Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 36101-0009/2005 Ob-8187/06 , Stran 2293
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta najema: predmet najema bo poslovni prostor v skupni izmeri 302,90 m2, v lasti Občine Sevnica v objektu novega športnega doma TVD Partizan Sevnica. Popis prostorov: fitnes prostor v izmeri 219,53 m2, s pripadajočo garderobo v izmeri 17,50 m2, savno v izmeri 11,74 m2, prostorom za počitek v izmeri 8,58 m2, umivalnico v izmeri 7,00 m2, tuši v izmeri 10,75 m2, prostorom za orodje v izmeri 20,48 m2 ter WC v izmeri 7,32 m2. Poslovni prostor bo neopremljen; izbrani ponudnik ga bo moral opremiti sam. Najemnik poslovnega prostora bo imel v souporabi hodnik ter stopnišče. 3. Višina najemnine: najemnik naj predloži višino najemnine, ki bi jo bil pripravljen plačevati poleg tekočih stroškov (elektrika, voda, čiščenje, ogrevanje…). 4. Namembnost poslovnega prostora: namembnost poslovnega prostora je fitnes s spremljajočimi prostori. 5. Čas za katerega se poslovni prostor daje v najem: poslovni prostor se bo oddal v najem za nedoločen čas. 6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi: udeleženec javne ponudbe mora v ponudbi dostaviti dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo. 7. Naslov in rok za zbiranje ponudb Ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo – ponudbo najkasneje do 10. 4. 2006 do 10. ure, na naslovu organizatorja, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 213) v drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba – Najem poslovnega prostora – Fitnes« ter z navedbo ponudnika. Odpiranje ne bo javno. Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo. 8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo vsi udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve o oddaji poslovnega prostora v najem. 9. Občina Sevnica bo po pregledu ponudb izbrala primernega ponudnika, s katerim bo sklenila pismo o nameri oddaje poslovnega prostora v najem, sama najemna pogodba pa se bo sklenila v notarskem zapisu. 10. Informacije o podrobnejših pogojih Razpisna dokumentacija s tlorisom poslovnega prostora ter dodatne informacije o pogojih in predmetu javne ponudbe se pridobijo na sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan med uradnimi urami pri Darji Lekše, tel. 07/816-12-14 ali pri Alenki Šintler, tel. 07/816-12-32. Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem predstojnika Občine Sevnica postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

AAA Zlata odličnost