Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 47/2006 Ob-8195/06 , Stran 2293
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, tel. 03/89-84-300, faks 03/89-84-333. 2. Predmet prodaje je zemljišče parc. št. 428/1 k.o. Šoštanj. Zemljišče predstavlja manjšo gradbeno parcelo površine 443 m2, primerno za pozidavo individualne stanovanjske hiše. 3. Izklicna cena za nepremičnino znaša 3,455.400 SIT. V ceno ni vključen 20% DDV, ki ga plača kupec. 4. Kriteriji po katerih se bodo vrednotile ponudbe: prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno. 5. Pogoji razpisa in dokumenti, ki morajo biti posamezni ponudbi priloženi: a) ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe iz držav EU. Ponudba mora vsebovati: ime in priimek oziroma ime pravne osebe in točen naslov, ponujeno ceno za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo o plačilu varščine, pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, b) ponujena cena je lahko najmanj enaka ali višja od izhodiščne, plačilni pogoji pa le za prodajalca ugodnejši od v razpisu določenih, c) nepremičnina se prodaja v celoti po načelu “videno – kupljeno“, d) vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca, e) interesenti morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na podračun EZR Občine Šoštanj št. 01326-0100018560, s pripisom »za javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine« do 10. 4. 2006, f) izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe, g) v primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku, se mu vplačana varščina ne vrne. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu ponudniku vračunal v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb brez obresti. 6. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine« najkasneje do dne 10. 4. 2006 do 13. ure. 7. Odpiranje ponudb bo 10. 4. 2006 ob 14.30, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj. 8. Prodajalec na podlagi tega javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 9. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik in o višini ponujene kupnine bodo obveščeni vsi ponudniki. 10. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine. 11. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan med 10. in 12. uro ali na tel. 03/89-84-300, kontaktna oseba Sonja Novak. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti