Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-7818/06 , Stran 2275
Predmet prodaje: a) Nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo zahodno od vasi Otok, in sicer: – parc. št. 660/1 travnik v izmeri 813 m2, vlož. št. 34 k.o. Primostek, – parc. št. 660/2 travnik v izmeri 748 m2, vlož. št. 34 k.o. Primostek, – parc. št. 661 travnik v izmeri 183 m2, vlož. št. 34 k.o. Primostek. Skupna površina: 1744 m2. Zemljišča se prodajajo kot celota – vse skupaj in niso komunalno opremljena. Zemljišča se nahajajo v območju poselitve, ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za območja planskih celot M-1, M-2, M-3, M-4 v Občini Metlika (Ur. l. RS, št. 63/98). Zemljišče parc. št. 661 in deloma (ca. 90%) zemljišče parc. št. 660/2 se nahajata v območju Nature 2000 – ekološko pomembno območje, zato so vsi možni posegi na predmetnih zemljiščih opredeljeni še z Uredbo o posebnih območjih in Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo, popr. 42/04). b) Nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo v poselitvenem načrtu zazidalnega načrta Breg revolucije II. k.o. Metlika, in sicer: – parc. št. 196/26 ekstenzivni sadovnjak v izmeri 958 m2, vlož. št. 2536 k.o. Metlika, – parc. št. 196/27 ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1082 m2, vlož. št. 2537 k.o. Metlika, – parc. št. 196/22 travnik v izmeri 883 m2, vlož. št. 2089 k.o. Metlika. Zemljišča se nahajajo v stanovanjskem območju in se prodajajo kot enotna gradbena parcela, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, ki se ureja po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Metlika planska celota M-5 (Ur. l. RS, št. 21/97). Komunalna infrastruktura v območju zazidalnega načrta Breg revolucije II. obsega: vodovodno omrežje, elektro omrežje, telefonsko omrežje, kanalizacijo, cesto z javno razsvetljavo. Ob podpisu pogodbe bo zemljišče obremenjeno s služnostjo dostopa ter služnostjo položitve in vzdrževanja komunalnih vodov. Izhodiščna cena: a) Izhodiščna (najnižja) cena za nepremičnine parc. št. 660/1, parc. št. 660/2 in parc. št. 661 k.o. Primostek znaša 5,870.585,22 SIT. V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni (ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako plača kupec. b) – za parc. št. 196/26 k.o. Metlika znaša 4,023.675,28 SIT, – za parc. št. 196/27 k.o. Metlika znaša 4,544.485,02 SIT, – za parc. št. 196/22 k.o. Metlika znaša 3,178.996,40 SIT. V ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki se prišteje k pogodbeni ceni (ceni izbranega ponudnika) in ga prav tako plača kupec. Poleg vrednosti zemljišča pod točko b) in DDV, pa je kupec dolžan poravnati tudi komunalni prispevek, ki bo obračunan v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97). Cena komunalnega prispevka za zemljišča pod točko b) znaša 3.372 SIT za m2 zemljišča. Razpisni pogoji: a) Ponudnik je lahko fizična oseba – državljan RS in pravna oseba – s sedežem v RS. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. Pogoj državljanstva fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe se ne uporablja, v kolikor obstaja med državo prosilca in RS načelo vzajemnosti. b) Celotno kupnino vključno z DDV je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. c) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji zemljišč je 15 dni po odločitvi komisije o izboru najugodnejšega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, prodajalec zadrži varščino. d) Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. e) Notarske stroške, DDV ter stroške izvedbe vpisa v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik – kupec. f) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. g) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika ali oddajo na vložišču Občine Metlika, v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«, najkasneje do 10. 4. 2006 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele oziroma dostavljene na prodajalčev naslov. h) Zainteresirani ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene. Varščino je potrebno plačati na TRR Občine Metlika, št. 01273-0100016016, sklic: 00 75728-7141998-49002005, odprt pri Banki Slovenije, najkasneje do 10. 4. 2006. Kopijo potrdila o plačani varščini mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala le ponudbo z dokazilom o plačani varščini. Le-ta se bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa se bo nerevalorizirana in neobrestovana varščina vrnila najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. i) Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. j) Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno pogodbo. k) Občinski svet ali komisija za razpolaganje z občinskim premoženjem oziroma pooblaščena oseba, slednja dva s soglasjem župana, lahko ustavijo začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika, točen naslov, davčno številko, matično številko; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje z lastnoročnim podpisom ponudnika; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – pri pravni osebi ime in telefonsko številko osebe, ki je pooblaščena za tolmačenje ponudbe. Ponudbi je treba predložiti: – dokazilo o plačilu varščine, – za fizične osebe potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Odpiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija ne bo obravnavala v postopku za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, komisija ne bo obravnavala. V primeru, da ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, komisija pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje osebno na sedežu Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika ali po tel. 07/36-37-401 (kontaktna oseba Mojca Stariha).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti