Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 72/06 Ob-8151/06 , Stran 2292
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. II. Predmet prodaje je poslovni prostor v bloku pri Svetem Tomažu 18, parc. št. 11/5 k.o. Tomaž, v skupni izmeri 89,83 m2. Poslovni prostor je nezaseden. Izhodiščna vrednost je 5,860.125 SIT, ki je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca. IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano – kupljeno; b) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046, sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla; f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Ormož in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. VI. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 11. 4. 2006, do 12. ure, na naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine Sv. Tomaž – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, pri Mateji Zemljak, tel. 74-15-309. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti