Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

38. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju za odlov in preselitev rjavih medvedov iz Slovenije v Francijo, stran 601.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/2003 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU ZA ODLOV IN PRESELITEV RJAVIH MEDVEDOV IZ SLOVENIJE V FRANCIJO
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju za odlov in preselitev rjavih medvedov iz Slovenije v Francijo, podpisan v Predjami 30. septembra 2005.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU ZA ODLOV IN PRESELITEV RJAVIH MEDVEDOV IZ SLOVENIJE V FRANCIJO
Vlada Republike Slovenije in Vlada Francoske republike, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se
ob upoštevanju, da namerava Vlada Francoske republike z izvajanjem mednarodnih konvencij, še zlasti Konvencije o ohranjanju prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva in njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija), ohraniti in na svojem ozemlju obnoviti populacijo rjavega medveda v pogorju Pirenejev,
ob upoštevanju, da omenjena populacija ne šteje več kakor štirinajst do osemnajst osebkov in ker so znanstvene študije pokazale, da bi dodatna naselitev nekaj novih osebkov koristila ohranitvi rjavega medveda v Pirenejih,
ob upoštevanju, da so genetske študije pokazale, da rjavi medvedi iz Pirenejev in rjavi medvedi iz Slovenije pripadajo isti liniji,
ob upoštevanju, da ima Vlada Republike Slovenije dobre izkušnje pri takih projektih (Avstrija – 1993, Francija 1996–1997, Italija 1999–2002) in da se je prvo sodelovanje med Vlado Francoske republike in Vlado Republike Slovenije, ki je bilo v letih 1996 in 1997, pokazalo kot koristno za ohranitev rjavega medveda v Pirenejih,
ob upoštevanju, da Vlada Francoske republike pripravlja ocene z analizo predvidljivih posledic dodatne naselitve in se posvetuje s prebivalstvom,
ob sklicevanju na nalogo, ki jo je Vlada Francoske republike zaupala Nacionalnemu uradu za lov in divje živali (Office national de la chasse et de la faune sauvage), in pristojnosti, ki jih je Vlada Republike Slovenije zaupala Zavodu za gozdove Slovenije,
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Namen tega sporazuma je odlov medvedov vrste Ursus arctos na ozemlju Republike Slovenije in njihova preselitev v Francijo zaradi izpustitve v naravo v francoskih Pirenejih.
2. člen
Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo pred 31. avgustom 2006 sama odlovila ali dovolila odlov petih nedoraslih ali mladih odraslih živali (od teh najmanj štiri samice), na enem ali več območjih, ki jih pogodbenici določita sporazumno. Prvi trije odlovi, ki bodo spomladi 2006, bodo odlovi samic.
Poznejši odlovi rjavih medvedov se lahko izvedejo v skladu s tem sporazumom, če bodo potrebni zaradi zagotavljanja ohranitve populacije rjavega medveda v Pirenejih ali če odlov petih živali v letu 2006 ne bo mogoč.
3. člen
Odlov se lahko začne s 1. aprilom 2006 na datum, ki ga soglasno določita vodji slovenske in francoske terenske ekipe. Prekinejo se lahko zaradi okoliščin, povezanih z izvedbo francoskega načrta ponovne vzpostavitve medvedje populacije v Pirenejih, zaradi bioloških lastnosti živali in previdnostnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti zaradi zagotovitve njihove preselitve v najustreznejših razmerah.
4. člen
Odlovljene živali, namenjene preselitvi v Francijo, morajo biti mlade živali (stare približno 3 do 6 let) v dobrem zdravstvenem stanju in dobri telesni kondiciji. Odlovljene živali, namenjene preselitvi v Francijo, ne smejo biti tako imenovani "udomačeni" medvedi. Izraz udomačeni se nanaša na medvede, ki se ob približevanju človeka ne obnašajo naravno (ali boječe) ali se jim človek z lahkoto približa.
Živali se odlovijo, pregledajo in izberejo ob odlovu skladno z navedenimi merili. Ustrezne živali za preselitev pregledajo in izberejo vodja slovenske in francoske terenske ekipe ter slovenski in francoski veterinar.
Za ujeto žival, ki ne ustreza tem merilom, poskrbijo člani slovenske terenske ekipe, ki morajo odloviti novo žival. Odlov se opravi s pastmi, ki ne povzročajo poškodb, ali odlovom in omamljenjem medveda na prostosti.
5. člen
Pogodbenici se zavežeta, da zaradi varnosti ne bosta izdali točnih krajev in datumov odlova, da med odlovom ne bosta sklicali ali dopustili prisotnosti medijev, razen če pogodbenici tako odločitev sprejmeta sporazumno.
6. člen
Odlov se izvaja ob prisotnosti odgovorne osebe Zavoda za gozdove Slovenije.
7. člen
Ujete živali je treba pred prevozom protiparazitsko pregledati po postopku, ki ga določi veterinar francoske ekipe.
Vzorce, potrebne za ugotovitev celovitega zdravstvenega stanja živali, ob odlovu odvzame veterinar francoske ekipe. Izsledki se pred vsako drugo objavo najprej sporočijo pristojnim slovenskim organom.
8. člen
Vlada Republike Slovenije da francoski ekipi, ki sodeluje pri odlovu in prevozu odlovljenih medvedov, na voljo vse potrebne informacije in pomoč v zvezi z njenim delom.
Francosko terensko ekipo sestavljajo biolog, veterinar ter največ trije pomočniki in izjemoma druga oseba, potrebna za izvedbo odlova.
Vlada Republike Slovenije omogoči nastanitev francoske terenske ekipe v bližini krajev odlova in ji zagotovi morebitno dovoljenje za prosto gibanje.
9. člen
Pred odlovom Republika Slovenija priskrbi potrdilo o prenosu živali znotraj EU v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi. Med odlovom uradni veterinar Vlade Republike Slovenije sestavi zdravstveno potrdilo, potrebno za preselitev živali.
10. člen
Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo omogočila take upravne in zdravstvene postopke, da bo lahko vsaka žival zapustila slovensko ozemlje najpozneje v šestih urah po njenem odlovu.
11. člen
Vlada Republike Slovenije je odgovorna za žival, dokler je ujeta, med izvedbo potrebne anestezije in dokler je ne sprejmeta vodja francoske terenske ekipe in veterinar francoske ekipe. Odtlej odgovornost za žival, vključno s prevozom v Francijo, prevzame Vlada Francoske republike.
12. člen
Vlada Francoske republike se zaveže, da bo izvajala vse potrebne ukrepe za varovanje in preživetje medvedov, preseljenih v naravno okolje Pirenejev, in da bo medvede ustrezno spremljala najmanj tri leta, da bi nadzorovala njihovo prilagajanje.
13. člen
Vlada Francoske republike se zaveže, da bo sistematično navajala sodelovanje med Francijo in Slovenijo v zvezi s to preselitvijo v vseh znanstvenih ali časopisnih člankih, pri katerih ima francoska pogodbena stran pobudo. Obenem se zaveže, da bo izpustitev živali v naravo spremljala z znanstvenim nadzorom in da bo Vlado Republike Slovenije redno obveščala (vsaj enkrat letno v obliki poročila) o uresničevanju programa dodatne naselitve in usode vsake posamezne izpuščene živali.
14. člen
Finančni stroški se za vsakega ujetega medveda določijo s pogodbo, ki se sklene med Nacionalnim uradom za lov in divje živali in Zavodom za gozdove Slovenije.
15. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema poznejšega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita o izpolnjenih notranjepravnih postopkih za začetek njegove veljavnosti.
Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove ta sporazum, tako da to namero sporoči drugi pogodbenici po diplomatski poti najmanj šest mesecev, preden želi, da bi ta sporazum prenehal veljati.
16. člen
Če pride med pogodbenicami do spora zaradi razlage in izvajanja tega sporazuma, si pogodbenici tak spor prizadevata rešiti s pogajanji ali drugimi miroljubnimi sredstvi, ki jih izbereta sami.
 
V potrditev tega sta pooblaščena predstavnika obeh vlad podpisala ta sporazum in dodala pečat.
 
Sestavljeno v Predjami dne 30. septembra 2005 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Za Vlado Francoske republike
Nelly Olin l.r.
Ministrica
za ekologijo in trajnostni razvoj
A C C O R D
DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SLOVENE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE POUR LA CAPTURE ET LE TRANSFERT D’OURS BRUNS DE LA SLOVENIE VERS LA FRANCE
Le Gouvernement de la République slovène et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les parties contractantes,
considérant que le Gouvernement de la République française, en application des conventions internationales, notamment de la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, entend conserver et restaurer sur son territoire national la population d’ours bruns résidant dans la chaîne des Pyrénées,
considérant que cette population ne compte plus qu’entre quatorze et dix-huit individus et que des études scientifiques ont montré qu’un transfert supplémentaire de quelques nouveaux individus serait favorable à la conservation de l’ours brun dans le massif des Pyrénées,
considérant que des études génétiques ont montré que les ours bruns des Pyrénées et les ours bruns de Slovénie appartiennent à la même lignée,
considérant que le Gouvernement de la République slovène a une bonne expérience de tels projets (Autriche – 1993, France 1996-97, Italie 1999-2002) et qu’une première collaboration entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovène, ayant eu lieu en 1996 et 1997, s’était montrée favorable à la conservation de l’ours brun dans le massif des Pyrénées,
considérant qu’une évaluation analysant les conséquences prévisibles du transfert supplémentaire ainsi qu’une consultation du public ont été engagées par le Gouvernement de la République française,
rappelant la mission confiée à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage par le Gouvernement de la République française et les compétences que le Gouvernement de la République slovène a confié à l’Institut forestier de Slovénie (Zavod za gozdove Slovenije),
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
Le présent accord a pour objet la capture des ours de l’espèce Ursus arctos sur le territoire de la République slovène et leur transfert en France en vue de leur remise en liberté dans le massif des Pyrénées françaises.
Article 2
Le Gouvernement de la République slovène s’engage à capturer lui-même ou à permettre la capture, avant le 31 août 2006, de cinq animaux subadultes ou jeunes adultes (dont au moins quatre femelles) sur une ou plusieurs zones déterminées d’un commun accord par les deux parties contractantes. Les trois premières captures auront lieu au printemps 2006 et concerneront des ourses femelles.
Des captures ultérieures d’ours bruns peuvent être réalisées conformément au présent accord, si elles sont nécessaires en vue d’assurer la conservation de la population d’ours bruns dans les Pyrénées ou si la capture de cinq animaux n’a pu aboutir en 2006.
Article 3
Les opérations de capture peuvent débuter à compter du 1er avril 2006, à une date arrêtée d’un commun accord entre les chefs d’équipes slovène et française de terrain. Elles peuvent être, le cas échéant, interrompues du fait des circonstances liées à la mise en œuvre du plan français de restauration de la population ursine pyrénéenne, de la biologie des animaux et des précautions qu’il convient de prendre en vue d’assurer leur transfert dans des conditions optimales.
Article 4
Les animaux capturés, destinés à être transférés en France, sont des animaux jeunes (âgés approximativement de 3 à 6 ans), en bon état de santé et en bonne condition physique. Les animaux capturés et destinés à être transférés en France ne sont pas des ours dits « familiers ». On entend par ours familiers des ours qui ne se comportent pas d’une manière naturelle (ou d’une manière craintive) en s’approchant de l’homme ou se laissent facilement approcher par l’homme.
Les animaux sont capturés, examinés et choisis lors de leur capture en fonction de ces critères. L’examen et le choix des animaux adéquats pour un transfert sont réalisés par les chefs responsables de l’équipe slovène et française de terrain ainsi que par les vétérinaires slovène et français.
Un animal capturé ne répondant pas à ces critères reste à la charge des membres de l’équipe slovène de terrain qui doivent capturer un nouvel animal.
La capture est réalisée à l’aide de pièges non traumatisants ou d’une technique de capture et de narcose d’ours en liberté.
Article 5
Les Parties contractantes s’engagent à ne pas diffuser, pour des raisons de sécurité, les lieux exacts ni les dates de capture, à ne pas convoquer ou accepter la présence de médias lors de ces opérations, sauf décision prise d’un commun accord par les deux Parties contractantes.
Article 6
Les opérations de capture sont réalisées en présence d’une des personnes responsables de l’Institut forestier de Slovénie.
Article 7
Les animaux capturés subissent, préalablement à leur transport, les traitements anti-parasitaires nécessaires, suivant le protocole défini par le vétérinaire de l’équipe française.
Les prélèvements nécessaires à l’établissement d’un bilan sanitaire complet des animaux, qui sont réalisés lors de la capture, sont effectués par le vétérinaire de l’équipe française. Les résultats sont d’abord transmis aux autorités compétentes slovènes avant toute autre diffusion.
Article 8
Le Gouvernement de la République slovène fournit à l’équipe française qui participe à la capture et au transfert des ours capturés, toutes les informations et l’aide relatives à son travail.
L’équipe française de terrain est composée d’un biologiste, d’un vétérinaire, au maximum de trois assistants et exceptionnellement de toute autre personne nécessaire à la réalisation de l’opération.
Le Gouvernement de la République slovène facilite le logement de l’équipe française de terrain à proximité des lieux de capture et lui garantit les autorisations de libre circulation éventuellement nécessaires.
Article 9
Avant la capture, la République slovène fournit l’attestation de transfert des animaux au sein de l’UE, en accord avec l’article 9 du règlement du Conseil (CE) N° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Au moment de la capture, un vétérinaire officiel du Gouvernement de la République slovène établit le certificat sanitaire nécessaire au transfert des animaux.
Article 10
Le Gouvernement de la République slovène s’engage à faciliter les démarches administratives et sanitaires de manière à ce que chaque animal puisse quitter le territoire slovène dans un délai maximum de six heures après sa capture.
Article 11
Le Gouvernement de la République slovène est responsable de l’animal durant sa capture, la mise en œuvre de l’anesthésie nécessaire, jusqu’à son acceptation par le chef de l’équipe française de terrain et le vétérinaire de l’équipe française. Dès lors, le Gouvernement de la République française est responsable de l’animal, y compris de son transfert en France.
Article 12
Le Gouvernement de la République française s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la protection et à la survie des ours, réintroduits dans le milieu naturel des Pyrénées, et pendant au moins trois ans, à effectuer un suivi adéquat des ours, pour veiller à leur bonne adaptation.
Article 13
Le Gouvernement de la République française s’engage à mentionner systématiquement la collaboration entre la France et la Slovénie, relative à cette opération dans tous les articles scientifiques ou les articles de presse dont la Partie contractante française a l’initiative. Parallèlement, elle s’engage à ce que la mise en liberté des animaux soit assortie d’un suivi scientifique et à informer régulièrement (au moins une fois par an, sous forme de compte-rendu) le Gouvernement de la République slovène de l’état d’avancement du programme de réintroduction et du sort de chaque animal relâché.
Article 14
Les frais financiers de l’opération sont déterminés pour chaque ours capturé dans un contrat, passé entre l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et l’Institut forestier de Slovénie.
Article 15
Le présent accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde des notifications par lesquelles les parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.
Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant cette intention à l’autre Partie contractante par voie diplomatique, au moins six mois avant l’arrêt souhaité de la validité du présent accord.
Article 16
En cas de différend au sujet de l’interprétation et de l’application du présent accord, les Parties contractantes s’efforcent de résoudre ce différend par voie de négociations ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
 
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
 
Fait à Predjama, le 30 septembre 2005, en deux exemplaires originaux en langue slovène et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République slovène,
Janez Podobnik m.p.
Ministre de l’Environnement
et de l’Amenagement du territoire
 
Pour le Gouvernement
de la République française,
Nelly Olin m.p.
Ministre de l’Ecologie et du
et de Developpement durable
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-15/2006
Ljubljana, dne 9. marca 2006
EVA 2006-1811-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik