Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1277. Pravilnik o izdajanju strokovne literature, stran 3249.

Za izvajanje 74. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o izdajanju strokovne literature
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik podrobneje določa način izdajanje strokovne literature.
(2) Izdajatelj strokovne literature je Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
PRAVOSODNI BILTEN
2. člen
(1) Pravosodni bilten (v nadaljnjem besedilu: PB) služi kot strokovni priročnik za sodnike, državne tožilce, pravobranilce ter druge funkcionarje in zaposlene v pravosodnih organih.
(2) Naročila z navedbo števila izvodov lahko ministrstvu posredujejo tudi Odvetniška zbornica Slovenije in Notarska zbornica Slovenije ter individualni naročniki.
(3) Obseg in vsebino posamezne številke PB določa uredniški odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor).
(4) Ko se odbor odloči glede vsebine in obsega publikacije, posreduje predsednik odbora prispevke ministrstvu, ki začne z izvajanjem postopkov za izdajo PB.
3. člen
(1) Odbor je sestavljen iz sedmih članov, in sicer:
– predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije;
– predstavnik Državnega pravobranilstva Republike Slovenije;
– predstavnik Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani;
– predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije;
– predstavnik Notarske zbornice Slovenije;
– predstavnik Ministrstva za pravosodje.
(2) Člani odbora izberejo predsednika odbora in njegovega namestnika.
(3) Člane odbora imenuje minister, pristojen za pravosodje, in to na predlog organov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Mandat članov odbora je pet let.
4. člen
Predsednik odbora sklicuje in vodi seje, opravlja uredniško delo, usklajuje delo v zvezi z izdajo publikacije z ministrstvom, podpisuje sklepe uredniškega odbora in skrbi za njihovo realizacijo.
5. člen
Odbor določi enkrat letno, do 15. februarja tekočega leta, višino avtorskega honorarja za avtorsko polo piscem strokovnih prispevkov, ki še niso bili predstavljeni, in višino honorarja za avtorsko polo tistim, ki so prispevke ustno ali pisno že predstavili.
6. člen
(1) Odbor odloča na sejah z večino glasov. V primeru neodločenega glasovanja odloča glas predsednika odbora.
(2) Število sej je odvisno od nameravanih izdaj PB.
7. člen
(1) O sejah odbora se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o kraju, datumu in zaporedni številki seje, imenih prisotnih, zadevah, ki jih je odbor obravnaval, o njegovih stališčih, mnenjih in sklepih.
(2) Zapisnik se izroči članom odbora skupaj s sklicem za naslednjo sejo, na kateri se praviloma zapisnik tudi potrdi. Morebitne pripombe se vnesejo v zapisnik seje, na kateri so bile dane.
(3) V nujnih primerih, če ni mogoče pravočasno sklicati seje odbora, lahko odbor odloči o zadevi iz svoje pristojnosti na korespondenčni seji. Predsednik odbora določi rok ter način oziroma postopek, po katerem naj se člani izjavijo o zadevi. Odločitev je sprejeta, če se jih več kakor polovica strinja s predlogom.
(4) O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, predsednik odbora pa člane odbora obvesti o odločitvi na naslednji seji.
8. člen
Naloge ministrstva v zvezi z izdajo PB so naslednje:
– zbiranje naročil za posamezno številko PB (pravosodni organi, odvetniki, notarji in drugi individualni naročniki);
– vodenje evidence o naročnikih in številu naročenih izvodov posamezne številke PB;
– izvedba morebitnih potrebnih postopkov javnih naročil male vrednosti za posamezne storitve (lektoriranje, prevajanje prispevkov tujih avtorjev, tiskarske in založniške storitve);
– posredovanje zbranih ponudb uredniškemu odboru, ki s sklepom o izbiri določi najugodnejše izvajalce posameznih del;
– ocena potrebnih sredstev za izdajo PB;
– izvedba postopka za določitev cene izvoda PB za proračunske uporabnike in zunanje naročnike;
– pridobitev soglasja Vlade RS glede cenika publikacije;
– priprava avtorskih pogodb za avtorje strokovnih prispevkov;
– izplačilo avtorskih honorarjev;
– vodenje evidence avtorskih pogodb in pogodb o delu;
– spremljanje finančnega poslovanja v zvezi z izdajo publikacije;
– priprava in planiranje proračunskih sredstev za izdajo publikacije in ostala finančna opravila, ki jih mora opravljati skrbnik postavke (spremljanje finančnega stanja na postavki – prihodki, odhodki, odprte postavke, priprava poročil in obrazložitev stanja na postavki);
– pošiljanje publikacije naročnikom;
– izstavitev računov naročnikom publikacije;
– druga administrativno-tehnična opravila, potrebna za izdajo PB.
9. člen
(1) Letno število posameznih številk PB je odvisno od števila in obsega poslanih prispevkov.
(2) Število izvodov posamezne številke PB se prilagodi potrebam pravosodnih organov in drugih naročnikov PB.
10. člen
Izdajanje strokovne literature je lastna dejavnost ministrstva.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-6/2005
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2006-2011-0029
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti