Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1278. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije, stran 3250.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije ter drugih uporabnikov proračuna v pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo iz naslova izvajanja javne službe.
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela po obsegu, strukturi in kakovosti, določeni za izvajanje javne službe,
– izpolnitev letnega finančnega načrta, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe.
3. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela)
Izpolnitev letnega programa dela se vrednoti na naslednjih kriterijih:
1. Za javne visokošolske zavode in javne raziskovalne zavode (v nadaljevanju: zavod):
1.1. Izpolnitev sprejetega letnega programa dela:
– zavod izpolni sprejeti letni program
dela v povečanem obsegu za najmanj 5%        do 15%,
– zavod izpolni sprejeti letni program
dela v povečanem obsegu za najmanj 7%        do 20%.
Oceno izpolnitve letnega programa dela določi organ upravljanja na podlagi realizacije letnih ciljev zavoda, kot so opredeljeni v letnem programu dela.
1.2. Izpolnitev kvantitativnih kriterijev za ocenjevanje znanstvene in strokovne kakovosti raziskovalcev, ki jih predpiše pristojni organ, oziroma za ocenjevanje izobraževalne, znanstvene, umetniške in strokovne kakovosti, kot je določeno v merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, se vrednoti po naslednjih kriterijih:
– če 25% zaposlenih izpolnjuje
kriterije za razvrščanje v nazive           10%,
– če 50% zaposlenih izpolnjuje
kriterije za razvrščanje v nazive           15%,
– če 75% zaposlenih izpolnjuje
kriterije za razvrščanje v nazive           20%.
Izpolnjevanje kvantitativnih kriterijev se nanaša na preteklo leto po stanju na dan 31. december.
1.3. Nadpovprečna delovna obremenitev pri izvajanju letnega programa dela:
Izvedba letnega programa dela je zahtevala
nadpovprečno delovno obremenitev, kamor
se štejejo naloge, kot so vodenje investicije
pri gradnji, uvajanje novih dejavnosti v zavodu,
bistvena razširitev že obstoječih dejavnosti,
nove delovne naloge zavoda, ki jih prinaša
nova ali spremenjena zakonodaja, sprejeta
od 1. 3. 2006 dalje, ipd.             do 20%.
1.4. Pretok raziskovalcev, visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (v nadaljevanju: akademski delavec) v zasebno podjetniško dejavnost se vrednoti po naslednjem kriteriju:
– en akademski delavec, ki preide v zasebno
podjetniško dejavnost, na 50 zaposlenih z
visokošolsko izobrazbo                5%,
– do trije akademski delavci, ki preidejo v
zasebno podjetniško dejavnost, na 50 zaposlenih
z visokošolsko izobrazbo               7%,
– nad trije akademski delavci, ki preidejo
v zasebno podjetniško dejavnost, na
50 zaposlenih z visokošolsko izobrazbo        10%.
1.5. Izvajanje projektov v smislu
javno – zasebnega partnerstva
(inkubatorji, »spin off« projekti ipd.) oziroma
za področje humanistike konkretni izidi s
pristojnimi organizacijami na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine ter nacionalne
identitete                    do 10%.
2. Za druge uporabnike proračuna:
2.1. Izpolnitev sprejetega letnega programa dela:
– uporabnik proračuna storitve kakovostno
opravi in izpolni sprejeti letni program dela
v povečanem obsegu za najmanj 5%         do 15%,
– uporabnik proračuna storitve kakovostno
opravi in izpolni sprejeti letni program dela
v povečanem obsegu za najmanj 7%         do 20%.
Oceno izpolnitve letnega programa dela določi organ upravljanja na podlagi realizacije letnih ciljev uporabnika proračuna, kot so opredeljeni v letnem programu dela.
2.2. Nadpovprečna delovna obremenitev pri izvajanju programa:
Izpolnitev letnega programa dela je zahtevala
nadpovprečno delovno obremenitev, kamor
se štejejo naloge, kot so vodenje investicije
pri gradnji, uvajanje novih dejavnosti
v uporabniku proračuna, bistvena razširitev
že obstoječih dejavnosti, nove delovne naloge
uporabnika proračuna, ki jih prinaša nova ali
spremenjena zakonodaja, sprejeta
od 1. 3. 2006 dalje, ipd.             do 20%.
2.3. Delež uporabnikov storitev uporabnika proračuna, ki pozitivno ocenjujejo kakovost storitev uporabnika proračuna:
– nad 70 pozitivnih ocen od 100 naključno
izbranih anketiranih uporabnikov storitev     do 10%,
– nad 80 pozitivnih ocen od 100 naključno
izbranih anketiranih uporabnikov storitev     do 25%,
– nad 90 pozitivnih ocen od 100 naključno
izbranih anketiranih uporabnikov storitev     do 40%.
Uporabnik proračuna, ki ima manj kot 100 uporabnikov storitev, anketira vse uporabnike storitev, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
4. člen
(ovrednotenje izpolnitve finančnega načrta)
Izpolnjevanje letnega finančnega načrta, potrjenega na pristojnih organih, se ovrednoti:
– realizacija finančnega načrta v delu izvajanja
javne službe je dosežena v celoti         do 10%,
– realizacija finančnega načrta v delu izvajanja
javne službe je pozitivno presežena        do 20%.
5. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni posamezno merilo iz tega pravilnika.
Doseženi odstotki iz 3. in 4. člena tega pravilnika se seštevajo.
Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
6. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe, če:
– ne predloži poročila o delu v roku, ki je določen s predpisi;
– ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče;
– dobi uporabnik proračuna negativno mnenje Računskega sodišča.
7. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
8. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 9/96).
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-7/2005/20
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-3211-0053
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti