Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1323. Program priprave Prostorskega reda občine Medvode, stran 3435.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – pop. – v nadaljevanju ZUreP-1) in 41. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 69/04) je župan Občine Medvode dne 13. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda Občine Medvode
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda Občine Medvode (v nadaljnjem besedilu PRO Medvode):
V Občini Medvode so v veljavi naslednji prostorski akti:
– Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986 do 2000, za območje občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03, 132/04) in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986 do 1990, za območje občine Medvode, v nadaljevanju Dolgoročni plan občine Medvode
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03, 132/04) in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 45/96, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92, 49/92, 37/96 in 132/04)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 28/99, 31/03)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Smlednik (Uradni list RS, št. 55/92, 88/98, 35/02)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 15 Golo Brdo – Žlebe (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 50/01)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 16 Trnovec – Topol (Uradni list SRS, št. 16/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 31/03)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane (Uradni list RS, št. 48/96, 50/01)
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 9/1 Medvode (Uradni list SRS, št. 33/89 in Uradni list RS, št. 2/97)
– Ureditveni načrt za območje urejanja ŠR 9/1 Medvode (Uradni list SRS, št. 33/89).
Razlog za pripravo PRO Medvode je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZUreP-1. Zakon v 171. člena določa, da mora občina začeti s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljaviti strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo mora sprejeti najkasneje v treh letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je najkasneje do 20. julija 2007. Dodatni pogoj za začetek postopka priprave PRO Medvode pa je sprejt prostorski red Slovenije. Ta velja od 13. 11. 2004, s čimer so izpolnjeni vsi pogoji za pripravo prostorskega reda občine.
Pravne podlage:
– Zakon o urejanju prostora – 1, v nadaljevanju ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – pop.),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04);
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
– Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
– Prostorski red Slovenije,
– Zakoni, strokovne podlage in smernice nosilcev urejanja prostora.
II. Predmet in programska izhodišča SPRO Medvode:
Predmet PRO Medvode je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04 – v nadaljevanju Pravilnik).
Predmet PRO Medvode je določiti v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine ter o upoštevanju pravil iz prostorskega reda Slovenije območja namenske rabe prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine tre pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
Prostorski red občine določa zlasti:
– območja namenske rabe;
– členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti in merila in pogoji za varovanje prostora;
– merila in pogoje za urejanje prostora za vsako prostorsko enoto;
– ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine.
Prostorski red občine je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO-1 na območjih, ki se ne urejajo z lokacijskimi načrti.
Programska izhodišča:
Pri pripravi prostorskega reda bodo upoštevana programska izhodišča, ki so skupna za SPRO Medvode in izhodišča, ki izhajajo iz strokovnih podlag za strategijo in prostorski red občine.
III. Okvirno ureditveno območje:
PRO Medvode se pripravi za celotno območje Občine Medvode.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SPRO Medvode, ter njihove naloge:
Pobudnik in naročnik PRO Medvode je Občina Medvode, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo PRO Medvode.
Pripravljavec PRO je Občina Medvode.
Načrtovalec PRO Medvode bo izbran s strani občine Medvode na podlagi javnega razpisa.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo PRO Medvode so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi PRO Medvode in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu; nosilci urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj:
– izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami:
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo, vodni viri, čiščenje voda in odvajanje odpadnih voda;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje:
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki;
4. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišča za umeščanje gospodarskih in turističnih dejavnosti, objektov in naprav ter obveznih rezerv naftnih derivatov v prostor;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko:
– izhodišča za energetske infrastrukture in za racionalno rabo energije in energetskih virov,
– izhodišča za oskrbo s plinom in daljinsko oskrbo s toplotno energijo,
– izhodišča za rabo in izkoriščanje mineralnih surovin;
6. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
– Izhodišča glede umeščanja objektov socialnega varstva v prostor;
7. Ministrstvo za zdravje:
– izhodišča glede umeščanja ustanova zdravstvene dejavnosti v prostor;
8. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo:
– izhodišča za razvoj telekomunikacijskega omrežja;
9. Ministrstvo za kulturo
– izhodišča glede umeščanja prostorsko relevantnih dejavnosti kulture v prostor ter razvoja dejavnosti in varstva kulturne dediščine;
10. Ministrstvo za šolstvo in šport
– izhodišča za umeščanje osnovnih šol v prostor,
– izhodišča za razvoj športa in umeščanja športnih objektov in naprav v prostor;
11. Ministrstvo za javno upravo:
– izhodišča glede javnih ustanov v prostor;
12. Ministrstvo za notranje zadeve:
– izhodišča glede umeščanja prostorsko relevantnih varnostnih dejavnosti v prostor;
13. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa;
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– izhodišča glede rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč in gozdnega prostora;
15. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo:
– izhodišča glede urejanja območij in infrastrukture, namenjenih potrebam obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
16. Zavod RS za varstvo narave:
– izhodišča s področja ohranjanja narave;
17. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
18. Zavod RS za gozdove, OE Ljubljana:
– izhodišča za gozdarstvo;
19. DRSC:
– Izhodišča za državne ceste;
20. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor:
– izhodišča glede železniškega prometa;
21. Občina Medvode, Oddelek za gospodarske javne službe:
– izhodišča za lokalne ceste,
– izhodišča za vodooskrbo,
– izhodišča za odvajanje odpadnih voda,
– izhodišča za odvoz odpadkov,
– izhodišča za kolesarski in mirujoči promet;
22. Občina Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti:
– izhodišča s področja predšolske vzgoje, osnovnih šol,
– izhodišča za razvoj športa in umeščanja lokalnih športnih in drugih objektov za potrebe družbenih dejavnosti v prostor;
23. JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana:
– izhodišča glede čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
24. JP Komunala Kranj, EE Vodovod:
– izhodišča glede oskrbe s pitno vodo;
25. Elektro Gorenjska:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo;
26. Elektro Ljubljana:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo;
27. ELES Elektro-Slovenija, d.o.o.:
– izhodišča za prenos električne energije;
28. Geoplin:
– izhodišča za oskrbo s plinom in toplotno energijo;
29. JP Energetika Ljubljana:
– izhodišča za energetsko infrastrukturo;
30. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena;
31. JP Snaga Ljubljana:
– izhodišča ravnanja z odpadki;
32. Savske elektrarne Ljubljana:
– izhodišča glede hidroenergetske infrastrukture;
33. Zavod kabelske TV Medvode:
– izhodišča glede telekomunikacijskega omrežja;
34. UPC Telemach d.o.o.:
– izhodišča glede telekomunikacijskega omrežja;
35. Mobitel:
– izhodišča glede mobilne telefonije;
36. Debitel:
– izhodišča glede mobilne telefonije;
37. Simobil:
– izhodišča glede mobilne telefonije.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
O pripravi PRO Medvode so posebej obveščene tudi sosednje občine: občina Škofja Loka, Mestna občina Kranj, občina Šenčur, občina Vodice, Mestna občina Ljubljana in občina Dobrova – Polhov – Gradec.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag:
Za strokovne podlage prostorskega reda občine se štejejo že izdelane strokovne podlage za SPRO Medvode, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo le v tistih sestavinah, kis o pomembne za pripravo prostorskega reda občine.
VI. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag:
Za pripravo PRO Medvode bodo uporabljeni digitalni topografski načrt merilo 1:5000 in digitalni katastrski načrt DKN.
Geodetske podlage pridobi Občina Medvode.
VII. Roki za pripravo prostorskega akta
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Faza v postopku              |Rok izvedbe          |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Prva prostorska konferenca         |marec 2006          |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Sprejem programa priprave         |marec 2006 (8 dni po     |
|                      |prostorski konferenci)    |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Pridobitev smernic in strokovnih podlag  |marec, april 2006 (30 dni)  |
|nosilcev urejanja prostora         |               |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Dopolnitve strokovnih podlag za prostorski |konec maja 2006        |
|red                    |               |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Izdelava predloga prostorskega reda    |oktober 2006         |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Druga prostorska konferenca        |december 2006         |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Obravnava predloga prostorskega reda na  |december 2006         |
|seji občinskega sveta           |               |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava    |december 2006 in januar 2007 |
|                      |(30 dni)           |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz |januar 2007          |
|javne razgrnitve              |               |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga prostorskega|februar 2007         |
|reda                    |               |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora|marec, april 2007       |
|k dopolnjenem predlogu           |               |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Pridobitev sklepa MOP po ZVO        |april, maj 2007        |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Sprejem odloka o prostorskem redu     |maj 2007           |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
|Pridobitev sklepa ministra MOP o skladnosti|junij 2007          |
|                      |               |
+-------------------------------------------+------------------------------+
VIII. Financiranje prostorske strategije občine
Finančna sredstva za izdelavo PRO Medvode zagotovi Občina Medvode iz proračuna.
IX. Objava programa priprave PRO Medvode
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-1/06
Medvode, dne 13. marca 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.