Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1288. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš KRAHELNOVO, stran 3278.

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05) ter 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 62/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 24. redni seji dne 15. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš KRAHELNOVO
1. člen
(območje programa opremljanja zemljišč)
Program opremljanja zemljišč se nanaša na območje občinskega lokacijskega načrta KRAHELNOVO (v nadaljevanju OLN) v površini 7.778,00 m².
Obsega naslednje parcele oziroma dele parcel, ki so znotraj meje obravnave OLN in so v njem tudi grafično prikazane. Območje obravnave leži na območju katastrske občine Mozirje ter vključuje naslednje parcele:
– k.o Mozirje:
337 in 343/1
 
Zemljišča, ki so v občinskem lokacijskem načrtu zunaj meje območja urejanja obsegajo parcele opredeljene zaradi:
– odvzem na TP na drogu in nizko napetostni primarni podzemni vod do območja ureditve OLN v skladu z dopolnjenim projektom PGD in PZI gospodarske javne infrastrukture Odloka o ureditvenem načrtu trško jedro Mozirje:
parcela številka 347/7, 343/3,362/1 k.o. Mozirje;
– izgradnja odvodnega kanala:
parcele številka 362/1 k.o. Mozirje;
– izgradnja priključitve na primarno vodovodno omrežje:
parcele številka 362/1 k.o. Mozirje;
– izgradnja priključka na Ka TV omrežje:
parcele številka 697/2 k.o. Mozirje;
– izgradnja primarnega voda priključka na TK omrežje v obstoječem jašku ob regionalni cesti na oddaljenosti cca 135 m od območja urejanja:
parcele številka 697/2 k.o. Mozirje.
Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja OLN možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže za to potrebno.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja zemljišč obravnava:
– izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(izhodišča)
Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so podana v občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Krahelnovo, ki ga je izdelalo podjetje AR Projekt pod št. proj. LN 27/05 z idejno zasnovo elektrifikacije, idejno zasnovo telekomunikacijskega omrežja podjetja. Območje se opremlja z javno gospodarsko infrastrukturo tako, da se novo omrežje priključuje na obstoječa omrežja izven območja lokacijskega načrta.
4. člen
(priključevanje na obstoječo komunalno infrastrukturo)
Območje ureditve se priključuje na obstoječo komunalno infrastrukturo:
– Prometno: Območje ureditve se prometno navezuje s priključkom na regionalno cesto RT III – 928/1253 Mozirje – Golte.
– Oskrba z vodo: Vodo oskrba se navezuje na obstoječ vodovod, ki poteka južno od območja urejanja. Za požarno vodo so zagotovljene zadostne količine v obstoječem vodovodu.
– Odpadne vode: Odvajanje odpadnih vod se z izgradnjo omrežja naveže v ločenem sistemu na obstoječo čistilno napravo tako, da se fekalne vode vodi do južno od območja urejanja ležečega primarnega voda. Padavinske vode se preko peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnikov in predvidene meteorne kanalizacije vodi v javno kanalizacijo.
– Oskrba z električno energijo: Napajanje predvidenih objektov in javne razsvetljave je na razpolago na NN zbiralkah v TP banka. Od trafo postaje do prosto stoječe razdelilne omarice locirane v območju urejanja se izvede primarni podzemni vod. Od razdelilne omarice se zgradi podzemne vode sekundarnega omrežja do razdelilnih omaric posameznih odjemnih mest.
– Telekomunikacijsko in tv kabelsko omrežje: Obstoječe omrežje na katerega so možne priključitve poteka ob robu območja ureditve, vendar se območje nanju ne priključuje.
5. člen
(predvidene ureditve in gradnja javne gospodarske infrastrukture)
V območju ureditve se uredi in zgradi naslednja javna gospodarske infrastruktura:
– cestno omrežje z novim priključkom na regionalno cesto, drugih javnih površin, parkirišče in ureditev zelenih površin,
– vodovodno omrežje za oskrbo z vodo,
– dva hidranta,
– prestavitev vodovoda v privatni lasti,
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih vod,
– meteorni jaški, lovilci olj in meteorna kanalizacija,
– omrežje za oskrbo z električno energijo,
– rekonstrukcija obstoječega zračnega NN voda,
– javna razsvetljava,
– telefonsko omrežje.
Za izgradnjo celotne gospodarske javne infrastrukture je potrebna zagotovitev 1210 m2 površine v območju urejanja, izven le tega pa se posega v površine za izgradnjo podzemnih primarnih vodov. Skupna potrebna površina v območju urejanja je v izmeri 1210 m2.
6. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Za območje OLN je bila izdelana hidrološko hidravlična študija, ki je v celoti upoštevana v predvideni ureditvi. Pozidava, ki ne predvideva podkletitev se umika izven območja Q 100 potoka Trnave in ne zahteva posebnih vodnogospodarskih ureditev razen čiščenja zarasti v strugi Trnave nad območjem urejanja do le tega v dolžini cca 140 m in ohranjanja obstoječe višine terena na zahodni meji ureditvenega območja, ki poteka vzporedno s potokom Trnava.
Odvodnjavanje območja ureditve se rešuje v okviru zbiranja padavinskih voda v meteorno kanalizacijo.
(2) Kote pritličij posameznih objektov so določene z lokacijskim načrtom podjetja AR Projekt št. proj. LN 27/05.
(3) Niveleta ceste in okoliški teren objektov se uredi tako, da se vode odvajajo v požiralnike in preko njih v meteorno kanalizacijo.
(4) Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod se uredi v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) ter 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
(5) Predvidena je izgradnja ločenega sistema kanalizacije.
(6) Odvajanje padavinskih voda s strešin in z utrjenih površin je zagotovljeno z izvedbo meteorne kanalizacije. Delno so površine zatravljene.
(7) Pred izpustom padavinskih vod v primarni kanal kanalizacije je predvidena izvedba zadrževalnika – meteornega jaška z lovilcem olj. Z meteornim jaškom se bo zmanjšal maksimalni padavinski dotok v primarni kanal, tako da bo zadržal del meteornih vod v času intenzivnega naliva in jih po končanem nalivu v omejeni količini enakomerno izpuščal v odvodnik.
(8) Fekalna kanalizacija bo priključena na zgrajeno čistilno napravo preko dograjenega primarnega kanala v območju komunalnega urejanja.
(9) Na OLN ni dovoljena dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaženja voda.
7. člen
(cestno omrežje)
(1) Dovoz na ureditveno območje je predviden z ureditvijo priključka na regionalno cesto RT III-928/1253 Mozirje – Golte. S prometnim režimom in omejitvami hitrosti se zagotovi ustrezna varnost priključevanja na regionalno cesto.
(2) Glavno prometnico obravnavanega območja predstavlja cesta 4, ki potekata od priključka na regionalni cesti proti zahodu in se v sredini območja razcepi v dva kraka v smer proti severu in smer proti jugu. Predstavlja ureditev površine 1210 m2.
(3) Začetek trase ceste 4 je pogojen z izgradnjo priključka na regionalno cesto.
(4) Napajalna cesta je predvidene širine vozišča 4.0 m z obojestransko bankino širine 0,5 m razen v dolžini 10,00 m od priključka na regionalno cesto, kjer je širina vozišča 6,00 m.
(5) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi.
(6) Odvod meteornih vod z vozišča je predviden preko požiralnikov s peskolovi v meteorno kanalizacijo.
(7) Parkirne površine za parkiranje predvidenih stanovanjskih objektov bodo urejene na dvoriščih objektov, kjer se odvod meteornih vod predvidi preko požiralnikov s peskolovi v meteorno kanalizacijo.
(8) Za potrebe širšega območja se uredi parkirišče na severovzhodu območja OLN ureditve med regionalno cesto in novim priključkom območja na njo. Odvod meteornih vod predvidi preko požiralnikov s peskolovi v meteorno kanalizacijo.
(9) Za predvideno cestno mrežo in priključevanje na regionalno cesto je potrebno izdelati PGD, PZI projekte skladno z OLN, za posamezne objekte pa projekte zunanjih ureditev. Pri projektiranju in izvedbi prometne infrastrukture je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
(10) Predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega cestnega omrežja in parkirišča skupne površine 1210 m2 je 8.090.500,00 SIT.
8. člen
(oskrba z vodo)
(1) Na obravnavanem območju je predvidena izvedba novega vodovodnega omrežja, ki bo zagotavljalo oskrbo območja s pitno vodo in zagotovilo napajanje dveh hidrantov. Na obstoječo vodovodno omrežje se bo navezalo južno od obravnavanega območja.
(2) Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo izvedeno z internimi priključki, ki bodo izvedeni z zunanjimi vodomernimi jaški. Le-ti se namestijo izven objektov na dostopnih mestih znotraj gradbenih parcel predvidenih objektov.
(3) V obstoječem vodovodnem omrežju je zagotovljena zadostna količina vode za zagotovitev požarne varnosti. V PGD in PZI projektih mora biti upoštevana centralna namestitev enega hidranta in drugega na skrajnem severnem robu območja OLN po idejni zasnovi in zagotovljena njuna nemotena dostopnost.
(4) Nov primarni vod vodovodnega omrežja za zagotovitev pitne in požarne vode je potrebno izvesti v profilu cevi DN 90mm v območju cestnega zemljišča delno izven vozišča in delno v vozišču.
(5) V območje cestnega zemljišča se prestavi tudi vod privatnega vodovoda.
(6) V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati, geomehanske lastnosti zemljišča, veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
(7) Predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega vodovodnega omrežja do hišnih priključkov za 9 vodomernih mest in prestavitev privatnega vodovoda je 5.780.000,00 SIT.
9. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema.
(2) V meteorno kanalizacijo se bodo stekale padavinske vode s streh objektov, ter povoznih in manipulacijskih površin. S povoznih površin se bodo vode zajele preko požiralnikov s peskolovi. Požiralniki so tipski, betonske cevi premera 400 mm z LTŽ mrežo 400/400 mm in nosilnostjo 25 Mp, globine 1,20 m ter opremljeni z 0,60 m globokim peskolovom.
(3) Mreža meteorne kanalizacije je zasnovana z meteornim kanalom v PVC cevi DN 315 mm tako, kot kažejo grafične priloge lokacijskega načrta št. proj. 27/05 in izgradnjo zadrževalnika.
(4) Natančno dimenzioniranje zadrževalnika se izvede v naslednjih fazah projektiranja, ko so znani vsi natančni vhodni podatki.
(5) Fekalne odplake se zajemajo preko sistema fekalne kanalizacije primarnega kanala kot je zasnovana v grafični prilogi. Navezujeta se na čistilno napravo za naselje Mozirje. Kanal se izvede v plastični cevi PVC SN8 DN 200 mm.
(6) Na kanalih fekalne in meteorne kanalizacije se izvedejo montažni revizijski jaški, ki se pokrivajo z LTŽ pokrovi nosilnosti 5 Mp oziroma 25 Mp na voznih površinah. Meteorni jaški so premera 600 mm in fekalni 600/600 mm.
(7) V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
(8) Predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo novega omrežja odvajanja odpadnih in meteornih vod do mesta priključevanja na obstoječe omrežje je 6.674.360,00 SIT.
10. člen
(električno omrežje)
(1) Napajanje predvidenih objektov z vgrajenimi merilnimi mesti na fasadi in javne razsvetljave je na razpolago na NN zbiralkah v TP banka. Od trafo postaje do prosto stoječe razdelilne omarice, ki je locirana v območju OLN ob trokrakem križišču napajalne ceste v območju OLN, se izvede primarni podzemni vod.
(2) Celoten primaren in sekundaren nizkonapetostni razvod bo izveden s podzemnim razvodom v območju cestnega zemljišča in znotraj gradbenih parcel ob cestnem zemljišču.
(3) Vsa dela je potrebno izvesti v soglasju z upravljavcem, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter standardov in varnostnih ukrepov ter upoštevati pogoje in soglasja upravljavca.
(4) Na severno zahodnem območju OLN poteka nadzemni nizko napetostni vod v smeri sever jug, ki ga je potrebno preurediti v skladu s pogoji in ob soglasju upravljavca.
11. člen
(TK omrežje)
(1) Celoten TK razvod bo izveden v območju cestnega zemljišča napajalne ceste, regionalne ceste in delno v območju gradbenih parcel. Kabli bodo uvlečeni v kabelsko kanalizacijo.
(2) Potrebno je za predvidene objekte izdelati PGD, PZI projekte TK priključkov. Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi vseh del za realizacijo TK omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
12. člen
(CaTV omrežje)
(1) Predviden CaTV razvod bo izveden ob TK omrežju. Koaksialni kabli bodo pod asfaltnimi površinami zaščiteni z zaščitnimi cevmi.
(2) Na območju predvidenih objektov bodo položene tudi cevi za naknadno uvlačenje kabelskih povezav.
(3) Za predvidene objekte je potrebno izdelati PGD, PZI projekte CaTV priključkov. Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi vseh del za realizacijo CaTV omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca.
(4) Stroški uvlačenja kabelskih povezav v CaTV omrežje in priključna mesta niso predmet komunalne opremljenosti zemljišč, temveč so izbira posameznega investitorja in upravljavca omrežja, ki sta dolžna izvesti omrežje v za to predvidenem omrežju cevi.
13. člen
Predvidena ocena stroškov za celotno izvedbo omrežij navedenih v členih 10., 11., 12., do predvidenih mest priključevanja izven območja urejanja je 7.250.000,00 SIT.
14. člen
(ogrevanje)
(1) Ogrevanje objektov na tekoče gorivo oziroma drugo ekološko sprejemljivo gorivo, se rešuje individualno s kotlovnicami v objektih predvidenih z OLN.
(2) V kolikor se ugotovi ekonomsko ali okoljsko upravičen centralen sistem ogrevanja, se ga upošteva v PGD projektih. Pri tem morajo biti upoštevane vse sestavine prostorske ureditve. Spremembo načina ogrevanja mora potrditi občinska služba za prostor. Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z izkoriščanjem alternativnih virov energije kot so:
– biomasa,
– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske energije,
– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije.
15. člen
(ravnanje z odpadki)
Odvoz smeti je v občini organiziran. Odpadke se zbira v zato predpisanih posodah na predvidenem urejenem ekološkem otoku v območju skupnih ureditev ob predvidenem parkirišču.
16. člen
(predračunska vrednost investicije)
Stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture izhajajo iz obstoječega stanja infrastrukture in obsegajo ureditve izven območja urejanja in v samem območju ureditve. Ocenjeni stroški izgradnje so povzeti po predvidenih ukrepih obnovitev, ureditev in gradnje v skladu z lokacijskim načrtom Krahelnovo. Skupna ocenjena vrednost stroškov izvedbe javne gospodarske infrastrukture je 27.794.860,00 SIT brez cene zemljišča.
17. člen
(viri financiranja)
Projektna dokumentacija se krije iz občinskega proračuna. Sredstva se povrnejo iz naslova komunalnega prispevka investitorjev v objekte v območju OLN.
18. člen
(način financiranja izgradnje gospodarske javne infrastrukture)
Izgradnja gospodarske javne infrastrukture se zgradi pred začetkom gradnje objektov. Zgrajena mora biti v skladu z vsemi predpisi in predana na podlagi uporabnega dovoljenja v opravljanje pooblaščenim upravljavcem. Sredstva za izgradnjo se povrnejo iz naslova komunalnega prispevka.
19. člen
(stroški na površino gradbenih parcel in največje možne tlorisne dimenzije objektov)
Komunalni prispevek se zavezancem zaračuna na površino gradbene parcele in na neto tlorisno površino objektov.
Višina komunalnega prispevka se izračuna tako, da se upošteva cena opremljanja glede na površino gradbene parcele, glede na neto tlorisno površino objekta po predpisani obliki izračuna
 
KP=(1xCopa x pp)+(1x Copo x npo)x i
 
KP – komunalni prispevek
1/1 – delež vpliva enote na izračun
Copa – izračunana cena opremljanja 4.877,59 SIT/m2 gradbene parcele
pp – površina gradbene parcele
Copo – cena opremljanja 13.562,33 SIT/m2 neto površine objekta
npo – neto površina,ki se določi skladno s standardom SIST ISO 9836
i – letni povprečni indeks rasti cen gradbenih storitev.
20. člen
(revalorizacija)
Komunalni prispevek je določen po cenah december 2005. Pri izdaji odločbe o višini komunalnega prispevka se cene opremljanja revalorizirajo z indeksom podražitev GZS – Združenja za gradbeništvo in IGM: ostala nizka gradnja.
21. člen
(terminski plan)
V letu 2006 se od javne gospodarske infrastrukture izvede:
– prometno omrežje,
– odvod odpadnih vod,
– meteorni kanal,
– vodovod,
– omrežje za oskrbo z električno energijo,
– telekomunikacijsko omrežje in kabelske televizije,
– zaplavni objekt za meteorne vode,
– javna razsvetljava ob napajalni cesti,
– zadrževalnik za meteorne vode.
22. člen
(prehodne in končne določbe)
Izhodiščne vrednosti za obračun komunalnega prispevka so računane brez cene zemljišča, ki je potrebno za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture.
23. člen
Lastnikom obrobnih zemljišč oziroma objektov je s sprejetim OLN omogočeno priključevanje na javno gospodarsko infrastrukturo. Višina komunalnega prispevka za priključevanje obrobnih zemljišč in objektov na gospodarsko javno infrastrukturo zgrajeno v skladu z OLN, bo določena s spremembo in dopolnitvijo tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-02/2006
Mozirje, dne 15. marca 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti