Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Ob-7851/06 , Stran 2276
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2006 v Mestni občini Novo mesto. 2. Razpisna področja Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov in programov na naslednjih področjih: a) projekti na področju kulture (javni razpis), b) projekti poklicnih javnih organizacij (javni poziv), c) projekti za oživitev mestnega jedra (javni razpis), d) redno delo kulturnih društev (javni razpis), e) sofinanciranje kulturnih programov (javni poziv), f) programi v javnem interesu (javni poziv), g) založništvo (javni razpis), h) perspektivni posamezniki (javni razpis), i) Novomeški poletni večeri (javni poziv). 3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte in programe, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe v Mestni občini Novo mesto. 4. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: 4.1. Razpisno področje a) Projekti na področju kulture: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe (s statusom kulturnega ustvarjalca), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin, – pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, – projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto. Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, osnovne in srednje šole z izjemo Glasbene šole Marjana Kozine, društva, zasebne ali javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin. 4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij: – javni zavodi s področja kulture, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto, – javni skladi ali zavodi s področja kulture, ki imajo območne izpostave ali enote v Novem mestu, – Glasbena šola Marjana Kozine z Novomeškim simfoničnim orkestrom, – da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela za tekoče leto). 4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca, ki se ukvarjajo s posredovanjem javnih kulturnih dobrin, – pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, – projekt je vezan na staro mestno jedro. Na razpis se ne morejo prijaviti društva, zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin. 4.4. Razpisno področje d) Redno delo kulturnih društev: – vsa kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto, – prijavitelji aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto, – da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela za tekoče leto). 4.5. Razpisno področje e) Sofinanciranje kulturnih programov: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (javni zavodi na področju kulture, kulturna društva, zasebni zavodi na področju kulture) in fizične osebe s statusom kulturnega ustvarjalca, – pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, – projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto, – izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni na državnem ali mednarodnem razpisu. Na razpis se ne morejo prijaviti društva, zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin. Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe, ki nimajo statusa samostojnega kulturnega ustvarjalca. Projekti, ki bodo sofinancirani, sodijo v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, likovna, založniška produkcija). Projekti, ki ne bodo sofinancirani so s področja muzealstva in kulturne dediščine. 4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu: – kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orkestre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali večletnim zborovskim petjem (najmanj 10 let aktivnega delovanja), – zavod s področja založniške in knjigarniške dejavnosti, ki ima sedež v Mestni občini Novo mesto, – da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (zaključna finančna poročila, plan dela za tekoče leto). 4.7. Razpisno področje g) Založništvo: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti in posamezni literarni ustvarjalci v Mestni občini Novo mesto, – pravne osebe, ki so registrirane v Mestni občini Novo mesto in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, – da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (obvezni izvodi sofinancirane knjige). 4.8. Razpisno področje h) Perspektivni posamezniki: – posamezniki, ki delujejo v okviru društev, zavodov, fondacij in ostalih pravnih ali fizičnih oseb, ki aktivno delujejo na področju kulture, – prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, – prijavitelj kot pogodbena stranka prejšnjih let mora imeti izpolnjene vse obveznosti do občine (zaključna vsebinska in finančna poročila, potrdila o opravljenem seminarju ali študijskem programu). 4.9. Razpisno področje i) Novomeški poletni večeri: – javni in zasebni zavodi na področju kulture s sedežem v Mestni občini Novo mesto in so registrirani za izvajanje prireditvene in festivalske dejavnosti kot primarne dejavnosti, – projekt bo realiziran v Novem mestu. Na razpis se ne morejo prijaviti društva, zasebne, nevladne ali javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti in njihova primarna dejavnost ni prireditvena in festivalska dejavnost. Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 6. Splošni razpisni kriteriji za vse razpise: – reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno, – odmevnost realiziranih projektov, – zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo projekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost izvedbe projekta), – prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih prireditev), – aktivna udeležba na različnih prireditvah v Mestni občini Novo mesto, po Sloveniji ter v tujini, – zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji. 7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. 8. Uporaba kriterijev: strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja. 9. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 60,000.000 SIT. Okvirne razpisne vrednosti sredstev za programe in projekte v letu 2006 po razpisnih področjih so naslednje: a) projekti na področju kulture: 12,000.000 SIT, b) projekti poklicnih javnih organizacij: 16,000.000 SIT, c) projekti za oživitev mestnega jedra: 4,500.000 SIT, d) redno delo kulturnih društev: 7,000.000 SIT, e) sofinanciranje kulturnih programov: 4,000.000 SIT, f) programi v javnem interesu: 9,000.000 SIT, g) založništvo: 1,500.000 SIT, h) perspektivni posamezniki: 1,000.000 SIT, i) Novomeški poletni večeri: 5,000.000 SIT. Skupaj: 60,000.000 SIT. 10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006. 11. Razpisni rok: prvi razpisni rok se prične 24. 3. 2006 in traja do 24. 4. 2006. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si. 13. Oddaja in dostava vlog – Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 24. 4. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis na področju kulture 2006«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 24. 4. 2006 do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. – Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 11. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 14. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti