Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1292. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2006, stran 3285.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99 in 56/98) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 16. redni seji dne 9. marca 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Škofja Loka za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov                    SIT
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)              4.547.761.770
Tekoči prihodki (70+71)                    3.381.591.770
70 Davčni prihodki                      2.375.465.496
71 Nedavčni prihodki                     1.006.126.274
72 Kapitalski prihodki                     735.000.000
73 Prejete donacije                       41.000.000
74 Transferni prihodki                     390.170.000
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)               4.385.592.455
40 Tekoči odhodki                        869.703.054
41 Tekoči transferi                      1.321.510.001
42 Investicijski odhodki                   1.685.779.400
43 Investicijski transferi                   508.600.000
III. Proračunski presežek (I. – II.)              162.169.315
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev      321.803
75 Prejeta vračila danih posojil                  321.803
V. Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev          31.458.474
44 Dana posojila in poveč. kapitalskih deležev          31.458.474
VI. Prejeta minus dana posojila (IV – V.)            –31.136.670
C. Račun financiranja
VII. Zadolževanje                             0
50 Zadolževanje                              0
VIII. Odplačila dolga                      131.032.644
55 Odplačila dolga                       131.032.644
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(III+VI+VII-VIII)                             0
X. Neto zadolževanje (VII-VIII)                –131.032.644
XI. Neto financiranje (VI+X-IX)                –162.169.315
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, in posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
Uporabniki sredstev proračuna smejo prevzemati obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna, in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s soglasjem župana.
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih naročilih.
6. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloča 0,2% od vseh prejemkov proračuna. Splošna proračunska rezerva se oblikuje v višini 0,2% od prihodkov proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki skrbi, da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj istega področja proračunske porabe največ do 20%, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev stalne rezerve do višine 2,5% rezerve za posamezni namen,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 5% zadnjega sprejetega proračuna,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov proračuna v letu, v katerem se daje poroštvo.
9. člen
Oddelek za proračun in finance:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna,
– pripravi navodilo uporabnikom za pripravo predloga proračuna za leto 2007.
10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo Oddelka za proračun in finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 10.000.000 tolarjev za blago in storitve in 20.000.000 tolarjev za gradbena dela. Zneski iz tega člena so navedeni brez davka na dodano vrednost.
12. člen
Uporabniki morajo sprejeti finančni načrt za leto 2006 do 15. 3. 2006 in ga predložiti Oddelku za občo upravo in proračun. Uporabniki morajo do 28. 2. 2006 predložiti poslovno poročilo za leto 2005 skupaj z obrazložitvami.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco za preteklo leto in jo do 30. marca tekočega leta predložijo Oddelku za proračun in finance.
Uporabniki so dolžni do 31. 5. 2006 predložiti program in predlog finančnega načrta za delo organa in izvajanje dejavnosti za leto 2007, za investicije pa za celotno dobo financiranja.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofja Loka v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
Št. 410-1/2006
Škofja Loka, dne 9. marca 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti