Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 105/2006 Ob-8349/06 , Stran 2280
1. Predmet prodaje je: zemljišče, ki se nahaja na območju urejanja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja P7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja, št. 10/2, 5/04, 13/05), v skupni površini ca. 2327 m2, z naslednjimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izklicna cena za navedeno zemljišče znaša 11,050.000 SIT. V ceni ni zajet morebitni 20% DDV, ki ga v celoti poravna kupec. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 3. 2006 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30 in ob petkih od 8. do 12.30, v pisarni 47/II, na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Nepremičnine se prodajajo z namenom razvoja gospodarstva v Občini Trbovlje, zato se od kupca zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže, – da bo najkasneje do konca meseca junija 2006 pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta, ki bo ustrezal prej navedenemu namenu ter – da bo zgradil takšen objekt najkasneje do konca leta 2006. 4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do petka, 31. 3. 2006, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišč Nasipi – ne odpiraj. 6. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 30. 3. 2006 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč. 7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, ter pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. 8. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu in soglasju Občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do 30. 4. 2006 in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. 9. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je izpolnitev vseh pogojev, navedenih v 3. točki tega razpisa in celovito ter pravočasno plačilo kupnine. V kolikor kupec ne bi izpolnil vseh obveznosti, navedenih v 3. točki tega razpisa, prevzetih s kupoprodajno pogodbo in bi prišlo do razdrtja kupoprodajne pogodbe po kupčevi krivdi, bo prodajalka kot sankcijo za neizvršene pogodbene obveznosti kupca obdržala polovico zneska kupnine, kupcu pa bo vrnila polovico kupnine brez obresti. 10. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev zemljišča, vse davčne dajatve, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 12. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v petek, 31. 3. 2006 ob 12. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 13. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 14. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 15. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 16. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 17. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 18. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb. 19. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/56-27-981, kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti