Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1294. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka, stran 3287.

Na podlagi 30. člena Energetskega zakona – uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/05), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. seji dne 9. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah
v Občini Škofja Loka
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za območje Občine Škofja Loka uskladijo določbe Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97 in 68/97) z določbami 30. člena Energetskega zakona – uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB1) (Uradni list RS, št. 26/05) v delu, ki se nanašajo na dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in na dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in z določbami 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO1) (Uradni list RS, št. 41/04), ki se nanaša na obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.
2. člen
(sprememba)
3. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95, 31/97 in 68/97) se v celoti nadomesti s sledečim besedilom:
»3. člen
Na območju občine se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. gasilstvo,
8. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (SODO),
9. dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (DTO),
10. upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
11. javna razsvetljava,
12. urejanje ulic, trgov in cest, za katere skrbi občina,
13. upravljanje s parkirišči.
Dejavnosti, navedene od 1. do 9. točke prvega odstavka tega člena so obvezne občinske javne službe, dejavnosti od 10. do 13. točke pa so izbirne občinske javne službe.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.«
3. člen
(uveljavitev)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 301-72/94
Škofja Loka, dne 9. marca 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost