Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-8202/06 , Stran 2278
1. Naročnik (koncendent): Občina Pivka. 2. Naslov koncendenta: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00, faks 05/721-01-02. 3. Predmet razpisa: oddaja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja v Občini Pivka. 4. Če je predvidena oddaja sklopov: oddaja sklopov ni predvidena. 5. Kraj izvedbe: koncesija se odda za naslednje območje: – mikrosistem Pivški dom, ki obsega Osnovno šolo Pivka, novo športno dvorano (zgrajena bo v letu 2006), Vrtec Pivka in Pivški dom. V skladu z Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 28/05). Predvidena priključna moč vseh toplotnih postaj je 1.285 kW. 6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantnih ponudb ni. 7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: Občina Pivka bo oddala koncesijo za obdobje 20 let od podpisa koncesijske pogodbe, to je predvidoma od 12. 5. 2006 do 12. 5. 2026. Koncesionar zgradi ustrezen toplotni sistem na območjih, za katera mu je podeljena koncesija, zagotovi dobavo toplote z lastnimi kapacitetami ali s pogodbo s proizvajalcem toplote, ter zagotovi prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov, ki sklenejo s koncesionarjem pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo, skladno s tarifnim sistemom do začetka kurilne sezone 2006/07. 8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od objave dalje na naslovu Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, v sprejemni pisani (pritličje-desno). Kontaktna oseba je Jana Vodopivec. Dodatna pojasnila in informacije lahko kandidati zahtevajo le pisno na naslov Občine Pivka oziroma po elektronski pošti na naslov: jana.vodopivec@pivka.si, vključno do 5 dni pred rokom za oddajo kandidature. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati vsak delovni dan in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 11. ure. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: pred pridobitvijo razpisne dokumentacije je kandidat dolžan poravnati stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20.000 SIT. Znesek se nakaže na račun Občine Pivka, št.: 01291-0100016298, s pripisom: Razpisna dokumentacija – toplovodno omrežje. 9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe bo Občina Pivka sprejemala do ponedeljka 24. aprila 2006 do 10. ure. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, s pripisom: Javni razpis – Ne odpiraj, oddaja koncesije za upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja z navedbo številke objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Kuverte morajo biti zapečatene in na hrbtni strani opremljene z naslovom pošiljatelja. Celotna kandidaturna dokumentacija mora biti speta z vrvico, pri čemer morata biti konca vrvice zapečatena in sicer na način, ki onemogoča zamenjavo dokumentov kandidaturne dokumentacije. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponedeljek 24. 4. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka. 11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudb: Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,000.000 SIT mora biti v veljavi do 30. 10. 2006. 12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik so: – ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti po 41., 42. in 42a. členu Zakona o javnih naročilih, – pogoji določeni v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja (Ur. l. RS, št. 28/05), zlasti določeni v 8. členu, – pogoji iz tega razpisa, skupaj z razpisno dokumentacijo, – dokazilo, da je kandidat vzpostavil ali da upravlja delujoč sistem ogrevanja na lesno biomaso ali sistem drugega daljinskega ogrevanja, ki je večji od 500 kW, ter dokazilo, da proda zunanjim odjemalcem (nepovezanim osebam) najmanj 20% toplote iz tega sistema, ter – zagotovitev ustrezne cene ogrevanja, nižje od cene ogrevanja s konkurenčnimi gorivi. 13. Predpisani vir ogrevanja: lesna biomasa. 14. (a) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 23/93 in 30/98), Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, št. 102/00 in št. 2/04), Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99, 8/00 – popravek 51/04), Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št. 41/05), Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 28/05). (b) Ali morajo pravne osebe navesti strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da. 15. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 30. 8. 2006, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 28. 4. 2006. 16. Merila za ocenitev ponudb: Največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže, je 100. a) ponudba variabilnega dela cene toplote v SIT/kWh maks. – 60 točk, b) ponudba fiksnega dela cene toplote v SIT/kW/leto (priključna moč vseh toplotnih postaj: 1.285 kW) maks. – 40 točk. 17. Morebitne druge informacije o naročilu: o odločitvi bodo kandidati obveščeni pisno z odločbo v roku maks. 8 delovnih dni od odpiranja ponudb. 18. Občina Pivka si na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja v Občini Pivka (Ur. l. RS, št. 28/05), pridržuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika. 19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 17. 3. 2006

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti