Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 4302-8/2006 Ob-7993/06 , Stran 2267
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov in podpornih dejavnosti ter storitev tehnoloških centrov. 3. Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja tehnoloških centrov kot del inovacijskega okolja, ki bo malim in srednje velikim podjetjem omogočalo boljši dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in lastni razvoj. Ta podjetja si težje sama zagotavljajo kritično maso znanja in kadrov za vodenje raziskovalno razvojnih aktivnosti ter uspešen dolgoročen razvoj. Za razvoj inovacijskega okolja ministrstvo sofinancira podporne dejavnost in storitve tehnoloških centrov. Tehnološki center predstavlja skupno razvojno raziskovalno enoto več gospodarskih družb, ki s svojim delovanjem zagotavlja racionalno izrabo razvojno raziskovalne infrastrukture, spodbuja trajnejše povezovanje razvojno raziskovalne sfere in gospodarstva ter gospodarskih organizacij med seboj. Naloga tehnoloških centrov je tudi omogočiti lažji dostop malim in srednje velikim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov, ki jih za uporabnike razvije tehnološki center sam oziroma je znanje pridobljeno v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Ministrstvo podpira razvojno raziskovalne projekte, projekte razvoja novih storitev in razvoja podpornih dejavnosti tehnoloških centrov za podjetja, kot npr. razvoj informacijskih povezav, razvoj meritev in certificiranja itd., in sicer s sofinanciranjem predlaganih projektov v okviru tega javnega razpisa. 4. Upravičeni stroški Za sofinanciranje se bodo priznali upravičeni stroški za izvajanje razvojno raziskovalnih industrijskih projektov (v višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov): – stroški osebja (raziskovalci in razvojniki), – stroški instrumentov, zemljišč ter zgradb, – stroški svetovanja in drugih storitev, ki so kupljeni iz zunanjih virov, – ostali stroški (stroški režije, stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani s prijavljenimi razvojno raziskovalnimi projekti. 5. Pogoji sodelovanja Upravičeni prejemniki sredstev so tehnološki centri, registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 36/00, 45/01, 50/02, 93/02) ali Zakonom o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 17/91, 45/94, 8/96 in 36/00). Na razpis se lahko prijavi tehnološki center, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – mora biti samostojna pravna oseba in biti vezan na oziroma ustanovljen znotraj gospodarske panoge ali regije s strani več ustanoviteljev iz podjetij, zavodov, fakultet, občin itd., – mora imeti eno ali več raziskovalnih oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane v evidencah ARRS v okviru tehnološkega centra in ne v okviru katere druge organizacije (v primeru na novo ustanovljenega tehnološkega centra (v zadnjih dveh letih) je dovolj dokazilo o oddaji prijave za evidentiranje raziskovalne skupine tehnološkega centra pri ARRS). Do sredstev iz razpisa ni upravičen tehnološki center: – iz panog kmetijstva, ribištva in jeklarstva; – ki je v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ki z 31. 12. 2005 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02); – ki ima neporavnane obveznosti do države; – so za iste stroške pridobili sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna. Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo. 6. Merila za izbiro projektov Pri odločanju o višini dodeljenih sredstev, bo ocenitev projektov v skladu z usmeritvami nacionalne tehnološke razvojne politike, kar je razvidno iz naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Meja nad katero se bodo sofinancirale vloge je 60 točk. 7. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje v letu 2006 znaša 180,000.000 SIT. Okvirna višina razpisanih sredstev za posamezni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. 8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2006. 9. Način prijave in razpisni rok: popolna prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, do 28. 4. 2006, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za tehnološke centre v letu 2006« in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog. 10. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje vlog bo 4. 5. 2006 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Odpiranje ni javno. 11. Obveščanje o izboru: predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku najmanj 60 dni od datuma odpiranja vlog. 12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.mvzt.gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. 13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med 9. in 11. uro po tel. 01/478-47-10, kontaktna oseba: Simona Novak. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: simona.novak@gov.si oziroma po faksu 01/478-47-19.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti