Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1308. Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB2)
1309. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB5)
1310. Zakon o financiranju občin (uradno prečiščeno besedilo) (ZFO-UPB1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1345. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1311. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
1312. Uredba o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum
1313. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
1314. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
1346. Uredba o spremembi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1315. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ruše
1316. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine območni Obrtni zbornici Dravograd za leto 2006

OBČINE

Cankova

1317. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2005
1318. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
1319. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova

Divača

1320. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006

Ljubljana

1321. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Domžale in Mestne občine Ljubljana za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Osnovne šole Dragomelj
1322. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Mestne občine Ljubljana

Medvode

1323. Program priprave Prostorskega reda občine Medvode
1324. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Medvode z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami

Murska Sobota

1325. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
1326. Odlok o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti
1327. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota
1328. Sklep o uvedbi dovolilnic za parkiranje na urejenih parkirnih prostorih (modrih conah), za katere se pobira parkirnina, ter o določitvi višine nadomestila za dovolilnice

Novo mesto

1329. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu
1330. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006
1331. Sklep o cenah komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto

Postojna

1332. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu ŠOLA – VRTEC

Ribnica

1333. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2006
1334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica
1335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica

Slovenj Gradec

1336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
1337. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1338. Odlok o nadzoru nad izvajanjem predpisov Mestne občine Slovenj Gradec
1339. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
1340. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Sodražica

1341. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2006

Šentjur

1342. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačni razred

Tržič

1343. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Mlaka industrijska cona levi breg«

Železniki

1344. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju za odlov in preselitev rjavih medvedov iz Slovenije v Francijo

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti