Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 4302-21/2006/1 Ob-8325/06 , Stran 2273
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno – raziskovalne projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske od 15 dni do treh mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini: – mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Turčiji; – stroške bivanja za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske – do 14 dni; – stroške bivanja za turške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih (od 15 dni do treh mesecev) in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 142/04, v nadaljevanju: uredba). V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 300.000 SIT mesečno. Turškim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, za čas trajanja obiska. 4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa: – projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; – projekti trajajo 3 leta; trajanje obiskov pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne preseže dveh mesecev, pri čemer skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno ne smejo preseči 6 mesecev; – prijave se lahko nanašajo na raziskave v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki, družboslovju in humanistiki; – na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav; – slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05); – pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in turški nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in TŰBITAK), http://www.tubitak.gov.tr/uidb/sloven.html). 5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-TR-3/A/2006 in ARRS-MS-TR-3/B/2006) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: a) predlog projekta (do treh strani), ki mora vsebovati naslednje sestavine: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku; – definicijo ciljev projekta; – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja; – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev; b) prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-TR-3/A/2006, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-turcija06-09@arrs.si; c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav; – možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-turški odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-turškega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 9,000.000 SIT. Sofinanciranje v letih 2006 do 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. oktober 2006. 9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. oktober 2006 do 1. oktober 2009. 10. Način predložitve prijave: Pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2006 do 2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-turcija06-09@arrs.si 11. Rok za predložitev prijav je petek, 28. aprila 2006, do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno petka, 28. aprila 2006, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-turcija06-09@arrs.si, do vključno petka do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti. 12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma novembra 2006. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: Petja.Stanovnik@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti