Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 122-5/2006 Ob-8204/06 , Stran 2279
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2006 namenjena za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj v letu 2006. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Črnomelj v proračunu za leto 2006 naslednja sredstva: – proračunska postavka 20049006 – 20019, konto 412000 – sofinanciranje programov humanitarnih društev 4,000.000 SIT; – proračunska postavka 20049004 – 20014, konto 411999 – sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok 400.000 SIT. 2. Na razpisu lahko sodelujejo: – javni socialno varstveni zavodi; – dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Črnomelj, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti; – organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov; – invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Črnomelj; – druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja za občane Občine Črnomelj. Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Črnomelj oziroma njene občane. 3. V letu 2006 bo Občina Črnomelj sofinancirala naslednje naloge in programe s področja skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele: – programe in projekte humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; skupine ostarelih za samopomoč; organiziranje prostovoljnega dela z mladimi; – letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok. 4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: a) izpolnjeno razpisno dokumentacijo v skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje socialno varstvenih programov na območju Občine Črnomelj za leto 2006 in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj; b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Črnomelj, ali da delujejo tudi na območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne enote o registraciji društva in statut oziroma pravila društva, kolikor le-to prvič kandidira na zadevnem področju; c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2005; d) program dela in finančni načrt za leto 2006; e) izjava, da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 5. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; b) opis vsakega prijavljenega programa, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov; c) finančni načrt (kalkulacija) – prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja; d) časovno dinamiko realizacije projekta. Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva. 6. Merila za dodelitev sredstev: – popolna razpisna dokumentacija; – sedež društva ali podružnice je na območju Občine Črnomelj, oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz Občine Črnomelj; – kvaliteta programov; – množičnost vključenih članov iz Občine Črnomelj. 7. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti prispele do 24. 4. 2006 do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg Svobode 3, Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis – Socialno varstvo 2006, ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh (tel. 07/30-61-100). 8. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog Odbora za družbene dejavnosti. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti