Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1344. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 3470.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, je Občinski svet Občine Železniki na 25. seji dne 15. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Petra v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine z lastnostmi arhitekturnega spomenika: Selca – Cerkev sv. Petra EŠD 2243.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Prvič se cerkev omenja leta 1335 kot podružnica fare v Stari Loki, ko postanejo Selca vikariat. Cerkev je večkrat pogorela, prvič leta 1668 (nekatere ostanke gotske faze zasledimo pod zvonikom in v obliki prezbiterija; krstni kamen je verjetno iz stare cerkve, posvečen 1604), požar leta 1738 pa je povzročil dolgoletno obnovo cerkve v baročnem slogu (na slavoloku letnica 1753, dograjena pa je bila leta 1767). Veliki oltar sv. Petra iz konca 18. stoletja, slika sv. Petra je delo Matevža Langusa; stranska oltarja sv. Martina in sv. Štefana z oltarnima slikama Leopolda Layerja (tudi avtor križevega pota). V stranskih kapelah mlajša oltarja sv. Jožefa in Matere božje, delo domačina Jožefa Grošlja. Prižnica je iz druge polovice 18. stoletja, orgelska omara iz okrog 1800 z dekorativnimi rokokojskimi elementi.
3. člen
Cerkev stoji nad cesto na vzhodnem robu naselja na parcelah št. 69*, 507/1, 507/2, 513/2, vse k.o. Selca.
Meje varovanega območja spomenika so vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1.5000 in preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:2880. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita:
Ministrstvo za kulturo;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih in arhitekturnih, zgodovinskih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in bližnji odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju spomeniških lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture sakralnega objekta in njegove nepremične in premične notranje opreme po načelu ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike, sestave in barvne podobe;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje podobe spomenika;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta ter njegove obstoječe opreme z rušenjem in odstranjevanjem kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem posameznih prvin;
– prepoved spreminjanja višinskih gabaritov objektov v neposredni bližini spomenika zaradi ohranjanja funkcije prostora, njegovega zgodovinskega pomena in vedutnih pogledov na spomenik.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavijo kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije ali dela spomenika in vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2152/06
Železniki, dne 15. marca 2006
Župan
Občina Železniki
Mihael Prevc l.r.