Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 603-11/2006 Ob-8149/06 , Stran 2274
1. Naziv razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport. 2. Predmet javnega razpisa: predlogi programov promocije vzgoje in izobraževanja, ki s svojo vsebino zagotavljajo: – boljše razumevanje sistema vzgoje in izobraževanja, – poljudno predstavljanje dosežkov slovenskih šolarjev širši javnosti, – spodbudo za osvajanje novih znanj, – razvijanje spretnosti za družbo znanja, – promocijo naravoslovnih in tehničnih programov izobraževanja, – privlačnejše učenje, – odprto učno okolje, – olajšan dostop do sistemov izobraževanja in usposabljanja in – promocijo vzgoje in izobraževanja. Programi so lahko zajeti v naslednjih sklopih: – prireditve, srečanja, razstave, – priprava in izdelava promocijskih materialov, – odnosi z javnostmi. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva ministrstva lahko kandidirajo posamezniki, društva, zveze društev, ustanove, vrtci, šole in drugi zavodi. Prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje iz razpisa in vsebovale vse podatke, zahtevane z razpisom in razpisno dokumentacijo, bodo ocenjene po naslednjih merilih: – upoštevanje ciljev programa iz 2. točke razpisa – 30%, – zastopanost sklopov iz drugega odstavka 2. točke razpisa – 15%, – teritorialno razsežnost programa – 10%, – aktualnost tematike in pričakovana odzivnost – 20%, – velikost ciljnih javnosti – 10%, – ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije – 10%, – reference vlagatelja – 5%. Komisija bo za vsakega izmed meril, ki skupaj predstavljajo 100% ocene, določila od 0 do 20 točk in jih ponderirala z zgornjimi deleži. Na podlagi števila skupnih točk za posamezen program bo komisija pripravila razvrstitveno listo sofinanciranj. Višino sofinanciranja bo določila komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, in sicer do največ 80% vrednosti prijavljenega programa promocije. 4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 10,000.000 SIT. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: najkasneje do 1. oktobra 2006. 6. Rok za predložitev vlog: vloge morajo prispeti v vložišče razpisovalca ne glede na način dostave najkasneje do 11. maja 2006 do 14. ure. 7. Datum odpiranja vlog: 16. maj 2006 ob 9. uri. 8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: 45 dni po izteku razpisa. 9. Pritožbeni postopek: vlagatelj ima v osmih dneh od prejema obvestila o izidu razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je dokončna. 10. Razpisna dokumentacija: za prijavo na razpis je dosegljiva na spletni strani ministrstva, ali pa pri mag. Poloni Šoln Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel. 01/478-43-65, e-pošta polona.soln@gov.si. 11. Način pošiljanja: predloge z utemeljitvijo in dokazili predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis št. 603-11/2006«, oziroma osebno dostavijo na gornji naslov v vložišče najkasneje do 11. maja 2006 do 14. ure.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti