Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 610-3/2006 Ob-8205/06 , Stran 2279
Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2006, namenjena sofinanciranju letnih kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2006. Predvidena višina sredstev je 8,000.000 SIT. 2. Na razpis za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove ter posamezni kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež na območju Občine Črnomelj; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti; – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; – redno letno občini dostavljajo podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih; – da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj. 3. Na razpis za sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti se lahko prijavijo kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež na območju Občine Črnomelj – fotokopija odločbe o registraciji društva oziroma potrdilo upravne enote, da je društvo registrirano na območju Občine Črnomelj; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti; – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; – redno letno občini dostavljajo podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih; – da izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj. 4. Občina Črnomelj bo sofinancirala programe in redno ljubiteljsko kulturno dejavnost za naslednja področja: – književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno – umetniških dogodkov s pomočjo medijev ter radijski in televizijski kulturno-umetniški program; – mednarodno kulturno sodelovanje; – raziskovalno dejavnost s področja kulture; – folklora; – varstvo kulturne dediščine. 5. Občina Črnomelj bo sofinancirala kulturne prireditve v okviru zgoraj predvidenih sredstev, in sicer: – dan boja proti okupatorju – 150.000 SIT; – dan državnosti – 500.000 SIT; – dan samostojnosti – 250.000 SIT; – ob dnevu mrtvih – 100.000 SIT. 6. Prijava mora vsebovati: a) Izpolnjeno razpisno dokumentacijo v skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj za leto 2006 in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, v času uradnih ur. b) Dokazilo o sedežu na območju Občine Črnomelj. c) Vsebinsko in finančno poročilo o delu za leto 2005, potrjeno in podpisano na ustreznem organu društva oziroma zavoda. d) Program dela in finančni načrt za leto 2006. e) Izjava, da imajo urejeno evidenco o članstvu ter plačani članarini. 7. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so sestavni del Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj in so priložena v razpisni dokumentaciji. 8. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene osebno ali po pošti prispele do 24. 4. 2006 do 12. ure v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom: »Javni razpis – Kultura 2006, ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova društva na hrbtni strani kuverte. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, (tel. 07/30-61-100). 9. Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog Odbora za družbene dejavnosti. O izboru izvajalcev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti