Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-8350/06 , Stran 2281
1. Občina Izola razpisuje podelitev stavbne pravice na zemljišču – delu gradbene parcele, ki je vključena v letni program podelitve stavbnih pravic za leto 2005 in je v celoti v njeni lasti. Stavbna pravica se podeljuje v obsegu in pod pogoji določenimi s tem razpisom in na podlagi Odloka o dodelitvi stavbne pravice (Uradne objave, št. 18/03), Pravilnika o načinu izračuna nadomestila za stavbno pravico (Uradne objave, št. 10/04) in Pravilnika o postopku izvedbe javnega razpisa podelitve stavbne pravice (Uradne objave, št. 1/05). 2. Predmet razpisa je del gradbene parcele, ki se nahaja v industrijski coni Občine Izola in se ureja z Zazidalnim načrtom Kajuhova – Hudournik Morer (Uradne objave št. 39/91, 16/01, 15/02, 11/04) kot sledi: del gradbene parcele s parcelno št. del 2589, del 2590 in del 2591 v izmeri ca. 1900 m2 k.o. Izola. Dopustna gradnja dela poslovnega objekta F etažnosti P + 2 z atrijsko zasnovo, gabariti 42,00 m x 30,00 m, maks. koristna površina objekta 2861 m2. Dejavnost: proizvodna ali poslovna dejavnost. Podeli se stavbna pravica na objektu, s pravico uporabe dela gradbene parcele pod stavbo in dela v izmeri 546 m2 okoli objekta vključno z atrijem. 3. Za predmet podelitve stavbne pravice je v razpisni dokumentaciji grafična priloga in lokacijska informacija za gradnjo objektov. Dejavnost za katero se podeli stavbna pravica je tista, ki je navedena v razpisu in opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4. Stavbna pravica se podeli za dobo 30 let od sklenitve pogodbe. 5. Višina letnega nadomestila zaradi omejitve lastninske pravice lastnika zemljišča znaša 400 SIT na kvadratni meter predmeta razpisa (faktor za gospodarske dejavnosti: 1). Za leto 2006 se obračuna sorazmerni del od sklenitve pogodbe do 31. 12. 2006, za naslednja leta pa v skladu s Pravilnikom o načinu izračuna nadomestila za stavbno pravico. Nadomestilo se lahko plača v enkratnem znesku, največ pa v štirih delih, kar se dogovori s pogodbo. 6. Razpisni pogoji: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je določena pri posameznih predmetih podelitve stavbne pravice. 7. Interesenti, ki se prijavijo na razpis morajo k vlogi predložiti obvezne priloge: 7.1. Dokazilo o obstoju podjetja. 7.2. Dokazila o solventnosti. 7.3. Potrdilo o številu zaposlenih. 7.4. Ekonomski elaborat ali poslovni načrt iz katerega morajo biti razvidni naslednje postavke: a) donosnost (profitabilnost) projekta za katerega se dodeljujejo sredstva, b) likvidnost za celotno ekonomsko dobo (najmanj 3 leta), c) zaprto finančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta (za najmanj tri leta), d) presek stanja podjetja, e) trenutno ter predvideno število zaposlenih, f) predračunska vrednost upravičenih stroškov investicije. 7.5. Bonitetna dokazila. 7.6. Bančno garancijo »na prvi poziv« prvorazredne banke za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT. 8. Za popolno se šteje tisto ponudbo, ki izpolnjuje vse zahteve iz tega razpisa in razpisne dokumentacije. 9. Kriteriji in merila za ocenjevanje ponudb: 9.1. ponudba katere letno nadomestilo iz pete točke tega razpisa predstavlja najnižji odstotek od predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije: 50 točk; 9.2. ponudba katere odstotek predvidenega števila zaposlenih od trenutno zaposlenih je najvišji: 50 točk. Posamezno prispelo ponudbo se razčleni po kriterijih in ovrednoti tako, da najboljši element ponudbe dobi maksimalno število točk, vsak naslednji pa pet točk manj. Za najboljšo ponudbo se šteje tisto, ki dobi največje število točk. V primeru, da imata dva ali več upravičencev enako število točk se za najugodnejšega šteje tisti, ki ima predvidenih več zaposlenih. 10. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete do 5. aprila 2006 v času uradnih ur na vložišču Občine Izola, Postojnska ul. 3, Izola. 11. Upoštevane bodo prijave na razpis, ki bodo prispele najkasneje do 12. aprila 2006 do 17. ure. 12. Prijave na razpis morajo biti poslane v zapečatenih ovojnicah s pripisom »prijava na razpis za podelitev stavbne pravice – ne odpiraj« in jasno napisanim popolnim nazivom pošiljatelja. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti v vložišče naročnika do navedenega dne in ure. Nepravilno opremljene ovojnice ne bodo predmet odpiranja ponudb. 13. Prijave na razpis je potrebno poslati na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali predati osebno v vložišču občinskih uradov, Postojnska 3, Izola. 14. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 13. aprila, in sicer ob 12. uri, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Javno odpiranje ponudb bo vodila komisija. 15. Ponudniki so lahko prisotni na javnem odpiranju ponudb. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje ponudnika.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti