Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1358. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora, kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7 na zemljiščih parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd, in o razveljavitvi 66. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora, stran 3537.

Številka: U-I-325/04-8
Datum: 16. 3. 2006
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Mirana in Franca Pavlovčiča iz Gozda Martuljka, ki ju zastopa Odvetniška družba Novak, d. n. o., o. p., Radovljica, na seji dne 16. marca 2006
o d l o č i l o:
1. Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je, kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7 na zemljiščih parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd, v neskladju z Ustavo.
2. Občina Kranjska Gora mora neskladje iz prejšnje točke odpraviti v roku šestih mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da s pobudnikoma sklene pravna posla za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne postopka razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne ceste.
3. Člen 66 Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/99) se razveljavi.
4. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 85. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05) se ustavi.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Miran Pavlovčič je izpodbijal 85. člen Zakona o javnih cestah (v nadaljevanju ZJC) ter 66. člen Odloka o občinskih cestah v Občini Kranjska Gora (Odlok o cestah) in 5. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Odlok o kategorizaciji), kolikor pod zaporedno številko 29 kategorizira krajevno cesto številka 190413 z začetkom te ceste z oznako LK 190411. Navedena cesta naj bi tekla po njegovem zemljišču parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd, zato naj bi mu izpodbijane določbe predpisov odvzele lastninsko pravico na njem, čeprav za to ni dobil odškodnine niti ni zoper njega tekel postopek, v katerem bi lahko uveljavljal pravna sredstva. Izpodbijane določbe predpisov naj bi bile zato v neskladju z določbami 25., 33., 67. in 69. člena Ustave. V dopolnitvi vloge je Miran Pavlovčič umaknil pobudo za oceno ustavnosti 85. člena ZJC in predlagal, naj Ustavno sodišče izpodbijani določbi občinskih odlokov odpravi. Tej pobudi se je pridružil Franc Pavlovčič kot lastnik zemljišča parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd, ker sporna cesta teče tudi po njegovem zemljišču. Navaja, da je znatno prispeval k njenemu asfaltiranju, vendar zato ni prejel nobene odškodnine niti ni zoper njega tekel postopek razlastitve. Ustavno sodišče naj bi z odločbo št. U-I-190/02 z dne 15. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 50/03 in OdlUS XII, 43) že odločilo o podobnem primeru.
2. Občina odgovarja, da je neurejeno pravno stanje prevzela od Občine Jesenice. Po katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkih naj bi bili sporni zemljišči poti, ki se dejansko uporabljata kot javni cesti, dostopni vsem pod enakimi pogoji. V soglasju s pobudnikoma naj bi Občina prek te ceste napeljala komunalno infrastrukturo (kanalizacijo, javno razsvetljavo in kabelsko televizijo) in jo asfaltirala. Njene pobude za sporazumno rešitev lastninskih vprašanj na navedenih zemljiščih naj bi pobudnika odklanjala.
B. – I.
3. Iz priloženih zemljiškoknjižnih izpiskov in iz navedb nasprotne udeleženke izhaja, da sta pobudnika lastnika zemljišč parc. št. 177/35 vl. št. 742 k. o. Gozd in parc. št. 177/1 vl. št. 669 k. o. Gozd. Pobudnika zato izkazujeta pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji, kolikor na njunih zemljiščih kategorizira občinsko cesto, in 66. člena Odloka o cestah, ki ureja vpis teh zemljišč v zemljiško knjigo. Ustavno sodišče je pobudo v tem delu sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
4. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti (1. člen). V 5. členu razvršča lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom v podkategorije in mednje sodijo tudi krajevne ceste. Med krajevne ceste pod zaporedno številko 29 uvršča cesto št. 190413 Korzika1–Korzika7, ki med drugim teče po zemljiščih, ki sta v lasti pobudnikov.
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, da zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem so zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
6. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen ZJC. Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občine. V primerih, ko obstoječe javne ceste potekajo po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa prvi odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena sprememb in dopolnitev ZJC (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah, Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B) predvideva, da se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je urejen s citirano določbo ZJC-B.
7. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-387/02 z dne 20. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) tudi presodilo, da občina po ugotovitvi, da je posamezna javna cesta grajena na zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti njene kategorizacije, ker je dolžna spoštovati predpisana merila za kategorizacijo javnih cest. V primeru, da cesta izpolnjuje ta merila, je občina dolžna cesto ustrezno kategorizirati in s pravnim poslom ali po zgoraj navedenem razlastitvenem postopku pridobiti zemljišče, na katerem je cesta zgrajena.
8. V obravnavanem primeru Občina s pobudnikoma ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč. Zoper njiju tudi nista bila izvedena postopka razlastitve. Zato je 5. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC-B in z 69. členom Ustave. Ker 4. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave.
9. Pobudnika sta predlagala odpravo izpodbijane določbe Odloka o kategorizaciji, vendar pri tem nista navedla škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Glede na navedeno v 7. točki obrazložitve bi razveljavitev izpodbijane določbe Odloka o kategorizaciji lahko povzročila neustavno stanje. Ker gre za primer iz 48. člena ZUstS, je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek 48. člena ZUstS). Izpodbijana določba Odloka o kategorizaciji je v neskladju z Ustavo, ker je Občina opustila dolžno ravnanje. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 48. člena v povezavi z drugim odstavkom 40. člena ZUstS naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev s pobudnikoma sklene pravna posla za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne razlastitvena postopka ali pa v primeru ugotovitve, da cesta ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z ZJC izpelje postopek za ukinitev javne ceste (1. in 2. točka izreka).
B. – III.
10. Odlok o cestah v 66. členu ureja vpis v zemljiško knjigo. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost. Prejšnji lastniki zemljišč, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.
11. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-224/00 z dne 9. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02 in OdlUS XI, 73) že razveljavilo 137. člen Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 – ZZK) in 85. člen ZJC, ker bi po njunih določbah država ali občina zaradi dejstva, da je bilo zemljišče uporabljeno za cesto, z vpisom javnega dobra (ceste) v zemljiško knjigo postali lastnici teh zemljišč, čeprav jih pred tem nista pridobili s pravnim poslom ali po zakonito izvedenem razlastitvenem postopku. Tudi po 19. členu ZJC-B kategorizacija javnih cest na zemljiščih v zasebni lasti sama po sebi ne more povzročiti prenosa lastninske pravice na teh zemljiščih.
12. Izpodbijana določba Odloka o cestah je povzela takrat veljavni ureditvi 85. člena ZJC in 137. člena ZZK in hkrati vezala ureditev vpisa v zemljiško knjigo še na veljavnost Odloka o cestah. Izpodbijana ureditev je zato v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, po kateri morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo in zakoni.
13. Pobudnika sta predlagala odpravo izpodbijane določbe Odloka o cestah, vendar pri tem nista navedla škodljivih posledic, ki bi jih bilo treba odpraviti. Ustavno sodišče je zato iz zgoraj navedenih razlogov 66. člen Odloka o cestah razveljavilo. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano določbo Odloka o cestah razveljavilo že iz navedenega razloga, ni ocenilo še drugih očitkov pobudnikov (3. točka izreka).
B. – IV.
14. Pobudo za oceno ustavnosti 85. člena ZJC je Miran Pavlovčič umaknil, zato je Ustavno sodišče postopek v tem delu ustavilo (4. točka izreka).
C.
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 6. člena, tretjega odstavka 45. člena, 48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost