Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1324. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Medvode z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami, stran 3437.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – pop. – v nadaljevanju ZUreP-1) in 41. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95, 69/04) je župan Občine Medvode dne 13. 3. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Medvode z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Medvode z urbanističnimi in krajinskimi zasnovami (v nadaljnjem besedilu SPRO Medvode):
V Občini Medvode so v veljavi Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986 do 2000, za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03, 132/04) in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1986 do 1990, za območje občine Medvode, v nadaljevanju Dolgoročni plan občine Medvode.
Razlog za pripravo SPRO Medvode je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel ZUreP-1. Zakon v 171. člena določa, da mora občina začeti s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljaviti strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo mora sprejeti najkasneje v treh letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je najkasneje do 20. julija 2007.
Pravne podlage:
– Zakon o urejanju prostora – 1, v nadaljevanju ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-pop.),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
– Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo),
– Uredba o vsebini poročila o stanju na področju urejanja prostora ter minimalnih enotnih kazalcih (Uradni list RS, št. 107/04),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04),
– Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
– Prostorski red Slovenije,
– Zakoni, strokovne podlage in smernice nosilcev urejanja prostora.
II. Predmet in programska izhodišča SPRO Medvode:
Predmet SPRO Medvode je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04 – v nadaljevanju Pravilnik).
Predmet SPRO Medvode je določitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja občine ter usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru in določitev rabe prostora tako, da bodo zagotovljeni pogoji in usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju občine. Strategija izhaja iz upoštevanja in usklajevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.
Strategija prostorskega razvoja občine določa zlasti:
– Izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine;
– Zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja občine;
– Zasnovo posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru, kot so:
– zasnova poselitve,
– zasnova komunalne infrastrukture,
– zasnova krajine;
– Zasnovo prostorskega razvoja in urejanja naselij (v nadaljnjem besedilu: urbanistične zasnove);
– Zasnovo prostorskega razvoja in urejanja krajinskih območij (v nadaljnjem besedilu: krajinske zasnove);
– Ukrepe za izvajanje strategije prostorskega razvoja občine.
Programska izhodišča:
– usklajenost okoljskih, gospodarskih in socialnih vidikov razvoja v prostoru;
– ustvarjati ustrezne pogoje za razvoj dejavnosti v prostoru;
– zagotoviti vzdržen in skladen prostorski razvoj naselij in občine kot celote z upoštevanjem območij varovanja narave, varovanja kulturne dediščine, trajnostno rabo naravnih virov in zagotavljanjem zdravega bivalnega okolja;
– povezovanje občine s sosednjimi občinami;
– obvladati in razrešiti obstoječe ter pričakovane probleme prostorskega razvoja;
– izkoriščati prednosti in odpravljati slabosti preteklega prostorskega razvoja.
III. Okvirno ureditveno območje:
SPRO Medvode zajema celotno območje Občine Medvode.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SPRO Medvode ter njihove naloge:
Pobudnik in naročnik SPRO Medvode je občina Medvode, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo SPRO Medvode.
Pripravljavec SPRO je občina Medvode.
Načrtovalec SPRO Medvode bo izbran s strani občine Medvode na podlagi javnega razpisa.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo SPRO Medvode so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SPRO Medvode in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu; nosilci urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj:
– izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami:
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo, vodni viri, čiščenje voda in odvajanje odpadnih voda;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje:
– izhodišča za varstvo okolja,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki;
4. Ministrstvo za gospodarstvo:
– izhodišča za umeščanje gospodarskih in turističnih dejavnosti, objektov in naprav ter obveznih rezerv naftnih derivatov v prostor;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko:
– izhodišča za energetske infrastrukture in za racionalno rabo energije in energetskih virov,
– izhodišča za oskrbo s plinom in daljinsko oskrbo s toplotno energijo,
– izhodišča za rabo in izkoriščanje mineralnih surovin;
6. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:
– Izhodišča glede umeščanja objektov socialnega varstva v prostor;
7. Ministrstvo za zdravje:
– izhodišča glede umeščanja ustanova zdravstvene dejavnosti v prostor;
8. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo:
– izhodišča za razvoj telekomunikacijskega omrežja;
9. Ministrstvo za kulturo:
– izhodišča glede umeščanja prostorsko relevantnih dejavnosti kulture v prostor ter razvoja dejavnosti in varstva kulturne dediščine;
10. Ministrstvo za šolstvo in šport:
– izhodišča za umeščanje osnovnih šol v prostor,
– izhodišča za razvoj športa in umeščanja športnih objektov in naprav v prostor;
11. Ministrstvo za javno upravo:
– izhodišča glede javnih ustanov v prostor;
12. Ministrstvo za notranje zadeve:
– izhodišča glede umeščanja prostorsko relevantnih varnostnih dejavnosti v prostor;
13. Ministrstvo za promet:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa;
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– izhodišča glede rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč in gozdnega prostora;
15. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo:
– izhodišča glede urejanja območij in infrastrukture, namenjenih potrebam obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
16. Zavod RS za varstvo narave:
– izhodišča s področja ohranjanja narave;
17. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
18. Zavod RS za gozdove, OE Ljubljana:
– izhodišča za gozdarstvo;
19. DRSC:
– Izhodišča za državne ceste;
20. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor:
– izhodišča glede železniškega prometa;
21. Občina Medvode, Oddelek za gospodarske javne službe:
– izhodišča za lokalne ceste,
– izhodišča za vodooskrbo,
– izhodišča za odvajanje odpadnih voda,
– izhodišča za odvoz odpadkov,
– izhodišča za kolesarski in mirujoči promet;
22. Občina Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti:
– izhodišča s področja predšolske vzgoje, osnovnih šol,
– izhodišča za razvoj športa in umeščanja lokalnih športnih in drugih objektov za potrebe družbenih dejavnosti v prostor;
23. JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana:
– izhodišča glede čiščenja in odvajanja odpadnih voda;
24. JP Komunala Kranj, EE Vodovod:
– izhodišča glede oskrbe s pitno vodo;
25. Elektro Gorenjska:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo;
26. Elektro Ljubljana:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo;
27. ELES Elektro-Slovenija, d.o.o.:
– izhodišča za prenos električne energije;
28. Geoplin:
– izhodišča za oskrbo s plinom in toplotno energijo;
29. JP Energetika Ljubljana:
– izhodišča za energetsko infrastrukturo;
30. Telekom Slovenije:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena;
31. JP Snaga Ljubljana:
– izhodišča ravnanje z odpadki;
32. Savske elektrarne Ljubljana:
– izhodišča glede hidroenergetske infrastrukture;
33. Zavod kabelske TV Medvode:
– izhodišča glede telekomunikacijskega omrežja;
34. UPC Telemach d.o.o.:
– izhodišča glede telekomunikacijskega omrežja
35. Mobitel:
– izhodišča glede mobilne telefonije;
36. Debitel:
– izhodišča glede mobilne telefonije;
37. Simobil:
– izhodišča glede mobilne telefonije.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
O pripravi SPRO Medvode so posebej obveščene tudi sosednje občine: občina Škofja Loka, Mestna občina Kranj, občina Šenčur, občina Vodice, Mestna občina Ljubljana in občina Dobrova – Polhov Gradec.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag:
Občina Medvode je za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih aktov sprejetih v letu 2004 izdelala strokovne podlage za razvoj poselitve, ki se jih ustrezno ažurira in dopolni.
VI. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag:
Kartografski del SPRO Medvode se prikaže na kartah v merilu 1:25.000, urbanistične in krajinske zasnove pa najmanj v merilu 1:10.000.
Geodetske podlage pridobi občina Medvode.
VII. Roki za pripravo prostorskega akta
Vzporedno s postopkom priprave SPRO se vodi še postopek priprave CPVO (po Zakonu o varstvu okolja) ter postopek presoje sprejemljivosti izvedbe prostorske strategije na varovanih območjih (po Zakonu o ohranjanju narave).
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Faza v postopku               |Rok izvedbe         |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Prva prostorska konferenca         |marec 2006          |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Sprejem programa priprave          |marec 2006 (8 dni po     |
|                      |prostorski konferenci)    |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Pridobitev smernic in strokovnih podlag   |marec, april 2006 (30 dni)  |
|nosilcev urejanja prostora         |               |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag |konec maja 2006       |
|za prostorsko strategijo          |               |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava variantnih rešitev za urbanistične |konec julija 2006      |
|in krajinske zasnove            |               |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava predloga prostorske strategije   |oktober 2006         |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava in revizija okoljskega poročila po |oktober 2006         |
|ZVO                     |               |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Druga prostorska konferenca         |december 2006        |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Obravnava predloga strategije na seji    |december 2006        |
|občinskega sveta              |               |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava     |december 2006 in januar 2007 |
|                      |(30 dni)           |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz  |januar 2007         |
|javne razgrnitve              |               |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga prostorske  |februar 2007         |
|strategije                 |               |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora |marec, april 2007 (30 dni)  |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Pridobitev sklepa MOP po ZVO        |april, maj 2007       |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Sprejem odloka o prostorski strategiji   |maj 2007           |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
|Pridobitev sklepa ministra MOP o skladnosti |junij 2007          |
|                      |               |
+--------------------------------------------+-----------------------------+
VIII. Financiranje prostorske strategije občine
Finančna sredstva za izdelavo SPRO Medvode zagotovi Občina Medvode iz proračuna.
IX. Objava programa priprave SPRO Medvode
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-1/06
Medvode, dne 13. marca 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.