Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-8014/06 , Stran 2271
1. Predmet razpisa: okvirna višina razpisanih sredstev za kreditiranje enot malega gospodarstva na območju občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana znaša 130,000.000 SIT. 2. Merila in pogoji Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske družbe s področja malega gospodarstva s sedežem in lokacijo investicije na območju občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: Gospodarska družba – ki je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uvrščena med majhna podjetja, – družba mora biti registrirana v Sloveniji, – družba mora biti ustanovljena po 1. 1. 1990, – sedež družbe ali registrirane poslovne enote in kraj investicije morata biti na območju občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana, – družba mora imeti plačane vse obveznosti do države. Samostojni podjetnik – nosilec dejavnosti mora biti državljan Republike Slovenije, – obratovalnica in kraj investicije mora biti na območju občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik in Velika Polana, – imeti mora plačane vse obveznosti do države. Do sredstev po tem razpisu niso upravičeni sledeči vlagatelji: – majhna podjetja iz področij kmetijstva, ribištva in jeklarstva, – podjetja, ki so v težavah. V primerih, ko podjetje deluje v sektorjih transporta, premogovništva, ladjedelništva in sintetičnih vlaken je potrebna individualna priglasitev pomoči. 3. Pogoji za dodeljevanje kreditov: – najmanjša višina kredita je 1,000.000 SIT, – največja višina kredita za gospodarsko družbo in samostojne podjetnike z nad 10 do 50 zaposlenimi znaša 10,000.000 SIT, za gospodarsko družbo in samostojne podjetnike z do 10 zaposlenimi pa 3,000.000 SIT. Maksimalni znesek sofinanciranja pri podjetnikih z do 10 zaposlenimi je lahko 10 mio SIT v primeru, da na osnovi predložene investicijske dokumentacije in ocene kreditne sposobnosti prosilca, to predlaga izbrana poslovna banka, – delež lastnih sredstev mora biti najmanj 20% predračunske vrednosti investicije, – doba vračanja kredita je do 5 let (z vključenim moratorijem), – obrestna mera je 4,90% letno, – možen je moratorij na odplačilo glavnice do 1 leta. 4. Nameni, za katere se dodeljujejo krediti Koriščenje kredita je dokumentirano in namenjeno za: – investicije v osnovna sredstva (nakup opreme, gradbena dela in nakup objektov), – pridobitev licenc, patentov, franšiz, – financiranje obratnega kapitala največ v višini 10% predračunske vrednosti investicije. Kredit je namenjen za financiranje projektov s področja proizvodnje, obrti, storitev in turizma. Koriščenje kredita ni mogoče za: – refinanciranje obstoječih kreditov, – investicije v primarno kmetijsko dejavnost, – drobnoprodajo, – promet z nepremičninami, – katerokoli dejavnost, ki je prepovedana po zakonu, – za osebno korist podjetnika. 5. Možne oblike zavarovanja Kredit se lahko zavaruje v skladu s pogoji banke. Prosilec lahko prejeti kredit zavaruje z nepremičninami in premičninami, ki bodo financirane s tem in drugimi ustreznimi oblikami zavarovanja. Člani Garancijskega sklada pri RRA Mura M.Sobota pa lahko pridobijo poroštva za odobrene kredite po veljavnih pogojih tega sklada. 6. Vsebina vloge Vsebina vloge za dodelitev kredita je razvidna iz obrazca Vloga za dodelitev kredita, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Razvojnega javnega sklada Lendava, Kranjčeva ulica 22, Lendava. Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenem naslovu. 7. Drugi pogoji Razpis velja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 10. 11. 2008. Popolne vloge, prispele do desetega v mesecu, bodo obravnavane do konca tekočega meseca. Pogodbe je mogoče podpisati najkasneje do vključno 30. 11. 2008. Prosilci bodo prejeli pisne odgovore najpozneje v 15 dneh od obravnave na kreditnem odboru. Vse dodatne informacije o tem razpisu in potrebno dokumentacijo dobijo interesenti: Razvojni javni sklad Lendava, Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava, tel. 57-89-360, faks 57-89-362.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti