Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1383. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2005, stran 3568.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02) in 17. ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 28. seji dne 15. marca 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2005 z naslednjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:
Prihodki proračuna 3.206.109.144,80 SIT.
Odhodki proračuna 2.997.412.725,09 SIT.
Presežek prihodkov 208.696.419,71 SIT.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2005 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                      |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|Konto |Naziv                       |  Realizacija |
|    |                          |      2005 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |3.036.912.800,34|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |2.404.369.190,34|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                  |1.948.176.578,55|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|700  |Davek na dohodek in dobiček            |1.471.424.590,36|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|703  |Davek na premoženje                | 360.601.181,11 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve         | 116.150.807,08 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                 | 456.192.611,79 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki premoženja     | 112.147.461,95 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|711  |Upravne takse                   |  3.994.522,98 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|712  |Denarne kazni                   | 24.145.133,57 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev       | 17.729.320,95 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|714  |Nedavčni prihodki                 | 298.176.172,34 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                | 169.044.270,28 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|720  |Prodaja osnovnih sredstev             |  5.639.603,84 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|722  |Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja   | 163.404.666,44 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                  |   530.000,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov         |   530.000,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                | 462.969.339,72 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    | 462.969.339,72 |
|    |institucij                     |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |2.958.588.352,63|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                   | 657.798.569,51 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenih         | 211.174.293,70 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost     | 34.794.401,70 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|402  |Blago in storitve                 | 388.499.235,41 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|403  |Plačila domačih obresti              | 14.152.894,85 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|409  |Sredstva rezerv                  |  9.177.743,85 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERJI                 |1.222.956.485,90|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|410  |Subvencije                     |  7.042.608,35 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|411  |Transferji posameznikov              | 450.728.814,04 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|412  |Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam | 217.545.375,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|413  |Drugi domači transferji              | 547.639.688,51 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI               | 792.359.162,80 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev         | 792.359.162,80 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERJI              | 285.474.134,42 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|431  |Inves. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso | 112.643.391,58 |
|    |proč. uporabniki                  |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|432  |Investicijski transferji              | 172.830.742,84 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           | 78.324.447,71 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)         |        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                    |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH               |  3.196.344,46 |
|    |POSOJIL (75)                    |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|750  |Prejeta posojila danih posojil           |  3.196.344,46 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev            |      0,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV (44)    |  3.268.332,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|440  |Dana posojila                   |  3.268.332,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb      |      0,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. – V.)       |        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                            |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)                 | 166.000.000,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|500  |Domače zadolževanje                | 166.000.000,00 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (55)                | 35.556.040,46 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|550  |Odplačilo domačega dolga              | 35.556.040,46 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.- | 208.696.419,71 |
|    |II.-V.-VIII.)                   |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)           | 130.443.959,54 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX)           | –78.324.447,71 |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
4. člen
Po zaključnem računu za leto 2005 niso bila formirana sredstva za stalno proračunsko rezervo.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0044/2006-150
Murska Sobota, dne 15. marca 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost