Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 316/20-2006 Ob-8480/06 , Stran 2271
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nadalje: sofinancer). 2. Pravna podlaga: Proračun Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), 65. in 66. člen Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US, 51/04), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04). 3. Predmet javnega razpisa Sofinancer za leto 2006 z nepovratnimi sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, in sicer za kurilne naprave na: A) polena, B) pelete, C) sekance. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki so izvedla ukrep, ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja po 1. 5. 2005. Funkcijo delovanja se dokazuje z datumom računa za vgradnjo oziroma montažo kurilne naprave. Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše in je investitor v ukrep, ki je predmet razpisa. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je popolna vloga. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti razvidno, da je ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz razpisne dokumentacije. Poleg osnovnega pogoja morajo imeti kurilne naprave naslednje toplotno-tehnične karakteristike: – izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 88%, – vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od 750 mg/m3, – vrednost emisij prašnih delcev pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od 50 mg/m3, – kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave. Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena. Za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestoječega iz specialne kurilne naprave, ev. podajalne naprave ali hranilnika toplote, ogreval, ustreznih varnostnih in regulacijskih organov, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev: A) pri ogrevanju s poleni, 40% cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote, vendar največ 300.000 SIT; B) pri ogrevanju s peleti, 40% cene kurilne naprave s podajalnikom, vendar največ 400.000 SIT; C) pri ogrevanju s sekanci, 40% cene kurilne naprave s podajalnikom, vendar največ 500.000 SIT. Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih so v razpisni dokumentaciji. 5. Sredstva v višini 100,000.000 SIT so na proračunski postavki 5541 Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05). Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga), v skladu s predpisi in sklenjeno pogodbo. V primeru, da podatek o minuti predložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga, se bo kot čas predložitve vloge upoštevala ura predložitve razvidna iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom. 6. Predvideno obdobje porabe sredstev do konca leta 2006. 7. Rok za predložitev vlog je do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS. Vloge, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, pošljite po pošti – priporočeno – v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prosilci naj vlogo predložijo na pošti na okencu za strojno sprejemanje vlog, tako da bo iz poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis »Vloga OPEILB-G 2006 – Ne odpiraj!«, v levem zgornjem kotu mora biti naveden polni naslov prosilca. Neustrezno dostavljene ali označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem. 8. Odpiranje, po zaporedju predloženih vlog do dne odpiranja (datum, ura, minuta poštnega žiga), bo izvedla komisija sofinancerja. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo v prostorih sofinancerja, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Prvo odpiranje bo izvedeno v četrtek, 20. aprila 2006. Naslednja odpiranja, ki se bodo izvajala do porabe sredstev, bodo izvedena 1. 6. 2006, 24. 8. 2006 in 5. 10. 2006. 9. Prosilci bodo o rezultatu obveščeni v roku 90 dni od dneva odpiranja vloge. 10. Razpisno dokumentacijo naročite s pisnim zahtevkom na naslov sofinancerja ali po faksu 01/300-69-91, do objave o zaključku javnega razpisa. 11. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani sofinancerja: www.gov.si/aure. Dodatne informacije o razpisu so na voljo po tel. 01/300-69-90 vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti