Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1269. Uredba o regionalnih razvojnih programih, stran 3246.

Na podlagi devetega odstavka 12. člena in v povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) ter 22. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B in 56/02 – ZJU) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o regionalnih razvojnih programih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa minimalno obvezno strukturo in metodologijo priprave in izvedbe ter način spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa (v nadaljnjem besedilu: RRP).
2. člen
RRP se pripravi za območje razvojne regije, v kateri so povezane občine, ki oblikujejo svet razvojne regije (v nadaljnjem besedilu: regija).
3. člen
RRP se pripravi za obdobje Državnega razvojnega programa.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– prioriteta RRP je področje razvoja regije, ki se določi za programsko obdobje kot prednostno,
– program RRP je sklop ukrepov z razčlenjeno problematiko, cilji, pričakovanimi rezultati in finančnim načrtom,
– ukrep RRP je v smiselno celoto zaokrožena skupina projektov s skupnim ciljem,
– projekt RRP je tehnično-tehnološko in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti z jasno določenim ciljem,
– območni razvojni program je nabor povezanih projektov s skupnimi cilji, ki ga pripravi območno razvojno partnerstvo.
(2) Drugi izrazi imajo pomen, kot ga določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. VSEBINA IN STRUKTURA RRP
5. člen
(1) Podlaga za pripravo RRP je program priprave, s katerim se določita njegova vsebina in struktura.
(2) RRP mora vsebovati naslednje vsebine:
– analiza stanja in razvojnih priložnosti regije,
– določitev ciljev RRP in kazalcev merjenja ciljev po prioritetah, programih, ukrepih in projektih,
– določitev razvojnih prioritet, programov in ukrepov RRP z njihovim finančnim ovrednotenjem,
– predstavitev in finančno oceno pomembnejših razvojnih projektov v regiji in
– prikaz aktivnosti za seznanjanje javnosti in izvajanje načela partnerstva sodelujočih institucij v postopku priprave RRP.
(3) Če program priprave tako določa, lahko RRP vključuje tudi druge vsebine.
6. člen
(1) RRP regije, v kateri živi avtohtona narodna skupnost ali romska skupnost, vključuje programe razvoja območij, na katerih živi skupnost.
(2) RRP obmejne regije vključuje programe čezmejnega sodelovanja.
7. člen
(1) RRP regije, v kateri je oblikovano območno razvojno partnerstvo, mora vključevati območni razvojni program.
(2) Programi razvoja podeželja, programi razvoja človeških virov, operativni programi varstva okolja in drugi sektorski razvojni načrti, ki se pripravljajo na regionalni ravni, se uskladijo v RRP in območnem razvojnem programu.
III. POSTOPEK PRIPRAVE RRP
8. člen
(1) Sklep o pripravi RRP sprejme regionalni razvojni svet in ga objavi v glasilih občin, ki so povezane v regiji ali na drug primeren način. Sklep o pripravi RRP vključuje navedbo območja priprave RRP in zadolžitve vključenih institucij.
(2) Finančno ovrednoten program priprave RRP pripravi regionalni razvojni svet. Potrdi ga Svet regije.
(3) Program priprave RRP vključuje program priprave območnih razvojnih programov, ki se pripravljajo v regiji.
(4) Program priprave RRP vključuje program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja. Oba dokumenta morata biti usklajena.
(5) V programu priprave RRP se določi projektno skupino in vodjo priprave RRP, ki je odgovoren regionalnemu razvojnemu svetu za vsebinsko in operativno usmerjanje priprave RRP. V projektni skupini sodelujejo predstavniki odborov regionalnega razvojnega sveta.
9. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi RRP lahko opravlja le subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki je vpisan v evidenco pri Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba) v skladu z 29. členom zakona.
10. člen
Regionalni razvojni svet spremlja pripravo RRP in sprejema odločitve v fazi njegove priprave.
11. člen
Pred sprejemom RRP pošlje subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni predlog RRP službi, ki v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi oceni njegovo skladnost z razvojnimi dokumenti na državni ravni in ali vsebuje minimalne vsebine iz drugega odstavka 5. člena te uredbe ter o tem najkasneje v 45 dneh po prejemu poda regionalnemu razvojnemu svetu mnenje z obrazložitvijo.
12. člen
(1) Regionalni razvojni svet predloži predlog RRP v sprejem Svetu regije skupaj z mnenjem službe iz prejšnjega člena.
(2) RRP sprejme Svet regije.
13. člen
Regionalni razvojni svet spremlja uresničevanje zastavljenih ciljev RRP in po potrebi predlaga spremembe RRP. Spremembe RRP se sprejemajo po enakem postopku kot RRP.
IV. IZVAJANJE RRP
14. člen
(1) RRP se izvaja z izvedbenim načrtom.
(2) Predlog izvedbenega načrta RRP pripravi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni.
(3) Izvedbeni načrt RRP mora biti ustrezno strukturiran, usklajen z RRP in mora upoštevati Državni razvojni program ter proračunske okvire na državni in občinski ravni.
(4) Izvedbeni načrt RRP se pripravi za triletno obdobje, na osnovi poziva službe. V pozivu službe se določijo roki priprave, obvezna oblika projektnih predlogov in zahtevana dokumentacija ter višina sofinanciranja glede na namen in regijo.
(5) V izvedbeni načrt RRP se smiselno vključijo izvedbeni načrti območnih razvojnih programov.
(6) Projektni predlogi v izvedbenem načrtu RRP morajo predstavljati zaključeno funkcionalno celoto. Izkazati morajo regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost gospodarstva v regiji ter pomen za ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture.
(7) Projektni predlog v izvedbenem načrtu RRP mora imeti naslednje obvezne vsebine:
– nosilci izvajanja,
– cilji projekta s pripadajočimi aktivnostmi in stroški,
– terminski načrt izvedbe za programsko obdobje,
– načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun, vključno s posebej izkazanimi sredstvi Evropske unije, proračuni lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja,
– geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal.
(8) Izvedbeni načrt RRP sprejme Svet regije.
V. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE UČINKOV RRP
15. člen
Programi in ukrepi RRP morajo vsebovati fizične in finančne indikatorje, potrebne za kvantitativno spremljanje uresničevanja RRP.
16. člen
(1) Za spremljanje RRP in vrednotenje njegovih učinkov je odgovoren regionalni razvojni svet, ki vrednotenje izvede v sodelovanju z neodvisno strokovno institucijo.
(2) Z rezultati vrednotenja učinkov RRP regionalni razvojni svet seznani službo.
17. člen
(1) Subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni pripravi in predloži službi letna poročila in končno poročilo o izvajanju RRP.
(2) Letna in končno poročilo o izvajanju RRP imajo naslednjo vsebino:
– kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP (npr. spremembe socialno-ekonomskih trendov, spremembe v nacionalnih, regijskih in sektorskih politikah) ter vpliv teh sprememb na doseganje ciljev RRP;
– napredek v doseganju kvantificiranih ciljev s pomočjo fizičnih in finančnih kazalcev;
– dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov;
– povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in sprejeti ukrepi za rešitev teh težav.
(3) Letno poročilo se predloži v roku treh mesecev po preteku koledarskega leta, končno poročilo pa v roku šestih mesecev po poteku programskega obdobja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Do sprejema podrobnejših pogojev, meril in postopka za dodeljevanje regionalnih spodbud iz sedmega odstavka 34. člena zakona se območni razvojni programi vrednotijo skladno z razvitostjo občin, vključenih v območno razvojno partnerstvo znotraj regije, izraženo s kazalci, uporabljenimi za izračun indeksa razvojne ogroženosti, ki so razpoložljivi na ravni občin.
19. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01, 110/04, 39/05 in 93/05 – ZSRR-1).
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2006/16
Ljubljana, dne 16. marca 2006
EVA 2006-1536-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti