Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1299. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika–Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodnoobrtna cona Tojnice), stran 3295.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika–Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice)
I. Uvod
Ta program priprave se nanaša na spremembo in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika-Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95), v nadaljevanju besedila sprememba in dopolnitev PUP.
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
V naselju Sinja Gorica sta z veljavnim prostorskim planom opredeljeni večji območji za industrijsko ter proizvodno obrtno in komunalno cono.
Industrijska cona Sinja Gorica leži severozahodno od regionalne ceste Ljubljana–Vrhnika, na prehodu Podlipske doline v Ljubljansko barje in je velika cca 64 ha. Proizvodno obrtna in komunalna cona Tojnice leži jugovzhodno od avtoceste – odsek Brezovica–Vrhnika in je velika cca 13 ha.
Obe območji se urejata z občinskim lokacijskim načrtom, v nadaljevanju OLN.
V posebnih merilih in pogojih PUP je v območjih, ki se urejajo z OLN, določeno, da do sprejetja OLN so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov, ter gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Navedeni posegi ne smejo ovirati bodočega OLN.
Razlog za spremembo in dopolnitev PUP je omogočiti izvedbo predobremenilnih nasipov za znane investitorje OLN, na podlagi PUP-a.
Pobudnik sprememb in dopolnitev PUP je Župan Občine Vrhnika (pobuda št. 5.08-3505-7/2006, z dne 20. 1. 2006).
 
III. Predmet in programska izhodišča prostorskega akta
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je dopolnitev 15. in 22. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika-Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95), ki določata posebna merila in pogoje v območjih urejanja V3P/3 in V3M/2, z vrsto posega v prostor, s katero se pred izdelavo občinskega lokacijskega načrta omogoča izvajanje predobremenilnih nasipov na podlagi PUP.
V ureditvenem območju OLN, ki ga naroča znani investitor, se omogoči izvedba predobremenilnega nasipa v začeti fazi priprave in izdelave OLN oziroma po sprejetem programu priprave OLN. Pri načrtovanju nasipa se upošteva izdelana strokovna podlaga-programska zasnova za zazidalni načrt za industrijsko cono na Vrhniki (ZNV, november 1984) in občinski lokacijski načrta za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v Industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05), (v nadaljevanju javna gospodarska infrastruktura).
 
IV. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev sta območji urejanja V3P/3 in V3M/2 v planski celoti V3 Vrhnika-Sinja Gorica, opredeljeni v kartografski dokumentaciji plana – list PKN Vrhnika 27 v merilu 1:5000.
 
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
5. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
6. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
7. Drugi nosilci, če se pri postopku priprave pokaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni.
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Če se izkaže kot potrebno, je naročnik v postopku izdelave prostorskega akta dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem programu priprave.
 
VII. Način pridobitve geodetskih podlag
Za pripravo in sprejem tega prostorskega akta se uporabijo geodetske podlage veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev.
 
VIII. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Sprememba in dopolnitev odloka se v skladu s 34. členom Zakona o urejanja prostora pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku, ker obravnavajo spremembe in dopolnitve, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ki bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino ter rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Postopek priprave in sprejema prostorskega akta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravljavec takoj po sprejetju programa priprave zaprosi določene nosilce urejanja prostora za pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo prostorskega akta; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po pretečenem roku iz zgornje alinee izdela predlog prostorskega akta (osnutek)
– župan takoj po izdelavi predloga prostorskega akta (osnutka) sprejme sklep o njegovi 15 dnevni javni razgrnitvi; sklep se objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način
– pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo; kraj in čas obravnave se navedeta v sklepu o javni razgrnitvi
– pripravljavec takoj po končani javni razgrnitvi zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po prejetih stališčih pripravi dopolnjen predlog prostorskega akta (dopolnjeni osnutki)
– pripravljavec takoj po sprejetju dopolnjenega predloga prostorskega akta (dopolnjenega osnutka) zaprosi vse pristojne nosilce za mnenja; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni
– župan dopolnjen prostorski akt posreduje na prvo sejo občinskega sveta v sprejem
– pripravljavec sprejet odlok prostorskega akta takoj objavi v Uradnem listu RS, ali v v občinskem glasilu Naš časopis.
 
IX. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo prostorskega akta, za stroške smernic in mnenj ter objav zagotavlja pobudnik.
 
X. Končna določila
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Vrhnika, dne 15. marca 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti