Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 170/06 Ob-8021/06 , Stran 2268
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet javnega razpisa ter razpisno področje Predmet javnega razpisa je financiranje kulturnih projektov ter financiranje projektov nakupa računalniške in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. 2. Namen in cilji javnega razpisa Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov in projektov nakupa IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev v splošnih knjižnicah, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske ter socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje in podpira vseživljenjsko učenje, smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo elektronskega gradiva in interneta ter s tem prispeva k razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbujati uporabo knjižnic in splošno dostopnost informacij in storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic. 3. Pomen izrazov Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02) in so lahko samostojne pravne osebe ali organizacijske enote v okviru samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice). Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost. Predlagatelj projekta je splošna knjižnica ali druga samostojna pravna oseba, katere organizacijska enota je splošna knjižnica, in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlagatelj projekta za potrebe splošnih knjižnic je lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki ga zastopa direktor, ali zveza splošnih knjižnic, ki jo zastopa predsednik zveze. Upravičene osebe so osrednje knjižnice, navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) oziroma njihove pravne naslednice, knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic. Ti so upravičeni do prijave na razpis in do vseh razpisnih postopkov. Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja. Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Zaprošeni znesek financiranja projekta je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Razpisno področje in razpisani projekti Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin: 1. strokovno in informacijsko usposabljanje, 2. digitalizacija knjižnične dediščine, 3. nakup IKT. Predmet sofinanciranja pod točko 1) je organizacija strokovnega usposabljanja zaposlenih (npr.: organizacija konferenc, delavnic, tečajev ipd.), organizacija informacijskega usposabljanja uporabnikov ter udeležba zaposlenih na usposabljanju za uporabo interneta in digitalizacijo. Predmet sofinanciranja pod točko 2) je izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah (npr.: digitalizacija zaključenih zbirk knjižnične dediščine, zlasti na področju domoznanstva, priprava informacijskih vsebin na podlagi digitaliziranega knjižničnega gradiva). Predmet sofinanciranja pod točko 3) so projekti nakupa IKT, in sicer: a) za vzpostavitev ali posodobitev avtomatizirane izposoje v sistemu COBISS, b) za vzpostavitev ali posodobitev posamičnih delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike, c) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za uporabo modulov COBISS3, d) za uvedbo knjigomata, e) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic, f) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice), g) za optimalno delovanje sistema in servisov COBISS v celotni mreži splošnih knjižnic. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2005, izpolnili vse obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2005), – predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 70% vseh predvidenih stroškov posameznega projekta; pogoj ne velja za projekte za vzpostavitev e-knjižnice; pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih upravičenih stroškov (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju 70% deleža predvidenih stroškov), – predlagajo projekte, pri katerih skupni zaprošeni znesek predlaganih projektov, brez projekta za vzpostavitev e-knjižnice, ne presega 10% vseh razpisanih sredstev; pogoj ne velja za projekte, ki jih prijavljata knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic; pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 7,5 mio SIT, pri čemer sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 800.000 SIT in sredstva za vzpostavitev spletnih aplikacij ne smejo presegati 500.000 SIT (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov financiranja), – zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost), in sicer: – v primeru prijave projekta nakupa IKT za uvedbo e-knjižnice zagotavljajo javen in brezplačen dostop do IKT vsaj 5 dni v tednu vsaj 6 ur dnevno (obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o zagotovitvi javnega in brezplačnega dostopa do IKT opreme vsaj 5 dni v tednu vsaj 6 ur dnevno), – v primeru prijave projekta nakupa IKT za uvedbo e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta), – izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo v ustreznih prijavnih obrazcih in jih odobri strokovna komisija (obvezno dokazilo: izjava, da bo nabavljena IKT oprema skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji), – zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih – uradno prečiščeno besedilo /ZJN-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 36/04) (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi, da bosta nakup IKT in storitev izvedena po postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih), – zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni občini (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi, da bo predlagatelj pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer), – ne prijavljajo projektov ali programov oziroma njihovih delov ali sklopov, za katere so že prejeli sredstva bodisi Ministrstva za kulturo ali Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, bodisi v okviru neposrednega poziva za izvajanje posebnih nalog območnih knjižnic ali nalog splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti, ki jih bo v letu 2006 financiralo ministrstvo za kulturo, ali v okviru drugih javnih razpisov in pozivov, (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj še ni prejel sredstev Ministrstva za kulturo in/ali Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za isti projekt, program ali del projekta oziroma programa). 5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, in prepozne in/ali prepozno dopolnjene vloge zavržejo. 6. Razpisni kriteriji Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev, razen vlog pod točko g), katere bo obravnavala na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1 (končna ocena bo določena tako, da bo dobljeno število točk pomnoženo z dva). 6.1 Splošni razpisni kriteriji Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta: – celovitost in ustreznost projekta, – ustreznost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta, – stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e), lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov, – izvedljivost projekta glede na predvidene stroške. 6.2 Prednostni razpisni kriteriji Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije: 6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja: – izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti), – izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni projekti), – izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti). 6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižnične dediščine: – izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti), – izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni projekti), – izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti). 6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT: a) nakup IKT za uvedbo ali posodobitev avtomatizirane izposoje gradiva: – izposoja v krajevni knjižnici (ali bibliobusu) doslej ni bila avtomatizirana, – delež sofinanciranja s strani občin(-e) presega 30% vrednosti projekta, – predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 350.000 SIT; b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike: – knjižnica doslej ni imela dostopa do interneta za uporabnike, – delež sofinanciranja s strani občin(-e) presega 30% vrednosti projekta, – predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 350.000 SIT; c) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za uporabo modulov COBISS3: – knjižnica še ne uporablja modulov COBISS3, – delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta, – predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 350.000 SIT; d) uvedbo knjigomata: – knjižnica še nima knjigomata, – delež sofinanciranja s strani občin presega 20% vrednosti projekta, – predvidena cena knjigomata največ 4,500.000 SIT; e) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic: – knjižnica še nima informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic, – delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta, – predvideni čas implementacije oziroma migracije iz obstoječe platforme; f) nakup IKT za vzpostavitev e-knjižnice – ustreznost prostora za postavitev IKT opreme, – dostopnost do tehnologij informacijske družbe, – predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT, – trenutna stopnja opremljenosti z IKT. 7. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam izbranih projektov. Najvišje število prejetih točk po splošnih in prednostnih kriterijih za posamezni projekt je 61 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni projekt je 40 točk, najvišje število prejetih točk po prednostnih kriterijih za posamezni projekt je 21 točk. Izjema so projekti pod točko g) nakup IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena določena na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1, tako da bo dobljeno število točk po splošnih kriterijih pomnoženo z dva. Uvrstitev v izbor pomeni seštevek vsaj 32 točk ali več na posameznem projektu. Višina odobrenih sredstev bo odvisna od dosežene skupne ocene projekta in števila izbranih projektov v okviru razpisanih sredstev. Skupna ocena projektov bo opisna po naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (46-61), ustrezno (32-45), nezadovoljivo (do 31). 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR15-KOP-2006, znaša okvirno 107,000.000 SIT. Sredstva bodo predvidoma dodeljena največ 63 predlagateljem. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 10. Razpisni rok: razpis se prične 24. 3. 2006 in se zaključi 24. 4. 2006. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, – navedbo obveznih prilog za posamezni element prijavljenega projekta, – prijavne obrazce z navodili, – vzorec ocenjevalnega lista. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava vlog 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za področje »Knjižnična dejavnost« in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do 24. 4. 2006, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 2006 z obvezno navedbo razpisnega področja (knjižnična dejavnost) in oznako JPR15-KOP-2006. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Če prijavitelj prijavi dva ali več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt priložiti popolno razpisno dokumentacijo. 12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 24. 4. 2006 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. 12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 12.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Izločitev vlog Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene, – ki so nepopolne. 14. Pristojni uslužbenki Za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom so pristojni: mag. Jelka Gazvoda: tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si in mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si, mag. Samo Zorc: tel. 01/478-47-83, samo.zorc@gov.si pa za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z nakupom IKT za vzpostavitev e-knjižnice. 15. Uradne ure Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo Zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je navedeno v točki 11. 17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje Odpiranje vlog se bo pričelo 4. 5. 2006. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva ali razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti