Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-8024/06 , Stran 2293
1. Predmet zbiranja ponudb Predmet prodaje je stečajni dolžnik kot pravna oseba skladno z oceno vrednosti pravne osebe, ki jo je izdelala Silvana Jagodic marca 2006 po najnižji prodajni ceni, izračunani na dan 28. 2. 2006 v višini 2,200.000 SIT. 2. Pogoji za sodelovanje: 1. – prodaje z zbiranjem ponudb se lahko udeležijo vse domače fizične in pravne osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupci po 153. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki najkasneje do 3. 4. 2006 plačajo varščino v višini 20% najnižje prodajne cene na transakcijski račun družbe CITRUS d.o.o. – v stečaju, št. 04302-0001121207, ki bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino in se ne obrestuje, drugim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izbiri najboljšega ponudnika; 2. – kupec postane lastnik pravne osebe po plačilu celotne kupnine in overitvi pogodbe, – davek na dodano vrednost in vse stroške, povezane s prodajo premoženja nosi kupec, – ponudbo je treba poslati s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici in z navedbo »Prodaja z zbiranjem ponudb v stečajni zadevi St 164/2004 » na naslov: Odvetnica Mojca Breznik, Dvořakova 8, Ljubljana, – pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s pogoji razpisa, – ponudbi je treba priložiti: 1) potrdilo o državljanstvu RS za fizične osebe oziroma overjeni izpisek iz sodnega registra za zakonitega zastopnika pravne osebe oziroma veljavno pooblastilo zastopnika za zastopanje pravne osebe oziroma overjeni prevod izpiska iz sodnega registra ter identifikacijsko ter davčno številko za tuje pravne osebe, 2) notarsko overjeno izjavo po 153. členu ZPPSL, 3) potrdilo o plačilu varščine, – upoštevane bodo samo popolne ponudbe, ki prispejo na naslov stečajne upraviteljice do vključno 4. 4. 2006 do 12. ure; 3. – pri izbiri ima kot ugodnejši ponudnik prednost kupec, ki ponudi višjo ceno, pri čemer mora biti ponujena cena najmanj enaka najnižji prodajni ceni, – o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v roku 8 dni po končanem javnem odpiranju ponudb s pismenim obvestilom, – izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu po osnutku, ki je na vpogled pri stečajni upraviteljici v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, – če izbrani ponudnik v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri ne sklene prodajne pogodbe, se mu varščina ne vrne, – če kupec v pogodbenem roku ne plača kupnine, se šteje pogodba za razdrto, vplačano varščino pa zadrži prodajalec, – če ponudnik odstopi od ponudbe, se mu varščina ne vrne; 4. – narok za javno odpiranje ponudb bo 5. 4. 2006 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na lokaciji Miklošičeva 7, Ljubljana, razpravna dvorana II ob 11.30; 5. – vpogled v cenitev in osnutek pogodbe je možen po predhodnem dogovoru s stečajno upraviteljico odvetnico Mojco Breznik iz Ljubljane, tel. 01/433-71-16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti