Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-8037/06 , Stran 2277
1. Predmet razpisa in okvirna višina razpoložljivih sredstev Namen razpisa je omogočiti delovanje organizacij in društev na področju tehnične kulture v Mestni občini Novo mesto in na ta način prispevati h kvalitetnejšemu in ustvarjalnejšemu delu na tem področju v naši občini. Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva v okvirni višini 1,000.000 SIT za delovanje organizacij in društev na področju tehnične kulture v letu 2006. 2. Pogoji prijave Na razpis se lahko prijavijo organizacije in društva, ki: – na področju tehnične kulture delujejo na območju Mestne občine Novo mesto, – imajo v Mestni občini Novo mesto svoj sedež, – so v letu 2005 do Mestne občine Novo mesto izpolnila vse pogodbene obveznosti. Ta razpis ni namenjen šolskim krožkom oziroma šolskim društvom, ki delujejo na področju tehnične kulture. 3. Merila sofinanciranja Prijava na javni razpis mora vsebovati: 1. kratko predstavitev subjekta, ki se na razpis prijavlja (obvezno: točen naslov, kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko); 2. podatke o množičnosti oziroma številu članstva; 3. število aktivnih sekcij; 4. poročilo o delu v letu 2005; 5. plan dela v letu 2006; 6. število usposobljenosti kadra za delo na tem področju; 7. podatke o planirani mednarodni aktivnosti in tekmovanjih; 8. finančno poročilo za leto 2005 (višina sredstev, skupaj iz proračuna MONM, iz proračuna ministrstev in fundacij na tem področju, sponzorska sredstva, ostali viri vključno s članarino); 9. druge elemente, povezane z razpisom. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju sredstev: – množičnost oziroma število članstva, – število aktivnih sekcij, – aktivnosti, izvedene v letu 2005, – planirane aktivnosti v letu 2006, – število usposobljenega kadra, – mednarodne aktivnosti, – organiziranost in razširjenost organizacije oziroma društva, ki se na razpis prijavlja, – drugi elementi, povezani z razdeljevanjem proračunskih sredstev. Merila se upoštevajo po pomembnosti po vrstnem redu, kot zgoraj navedena. 4. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2006. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu in v svoji kuverti. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave bodo s sklepom zavržene. 6. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 7. 4. 2006. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 7. 4. 2006 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje organizacij in projektov na področju tehnične kulture v letu 2006«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2006, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Danica Šuštaršič, tel. 07/393-92-51 ali e-pošti: danica.sustarsic@novomesto.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti