Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1287. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2006, stran 3278.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 52/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje na 24. redni seji dne 15. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
1. člen
2. člen odloka se menja v celoti in se glasi:
»Proračun Občine Mozirje za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------------
A. Bilanca prihodkov in odhodkov          v 000 sit     v EUR
I. Prihodki                    1.277.955   5.324.813
II. Odhodki                    1.304.855   5.435.869
III. Proračunski presežek
(proračunski primanjkljaj) (I. – II.)        – 26.900    120.083
--------------------------------------------------------------------------
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev                /
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                    /
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(IV. – V.)                         /
--------------------------------------------------------------------------
 
C. Račun financiranja
VII. Zadolževanje                   80.000    333.333
VIII. Odplačila dolga                 53.100    221.250
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.- II. -V.-VIII.)          /
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)          + 26.900    120.083
--------------------------------------------------------------------------
 
XI. Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.)                + 26.900    120.083
Stanje sredstev na računih dne
31.12. preteklega leta                   /
--------------------------------------------------------------------------
                                     «.
2. člen
Besedilo 16. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Župan lahko v letu 2006 za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost investicijskega projekta, ki je vključen v NRP, če je za projekt načrtovana pravica porabe na postavki proračuna za leto 2006.
Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki zapadejo v plačilo v letu 2007 ne smejo presegati 63.000 tisoč tolarjev, to je 50% pravic porabe v proračunu 2006 (skupina kontov 42 in 43 – brez upoštevanja sredstev, ki niso stabilni proračunski viri – sredstva donacij, sredstva od prodaje občinskega premoženja in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije), v letu 2008 pa ne sme presegati 31.500 tisoč tolarjev, to je 25% pravic porabe od iste osnove v proračunu za leto 2006.
Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka lahko župan prevzema obveznosti z najemnimi pogodbami, razen v primerih, ko na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide na najemnika.«
3. člen
V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Zadolžitev iz tega člena je namenjena realizaciji postavke 4.3.2.1 Lokalne ceste: Mozirje–Šmihel–planinska ravna 2. faza.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 032-02/2006
Mozirje, dne 15. marca 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost