Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1291. Odlok o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Dramlje, stran 3282.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na svoji 24. redni seji dne 23. februarja 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o zazidalnem načrtu Dramlje
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990, vse dopolnitve leta 2000 (Uradni list RS, št. 116/02) in ZN Dramlje (Uradni list SRS, št. 16/75, 23/88 in Uradni list RS, št. 1/91, 20/94, 32/97 in 65/02) sprejmejo Spremembe zazidalnega načrta Dramlje, ki jih je pod št. projekta ZN 115/05 izdelal AR PROJEKT d.o.o., Sevnica.
2. člen
Območja obravnave
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območja urejanja z oznakami in parcelnimi številkami:
Cona A – gradnja štirih stanovanjskih objektov in sprememba namembnosti in rabe obstoječega gostinskega objekta v več stanovanjski objekt: 668/15, 759/5, 760/3, 761/3, 761/4 k.o. Marija Dobje;
Cona B – gradnja dveh stanovanjskih hiš: *127/5, 809/3, 809/4, 809/5 k.o. Marija Dobje
Cona C – gradnja stanovanjske hiše: 1459 – del k.o. Marija Dobje
Proizvodno poslovni objekt:
I. Varianta – 816/9 k.o. Marija Dobje
II. Varianta – *257/2, 824/11, 1474/2-del, 1474/1-del
3. člen
Merila in pogoji za izrabo območja
Območja sprememb ZN po tem odloku so namenjena:
Cona A: stanovanjske hiše s pripadajočo zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo, ter sprememba namembnosti in rabe obstoječega gostinskega objekta v več stanovanjski objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo.
Cona B: stanovanjske hiše s pripadajočo zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo.
Cona C. stanovanjska hiša s pripadajočo zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo.
Proizvodno poslovni objekt: nehrupna obrt s pripadajočimi utilitarnimi prostori s pripadajočo zunanjo ureditvijo in potrebno infrastrukturo.
4. člen
Arhitektonsko oblikovanje
V območju sprememb ZN so pogoji za arhitektonsko oblikovanje naslednji:
a) tlorisni gabariti:
Cona A: stanovanjski objekti 10,00m x 9,00m in garaža 6,00m x 5,00m
        večstanovanjski objekt  28,00m x 13,00m
Cona B: stanovanjska objekta 12,00m x 10,00m in garaža 8,00m x 6,00m
Cona C: stanovanjski objekt 12,00m x 10,00m
Proizvodno poslovni objekt: 15,00m x10,00m
 
b) višinski gabarit:
Cona A: stanovanjski objekti K + P + IP
        večstanovanjski objekt K …….
Cona B: stanovanjska objekta K + P + IP
Cona C: stanovanjski objekt K + P + IP
Proizvodno poslovni objekt: P + IP
c) način gradnje, oblikovanje objektov:
– stanovanjski objekti: grajeni klasično ali montažno s simetrično dvokapnico naklona 35º–45º in opečno kritino. Na osnovni volumen je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne, ki izhajajo iz tradicije stavbarstva tega prostora do skupne max. površine, ki je enaka največ 1/3 osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov.
– proizvodno poslovni objekt: grajeni klasično ali montažno s simetrično dvokapnico. Naklon strehe se naj prilagodi že obstoječi gradnji v neposredni okolici in potrebi proizvodnje.
5. člen
Pomožni objekti
Na območju sprememb in dopolnitev ZN je dovoljena gradnja pomožnih objektov: garaže, gospodarski objekti, vrtne ute, nadstrešnice, zimski vrtovi in podobno.
Gradijo se znotraj gradbene parcele stanovanjskih objektov pod pogoji pravilnika o manj zahtevnih objektih.
Oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
6. člen
V območju zazidalnega načrta je možna gradnja objektov za potrebe kmetijske proizvodnje oziroma dejavnosti, izključno na območju obstoječih kmetijskih kompleksov. Pri gradnji in uporabi objektov kmetijske namembnosti je potrebno zagotoviti nemotene stanovanjske kvalitete bivanja.
Prav tako so dovoljeni sanacijski ukrepi na obstoječih objektih, namembnosti skladne z zazidalnim načrtom, ki izboljšujejo bivalne pogoje območja ZN Dramlje.
7. člen
Na območju parcelne številke 1474 k.o. Dramlje, ni možna gradnja objektov, ki spremenijo trajno namensko rabo zemljišča, izjema so le objekti komunalne in prometne infrastrukture.
8. člen
Prometno omrežje:
Dostop na območje lokacijskega načrta je preko obstoječe asfaltirane lokalne ceste v Marija Dobje in regionalne ceste v Žiče.
Priključek načrtovane ureditve na regionalno cesto je usklajen s smernicami Direkcije za ceste RS. Upošteva predpisan način priključevanja na občinsko cesto in na regionalno cesto. Sama ureditev oziroma zasnova gradnje upošteva zahtevan odmik od roba asfalta regionalne in občinske ceste.
Cestni priključki bodo prilagojeni niveleti vozišča lokalne in regionalne ceste. Izvedba in širina dovoznega priključka se prilagodi zunanji ureditvi objekta.
9. člen
Vodovodno omrežje:
Pri načrtovanju vodovodnega omrežja niso bile podane smernice iz strani JKP Šentjur, zato je pri projektiranju objektov potrebno pridobiti projektne pogoje za načrtovanje objekta in soglasje na projektne rešitve.
10. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja niso bile podane smernice iz strani JKP Šentjur, zato je pri projektiranju objektov potrebno pridobiti projektne pogoje za načrtovanje objekta in soglasje na projektne rešitve.
Odpadne meteorne vode se vodijo preko peskolovov in lovilcev olj in ustreznih zadrževalnikov, v skladu s 92. členom Zakona vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
V javno kanalizacijo se lahko vodi le preliv meteornih odpadnih vod.
11. člen
Električno omrežje:
Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za napajanje stanovanjske hiše in proizvodno poslovnih objektov ob lokalni in regionalni cesti v Dramljah je na voljo na NN izvodu iz TP Dramlje.
Energija za napajanje več stanovanjskega objekta in šestih stanovanjskih hiš z garažami, je na razpolago na predvideni TP Sp. Dramlje.
12. člen
Telefonsko omrežje:
Pri načrtovanju telekomunikacijskih vodov niso bile podane smernice iz strani Telekom Slovenije d.d. PE Celje, zato je pri projektiranju objektov potrebno pridobiti projektne pogoje za načrtovanje objekta in soglasje na projektne rešitve.
13. člen
Ogrevanje objekta:
Na omenjenem območju ni zgrajenega javnega plinovodnega in toplovodnega omrežja. Ogrevanje objekta bo iz lastne kotlovnice na tekoče gorivo (kurilno olje, utekočinjeni naftni plin). Rezervoarji so lahko v objektu ali vkopani v zemljo.
14. člen
Odpadki:
Na območju urejanja se za komunalne odpadke namesti zabojnike za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Šentjur.
Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upoštevati Odredbo o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01).
15. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Območje lokacijskega načrta spada po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/ 96) v III. stopnjo varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne mejne vrednosti hrupa za dan 60dBA, za noč 50dBA, oziroma kjer so kritične ravni hrupa za dan 69dBA in za noč 59dBA.
16. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94), Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne sme presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.
17. člen
Varstvo voda:
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz območja sprememb ZN načrta mora biti urejeno v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) ter Uredbo o emesiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema,
– ob uporabi kurilnega olja za ogrevanje prostorov stanovanjske hiše, mora biti zunanja cisterna za shrambo, opremljena z vsemi potrebnimi kontrolnimi napravami,
– končna dispozicija fekalnih vod je obstoječa čistilna naprava,
– onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnikov v obstoječo in načrtovano kanalizacijo.
18. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin je predvidena izvedba zadrževalnika padavinskih vod, ter izvedba manipulativnih površin iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode v podtalje.
19. člen
Požar:
Na območju sprememb ZN je že realizirana gradnja stanovanjskih hiš. V spremembah ZN se na novo predvideva pozidava s cca 8 – 9 novimi objekti.
Predvideni objekti so med sabo oddaljeni skladno s predpisi in smernicami Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Zaščita pred širjenjem požara med obstoječimi objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika, oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi – zid brez odprtin, v primeru eventualnih odprtin morajo le-te biti izdelane iz ognje odpornega materiala.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara je omogočen neposredno do objektov.
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno omrežje.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli-Cancan – Seiberg.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
20. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
21. člen
Na območju sprememb ZN Dramlje so dovoljene naslednje tolerance:
– za stanovanjski objekt: horizontalni in vertikalni gabarit so tolerance ±10%;
– za kote pritličja in manipulativnih površin so tolerance ± 50cm;
– dovoljena so tudi tolerance pri komunalnem, energetskem in prometnem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in bolj ekonomična investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb ZN Dramlje.
Odstopanja od tehničnih ali ureditvenih elementov so možna, če se v nadaljnjem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, topografskih ali katastrskih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve, s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki pogoji ali pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji, pridobljenimi k spremembam ZN. Z odstopanji morajo soglašati organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi spremembe kakorkoli zajele.
22. člen
Spremembe ZN Dramlje, so stalno na vpogled pri Občini Šentjur.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem Sprememb ZN Dramlje, izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-16/2004-130
Šentjur, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti