Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

Št. 46503-38/2005-6 Ob-8478/06 , Stran 2282
I. Predmet prodaje je: – stavbno zemljišče št. 3905 neplodno v izmeri 24804 m2 k.o. Sežana, ki se nahaja na območju, kjer je namenska raba opredeljena z Urbanistično zasnovo mesta Sežana ter z Ureditvenim načrtom UP 20 in UC 6 Sežana-zahod. Izhodiščna cena za nepremičnino je 11.979,83 SIT/m2 (50 EUR/m2 po srednjem tečaju banke Slovenije na dan 17. 3. 2006) brez vključenega DDV. II. Pogoji zbiranja ponudb 1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 2. Nakup po načelu videno-kupljeno. Katastrsko stanje nepremičnine, ki je predmet razpisa v naravi ni fizično označeno z mejniki, zato obstaja možnost, da po njem potekajo infrastrukturni objekti. Ponudnik se zavezuje, da Občini Sežana jamči ohranitev služnostne pravice za vse infrastrukturne objekte za katere bi se ugotovilo, da potekajo po predmetnem zemljišču. Bodoči lastnik se zavezuje, v kolikor bi posegi v prostor zahtevali prestavitev teh objektov, da bo to opravil na lastne stroške. 3. Ponudnik za resnost ponudbe jamči z vplačilom varščine v višini 10% celotne vrednosti nepremičnine, ki znaša 29,714.770 SIT. Varščino je potrebno poravnati na podračun št. 01311-0100005909, odprt pri Banki Slovenije do dneva oddaje ponudbe. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku osmih dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 4. Davek na dodano vrednost se prišteje k pogodbeni ceni. III. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati: 1. ime in priimek, s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; 2. firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; 3. matično številko pravne osebe oziroma EMŠO za fizično osebo ter davčno številko ponudnika; 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe oziroma ustrezno dokazilo za samostojne podjetnike; 5. navedbo nepremičnine in ponujeno ceno v tolarjih; 6. dokazilo o plačani varščini; 7. pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje; 8. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj - javni razpis za prodajo nezazidanega zemljišča.” najkasneje v roku 10 dni po objavi tega razpisa. Ponudbe se zbirajo do konca razpisnega roka in sicer najkasneje do 3. 4. 2006. 2. Javno odpiranje ponudbo bo dne 4. 4. 2006 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. 3. Prepozno prispele ponudbe bo komisija kot prepozne zavrgla. V primeru nepopolnih ponudb, ki bodo imele pomanjkljivo ponudbeno dokumentacijo, bo komisija pozvala k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev je pet dni od prejema pisnega poziva. 4. Kriterij pri izbiri kupcev je najviše ponujena cena. 5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v 30 dneh od izteka razpisnega roka. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe prodajalec zadrži varščino. 6. DDV in stroške overitve pogodbe nosi kupec, strošek izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi prodajalec. 7. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe. 8. Podrobnejše informacije s potekom razpisa lahko dobijo ponudniki na tel. 05/731-01-11, kontaktna oseba je Nives Stojkovič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti