Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1266. Zakon o zdravilih (ZZdr-1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1267. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1268. Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z začasno zaščito
1269. Uredba o regionalnih razvojnih programih

Drugi akti

1270. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1271. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1272. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1273. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1274. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1275. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu

MINISTRSTVA

1276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot
1277. Pravilnik o izdajanju strokovne literature
1278. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije
1279. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2006
1300. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja pravosodja
1301. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih gospodarskih zavodov s področja pravosodja
1302. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1303. Pravilnik o spremembah Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1280. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL 2002
1281. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002
1282. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
1283. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o izračunu postavke »Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij« v obrazcih KUS-P in KUS-Ž
1284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru nad zavarovalniško skupino
1285. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročilu glede vrst in vrednosti naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1286. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju

OBČINE

Mozirje

1287. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
1288. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš KRAHELNOVO

Novo mesto

1289. Sklep o javni razgrnitvi

Sežana

1290. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorjev in ravnateljev

Šentjur

1291. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Dramlje

Škofja Loka

1292. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2006
1293. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije
1294. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka
1295. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka
1296. Odlok o razglasitvi Vešterskega mlina za kulturni spomenik lokalnega pomena
1297. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena

Vrhnika

1298. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Ilovica 3 na Logu
1299. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika–Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodnoobrtna cona Tojnice)

POPRAVKI

1304. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G II-105
1305. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na Urbanistično zasnovo Novega mesta

PREKLICI

1306. Preklic objave Odloka o Ureditvenem načrtu območja skladišče C3 – OB POTOKU v naselju Logatec
1307. Preklic objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka za ureditveni načrt območja skladišča C3 – OB POTOKU v naselju Logatec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

Evidenca statutov sindikatov

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti