Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-8384/06 , Stran 2281
I. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 257/3 – poslovna stavba v izmeri ca. 800 m2, k.o. Lehen (v naravi t.i. stara šola Lehen); Izklicna cena: 8,049.825 SIT brez davka. Ker je parcelacija v teku, bo dokončna kvadratura nepremičnine znana po končani parcelaciji. Celotni objekt je namenjen ureditvi stanovanj. Kupec bo pred prenovo objekta moral na lastne stroške pridobiti projektno dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje. Namenska raba in dopustne dejavnosti so razvidne iz te razpisne dokumentacije. Kupec je seznanjen, da je v pritličju stavbe, ki je predmet prodaje, najemnik neprofitnega stanovanja, kateremu se marajo zagotoviti pravice v skladu z zakonodajo. Občina Podvelka ima predkupno pravico na posameznem stanovanju po obnovi te stavbe. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnina se bo prodala najmanj za izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2. Ker je parcelacija v teku, bo dokončna kvadratura nepremične znana po končani parcelaciji. 3. Interesenti so seznanjeni s tem, da mora kupec objekt sanirati do konec leta 2006. 4. Kupec je seznanjen, da je v stavbi najemnik neprofitnega stanovanja, ki je predmet prodaje. Nadalje je kupec seznanjen, da ima prodajalec predkupno pravico na posameznem stanovanju po obnovi stavbe. 5. Nakup bo potekal po načelu videno-kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani RS ali druge države članice EU oziroma imajo sedež v RS ali državi članici EU. 7. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe s vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine na račun Občine Podvelka TR 1293-0100011253 s pripisom »odkup stavbe Lehen«. Izbranemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino za predmet na nepremičnini, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 8. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena. 9. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja, vpis v zemljiško knjigo. 10. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine ter prenova objekta v prej določenem roku sta bistveni sestavini pravnega posla. V primeru, da se plačilo in obnova ne izvedeta v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 11. Kupec lahko prevzame nepremičnino v posest ter vknjiži lastninsko pravico na nepremičnino po izvedbi parcelacije, plačilu celotne kupnine in overitve pogodbe ter plačilu drugih dajatev. III. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS-a za s.p., – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko TR oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup objekta Lehen« – naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Podvelka ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka. 2. Rok za zbiranje ponudb je do vključno 11. 4. 2006 do 12. ure. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. 4. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) opravila 14. 4. 2006 v prostorih sejne sobe Občine Podvelka, Podvelka 20, 2363 Podvelka s pričetkom ob 9. uri. Odpiranja se lahko udeležijo tudi ponudniki, ki se morajo izkazati s pooblastilom. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 5. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil o namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. V. Razpisna dokumentacija Zainteresirani kupci lahko na sedežu občine dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo. Podrobni podatki glede nepremičnine in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca, kontaktna oseba Dušan Tkalec – 02/876-95-10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti