Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 06-020-000133 Ob-8363/06 , Stran 2296
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko radiodifuzno postajo na oddajni točki: Tinjan K52 (za pokrivanje območja med Dekani in Bertoki). 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: 1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05). 2. Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. 3. Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje televizijske dejavnosti. 4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1). 5. Lastna produkcija televizijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 20 odstotkov tedenskega oddajnega časa. 6. Ponudnik mora predložiti formalno popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v skladu z razpisno dokumentacijo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje) 3.1. Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni z večjim številom točk (0-2 točki). 3.2. Politična nevtralnost programa Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk (0-1 točka). 3.3. Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Največje število točk bo prejel ponudnik za program, ki bo predvajal programske vsebine za čim širši krog gledalcev (0-2 točki). 3.4. Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njegovega programa k radiodifuziji na razpisanem območju. Največje število točk bo dobil tisti ponudnik, čigar prispevek bo, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji (0-5 točk). 3.5. Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja Ponudniki programov, ki deloma že pokrivajo razpisano območje imajo prednost pred tistimi, ki s svojim programom razpisanega območja še ne pokrivajo. Pokrivanje se bo ugotavljalo na podlagi obstoječih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (0-5 točk). 3.6. Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom Območje pokrivanja razpisane oddajne točke leži na območju Mestne občine Koper. Za pozitivno mnenje pristojnega organa Mestne občine Koper o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 1 točko (0-1 točka). 3.7. Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program Območje pokrivanja razpisane oddajne točke se razteza na območju Mestne občine Koper. Ponudnik, s sedežem v navedeni občini, lahko priloži zagotovilo, da Mestna občina Koper podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program (0-1 točka). 3.8. Ekonomsko stanje prosilca Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi podatkov iz priložene informacije o boniteti poslovanja, pripravljene s strani banke oziroma hranilnice, in informacije o plačilni sposobnosti za vse odprte transakcijske račune pri vseh bankah oziroma hranilnicah v Republiki Sloveniji (0-2 točki). 3.9. Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na vrednost opreme za produkcijo programa (0-3 točke). 3.10. Število potencialnih uporabnikov-gledalcev Ponudniki programov, ki bi z razpisanim območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev) imajo prednost pred drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program (0-3 točke). 3.11. Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi števila let delovanja ponudnika na področju televizijske dejavnosti (0-5 točk). 3.12. Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim številom točk (0-5 točk). 3.13. Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu za razpisano oddajno točko se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil fotokopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi fotokopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk (0-1 točka). 3.14. Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem na območju, kateremu je program namenjen (0-1 točka). Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 24. 4. 2006 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija poslala nazaj ponudniku. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura) Javno odpiranje ponudb za dodelitev prostega radiodifuznega kanala za televizijsko radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 26. 4. 2006 ob 10. uri. Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Šteje se, da javni razpis na razpisani oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno v vložišču Agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure. 7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel. 01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti