Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1380. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč, stran 3561.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 21/02), v zvezi s 1. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 55/05) ter 7. in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/02 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 87/05 in 11/06).
2. člen
V 39. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Nadzor in ukrepanje se opravlja v okviru določenega delovnega področja in zakonskih pooblastil.«.
3. člen
40. člen se spremeni, kot sledi:
1. V prvem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 120.000 SIT se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če:
– ne izvaja pokopališke storitve skladno s 4. členom tega odloka,
– ne izvaja pogrebne dejavnosti skladno s 5. členom tega odloka,
– ne ureja in ne vzdržuje pokopališča skladno s 6. členom tega odloka,
– ne obračunava najemnine za grobove, cene pokopaliških in pogrebnih storitev, skladno s 37. členom tega odloka,
– opusti predpisana ravnanja iz 22., 35. člena tega odloka.«.
2. Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Z globo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
41. člen se spremeni, kot sledi:
»Z globo 20.000 SIT se za prekršek kaznuje uporabnik, če:
– ne uporablja objektov in storitev ter ne plačuje uporabe objektov in storitev, ki so obvezne po tem odloku,
– ne spoštuje navodil koncesionarja in drugih predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.«.
5. člen
Ta spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-01/2005-3
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti