Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-8483/06 , Stran 2282
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB, v nadaljevanju ZSV) in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/04, v nadaljevanju Pravilnik o koncesijah). I. Koncedent: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. II. Predmet koncesije in opis storitve: predmet koncesije je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu. Storitev obsega: – gospodinjsko pomoč, – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Storitev se izvaja osem ur dnevno, pet dni v tednu, razen izjem, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 120/05 – odločba, 2/06, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih). III. Obseg razpisane koncesije: storitev v koncesiji se bo v letu 2006 izvajala v obsegu 120 ur neposredne socialne oskrbe na mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitve povečeval skladno z občinskim programom razvoja javne službe pomoč družini na domu in nacionalnim programom socialnega varstva v RS. IV. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najpozneje dva meseca po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje 10 let, z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi predpisi. V. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: območje obsega krajevne skupnosti: Budanje, Dolga Poljana, Col, Podkraj, Žapuže, Planina. Z večanjem obsega storitve se bo širilo tudi območje izvajanja storitve, pri čemer se bo upoštevalo standarde in normative ter število upravičencev. Koncesionar lahko izjemoma opravlja storitve za upravičence izven določenega območja, na podlagi dogovora z izvajalcem storitve na drugem območju, če ta ne more zagotoviti upravičencem iz svojega območja storitve zaradi polnih kapacitet. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. VI. Uporabniki storitve so: osebe starejše od 65 let, osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, druge invalidne osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja ter hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih. VII. Viri financiranja storitve so: občinski proračun v skladu s pogoji in postopki določenimi v ZSV in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba o oprostitvah) ter uporabniki v skladu s prvim in tretjim odstavkom 100. člena ZSV. VIII. Način in roki plačila za opravljanje storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo. Ceno storitve določi koncesionar v soglasju s koncedentom in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05, 121/05). IX. Delovna razmerja zaposlenih: se uredijo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v RS registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. XI. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitve Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke: – dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, – priglasitveni list pristojne davčne uprave, – organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju, – dokazila o finančni in poslovni sposobnosti, – projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja storitve, – dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiško knjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za prostor za čas izvajanja koncesije z odpovednim rokom 1 leto, z dokazili o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev za prostor, – dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, – izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, – program dela izvajanja storitve. Če se na razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazila iz prve alinee priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne sposobnosti priložiti naslednja dokazila: – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan, – revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja, – podatke o kapitalski strukturi ponudnika, – podatke o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih pravicah na prostorih za izvajanje storitve, – podatke o morebitnih drugih obveznostih. Če ponudnik posluje krajši čas od treh let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa upravljanja in računovodski izkaz). Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila. XII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika so: – kvaliteta predloženega programa, z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih pogojev in metod dela – do 40 točk, – stroški in cena storitve – do 40 točk, – oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 10 točk, – reference na področju izvajanja razpisane storitve – do 10 točk. Natančnejša obrazložitev kriterijev in meril ter način ocenjevanja je naveden v razpisni dokumentaciji. XIII. Rok in način prijave na javni razpis: rok za oddajo ponudb je 24. april 2006. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana v vložišču Občinske uprave, Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, do 15. ure ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Ponudniki predložijo svoje ponudbe v zaprti ovojnici na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, z oznako na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesije pomoč družini na domu«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan naslov ponudnika. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka. Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, ali če je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje, bo s sklepom zavržena. XIV. Odpiranje ponudb in organ pristojen za podelitev koncesije: odpiranje ponudb bo 3. maja 2006, ob 7.30, v sejni sobi Občinske uprave, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem razpisu. Koncesijo bo podelila občinska uprava z odločbo na podlagi poročila strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb. XV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo interesenti v vložišču Občinske uprave Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko razpisi. Dodatne informacije je mogoče dobiti po telefonu vsak delovni dan med 8. in 10. uro, v času roka za oddajo ponudb pri Dragici Fiegl, tel. 05/365-91-117 in pri Zlati Čibej, tel. 05/365-91-119.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti