Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1379. Odlok o plakatiranju v Občini Mirna Peč, stran 3559.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS – UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni seji dne 21. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Mirna Peč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Odlok o plakatiranju v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov ter naprav za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta)
na javnih plakatnih mestih ter na javnih prostorih.
(2) Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih občine.
(3) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise in označbe sedežev pravnih oseb ter drugih subjektov in njihovih poslovnih prostorov, nameščenih na zgradbah in funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež oziroma poslovni prostor teh subjektov, kakor tudi ne na reklamne napise v zaprtih prostorih (izložbenih oknih, avlah), ki se nanašajo na blago, ki se v teh prostorih prodaja ali na dejavnost, ki se v zgradbi opravlja. Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo na tipizirane usmerjevalne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh, ki kažejo oziroma usmerjajo k sedežu oziroma poslovnemu prostoru pravne osebe oziroma drugega subjekta in na katerih je le napis uradnega naziva pravne osebe oziroma drugega subjekta.
(4) Določbe tega odloka se tudi ne nanašajo na oglaševanje oziroma plakatiranje in na ureditev ter vzdrževanje plakatnih mest, ki jih izrecno samo za svoje potrebe na ali v svojih prostorih uredijo pravne oziroma fizične osebe.
2. člen
(1) Izvajalec posameznega plakatiranja je organizator prireditve oziroma pravna ali fizična oseba, v katere korist je plakatiranje izvršeno.
(2) Izvajalec plakatiranja prevzame odgovornost, da bo plakatiranje opravljeno v skladu s tem odlokom.
3. člen
(1) Vrsto, obliko in lokacijo plakatnih mest ter specifične pogoje glede plakatiranja določi župan občine z odredbo na predlog občinske uprave, lokacijsko informacijo izda občinska uprava občine.
(2) Občina postavlja in vzdržuje objekte in naprave za plakatiranje iz prejšnjega člena.
(3) Občina je dolžna voditi evidenco javnih plakatnih mest.
II. PLAKATIRANJE
4. člen
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na plakatnih mestih, ki so navedeni v 3. členu tega odloka.
(2) Izjemoma je dovoljeno plakatiranje na zasebnih zemljiščih, vendar samo s pisnim soglasjem upravljavca oziroma lastnika poslovnih prostorov. V primeru plakatiranja na zasebnih zemljiščih veljajo določbe tega odloka glede namestitve, vzdrževanja in odstranjevanja plakatov. V primeru, da izvajalec plakatiranja nima pisnega soglasja ali je plakatiranje v nasprotju z določili, ki urejajo namestitev, vzdrževanje in odstranitev, mu inšpektor lahko odredi takojšnjo odstranitev plakatov. Če izvajalec plakatiranja ne odstrani plakatov v odrejenem roku, to izvede pooblaščeni izvajalec na stroške izvajalca plakatiranja. Odstranitev plakatov na zasebnih zemljiščih, ki oglaša na prireditve, shode ipd., mora biti izvršena najpozneje v 5 urah po končani prireditvi.
(3) Izrecno je prepovedano plakatiranje na vseh drevesih, ograjah in pročeljih spomeniško varovanih objektov.
(4) Metanje oziroma raztrosevanje letakov in drugih podobnih vsebin oglaševanja v odprte prostore in zatikanje ali lepljenje na vozila, je brez posebnega pismenega dovoljenja z strani pristojnega občinskega organa, prepovedano.
(5) Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljen plakat, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
(6) Brez dovoljenja pristojnega občinskega organa je oglaševanje na vozilih in prikolicah s plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi) prepovedano.
(7) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter plakatiranje in poškodovanje vsebine oglaševanja.
(8) Plakatov, ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju z interesi javnega miru in javne morale, ni dovoljeno obešati. Prav tako ni dovoljena politična propaganda, razen v času volilne kampanje.
5. člen
(1) Pred nameščanjem plakatov na javna plakatna mesta občina odmeri komunalno takso na podlagi predpisov, ki urejajo komunalno takso.
(2) Pred nameščanjem plakatov iz prvega odstavka tega člena občina overi plakate z žigom občine in datumom, do katerega dne sme viseti plakat na plakatnem mestu.
6. člen
Izvajalec plakatiranja iz 2. člena tega odloka mora skrbeti:
– da so plakati, ki jih lepi na plakatna mesta, kvalitetno pritrjeni,
– da so opremljeni z žigom občine in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu, če se za tovrstno oglaševanje plačuje komunalna taksa,
– da v roku treh dni odstrani vse raztrgane in onesnažene ter poškodovane in stare plakate s plakatnih mest ter plakatno mesto očisti,
– da so plakatna mesta vzdrževana in njihova okolica urejena,
– da so plakati pravočasno izobešeni in da so stari plakati pravočasno odstranjeni,
– da prijavlja pristojni inšpekcijski službi vsako nepravilnost v zvezi z nameščanjem, vzdrževanjem in odstranjevanjem plakatov.
III. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE
KAMPANJE
7. člen
Za predvolilno in politično delovanje se postavijo posebna reklamna mesta in določi način uporabe z navodilom, ki ga predpiše župan v skladu z predpisi, ki urejajo področje volilne kampanje.
IV. PROSTO PLAKATIRANJE
8. člen
(1) Plačila komunalne takse so oproščene organizacije oziroma društva, javni zavodi, ki so (so)financirana iz proračuna občine.
(2) Plačila so lahko opravičeni tudi organi državne uprave in samoupravne lokalne skupnosti na podlagi pismenega soglasja občine.
(3) Plačila so oproščene tudi objave zaradi zaščite zdravstvenega varstva ljudi in živali ter objave zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.
(4) Plačila so oproščeni tudi pravne oziroma fizične osebe, društva, šole in druge organizacije, ki plakatirajo izrecno samo za svoje potrebe na ali v svojih prostorih.
V. MOBILNO POSREDOVANJE OBVESTIL
9. člen
(1) Ob enkratnem oglaševanju ob prireditvah in v času izvajanja volilne kampanje stranka lahko oglaša s prenosljivimi uličnimi panoji, transparenti, zvočnimi objekti ali napravami.
(2) Za enkratno nameščanje objektov ali naprav za oglaševanje ob prireditvah in v času izvajanja volilne kampanje mora stranka pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
(3) Pristojni organ izda odločbo o odmeri komunalne takse.
VI. NADZOR
10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: inšpekcijska služba).
(2) Za plakate in transparente, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, lahko inšpekcijska služba odredi odstranitev na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge pravne oziroma fizične osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje, oziroma odredi drugačno javno oglaševanje s plakati.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(1) Z globo 10.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnih mest, ki so navedeni v 3. členu tega odloka oziroma če izvajalec plakatiranja na zasebnih zemljiščih nima pisnega soglasja lastnika ali upravljalca;
2. za vsak plakat, ki je nalepljen na plakatno mesto, določeno v skladu s prvim odstavkom 3. člena, brez plačila komunalne takse in ni predpisano potrjen (žigosan) in nima datuma;
3. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila;
4. če ne prijavi oglaševanja, kot to določa šesti odstavek 4. člena;
5. če namenoma poškoduje objekte, naprave za plakatiranje ali plakate ali prekrije vsebino plakatov;
6. če ne ravna po določbah 6. člena tega odloka;
7. če ne pridobi dovoljenja pristojnega občinskega organa v skladu z 9. členom tega odloka;
8. če ravna v nasprotju z sedmim in osmim odstavkom 4. člena tega odloka;
9. če ne pridobi dovoljenja za raztros oziroma metanje letakov in drugih podobnih vsebin oglaševanja;
10. če plakatira v nasprotju z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 4. člena.
(2) Z globo 30.000 SIT se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki krši določbe zgornjega odstavka.
VIII. PREHODNE DOLOČBE
12. člen
Vrsta, oblika in lokacija javnih plakatnih mest se mora določiti v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju reklam Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/96).
14. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-18/2006-1
Mirna Peč, dne 22. marca 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost