Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1280. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL 2002, stran 3252.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 76/05 in 8/06) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL 2002
1. člen
V Prilogi 1 Sklepa o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 92/02 in 89/05; v nadaljevanju: Sklep) se skupina kontov 00 naslov »NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA« spremeni tako, da se glasi: »NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA črta konto »001 – Organizacijski stroški«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA konto 006 – Neopredmetena dolgoročna sredstva v gradnji oziroma izdelavi spremeni tako, da se glasi: »006 – Dolgoročne aktivne časovne razmejitve«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 00 – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA doda nov konto, ki glasi: »009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 02 – Dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij ter druga opredmetena osnovna sredstva, ki niso namenjena neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti in niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, za besedilom prvega stavka »iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, v finančne naložbe v posojila in v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.«
V prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se temeljni konto 028 – Odkupljene lastne delnice in nevplačane vpisane delnice spremeni tako, da se glasi: »028 – Nevplačane vpisane delnice«, črtata se konta 0280 – Odkupljene lastne delnice in 0281 – Odkupljene prednostne lastne delnice.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 03 – Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj, za besedilom prvega stavka »v skupini 08.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, v finančne naložbe v posojila in v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.«
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 04 – Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, za besedilom prvega stavka »v skupini 08.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo in v finančne naložbe v posojila.«
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 05 – Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih zavarovanj, za besedilom prvega stavka »v skupini 08.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, v finančne naložbe v posojila in v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.«
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 06 – Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije, za besedilom prvega stavka »v skupini 08.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, v finančne naložbe v posojila in v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.«
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 07 – Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih skladov, za besedilom prvega stavka »v skupini 08.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, v finančne naložbe v posojila in v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.«
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 08 – Dolgoročne finančne naložbe v podjetjih v skupini in v pridruženih podjetjih za besedilom prvega stavka »razen kritnih skladov.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora dolgoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, v finančne naložbe v posojila in v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.«
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se doda nova skupina kontov, ki se glasi:
»09 – ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK
090 – Terjatve za odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik
091 – Terjatve za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub, prenesenih v naslednja davčna obdobja
092 – Terjatve za odloženi davek iz davčnih dobropisov, prenesenih v naslednja davčna obdobja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 18 – Kratkoročne finančne naložbe za besedilom prvega stavka »po datumu bilance stanja.«, doda novi stavek, ki se glasi: »Zavarovalnica mora kratkoročne finančne naložbe znotraj posameznih kontov razvrstiti v finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, v finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, v finančne naložbe v posojila in v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.«
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 73 – Odhodki naložb (financiranja) konta 734 in 736 spremenita tako, da se glasita:
»734 – Odhodki iz oslabitve sredstev, ki niso potrebna za obratovanje
736 – Odhodki iz oslabitve
7361 – Odhodki iz oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo
7362 – Odhodki iz oslabitve posojil in finančnih naložb v posesti do zapadlosti merjenih po odplačni vrednosti
7363 – Odhodki iz oslabitve finančnih naložb v odvisne in pridružene družbe, merjenih po nabavni vrednosti
7364 – Odhodki iz oslabitve finančnih naložb v kapitalske in izpeljane finančne instrumente, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, merjenih po nabavni vrednosti
7365 – Odhodki iz oslabitve finančnih naložb v kapitalske in izpeljane finančne instrumente, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, merjenih po pošteni vrednosti«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 73 – Odhodki naložb (financiranja) doda novi konto, ki se glasi:
»735 – Odhodki iz sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina 74 – Izredni odhodki se spremeni tako, da se glasi:
»74 – DRUGI ODHODKI«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se konto v skupini kontov 74 – Izredni odhodki črta konto »740 – Kritje izgube iz prejšnjih let« in konto »748 – Prevrednotovalni popravek poslovnega izida zaradi ohranitve kupne moči kapitala«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 77 – Prihodki od naložb konta 776 in 777 se spremenita tako, da se glasita:
»776 – Finančni prihodki iz finančnih sredstev, razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
777 – Finančni prihodki iz razveljavitve oslabitve finančnih sredstev
7771 – Razveljavitev oslabitve posojil in finančnih naložb v posesti do zapadlosti merjenih po odplačni vrednosti
7772 – Razveljavitev oslabitve finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov 78 – Izredni prihodki spremeni tako, da se glasi:
»78 – DRUGI PRIHODKI«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 78 – Izredni prihodki črta konto »780 – Prihodki za poravnavo izgub iz prejšnjih let«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov »80 – Izračun celotnega izida iz rednega delovanja« spremeni tako, da se glasi: »80 – Izračun celotnega izida iz zavarovanj«. Konto 802 se spremeni tako, da se glasi: »802 – Izid od ostalih prihodkov in ostalih odhodkov iz zavarovanj«, konto 809 se spremeni tako, da se glasi: »809 – prenos celotnega izida iz zavarovanj«. V nazivih kontov 8090, 8091, 8092 in 8093 se besedilo »rednega delovanja« črta.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 81 – Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo črta besedilo, ki glasi: »V okviru dobička ali izgube v vrsti zdravstvenih zavarovanj se odpre še razčlenjevalni konto za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 81 – Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo konto »810 – Dobiček ali izguba iz rednega delovanja« spremeni tako, da se glasi: »810 – Dobiček ali izguba iz zavarovanj«. V nazivih kontov 8100, 8101, 8102 in 8103 se črta besedilo »rednega delovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 81 Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo črta temeljni konto: »811 – Dobiček ali izguba zunaj rednega delovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 82 – Razporeditev dobička konto »820 – Davek iz dobička iz rednega delovanja« spremeni tako, da se glasi: »820 – Davek od dohodka«, črta se konto »821 – Davek od dobička zunaj rednega delovanja« in doda se nov konto, ki se glasi: »823 – Prihodki (odhodki) iz naslova odloženega davka«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se pod skupino kontov 83 – Razporeditev čistega dobička poslovnega leta črta besedilo: »V okviru razporeditve čistega dobička poslovnega leta v vrsti zdravstvenih zavarovanj se odpre še razčlenjevalni konto za dopolnilno zavarovanje.«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 91 – Rezerve konto 9111 spremeni tako, da se glasi: »9111 – Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 91 – Rezerve črta konto »91131 – Druge rezerve iz dobička iz dopolnilnega zavarovanja«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se črta skupina kontov »93 – Splošni prevrednotovalni popravek kapitala«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov 94 spremeni tako, da se glasi:
»94 – PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA
940 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi z zemljišči
941 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi z zgradbami
942 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opremo
943 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital družb v skupini in pridruženih družbah
944 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami v kapital drugih družb
945 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami
946 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi osnovnimi sredstvi
947 – Presežek iz prevrednotenja v zvezi z drugimi finančnimi instrumenti
948 – Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja za odloženi davek«.
V Prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se v skupini kontov 95 – Dolgoročne obveznosti iz financiranja in poslovanja doda nov konto, ki se glasi:
»959 – Obveznosti za odloženi davek«.
V prilogi 1 Kontni okvir za zavarovalnice se skupina kontov 96 spremeni tako, da se glasi:
»96 – REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
960 – Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi
961 – Rezervacije za davek
962 – Rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov
963 – Rezervacije iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov
967 – Druge rezervacije razen zavarovalno tehničnih rezervacij
968 – Dolgoročno odloženi prihodki iz pozitivnega izida iz dopolnilnega zavarovanja«
969 – Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-1611-0083
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti