Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2006 z dne 24. 3. 2006

Kazalo

1281. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002, stran 3254.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 76/05 in 8/06) izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002
1. člen
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02, 129/03, 74/04, 139/04 in 89/05) se v 3. členu v drugem odstavku tretja alinea nadomesti z alineo »– izkaz po posredni metodi opredeljenih denarnih tokov«.
2. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku besedilo »iz rednega delovanja« nadomesti z besedo »zavarovalnice.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz rednega delovanja« nadomesti z besedo »zavarovalnice«.
3. člen
V 6. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo »finančnega izida« nadomesti z besedilom »denarnih tokov«.
4. člen
V 12. členu se v tretjem in petem odstavku besedilo »iz rednega delovanja« nadomesti z besedo »zavarovalnice«.
5. člen
Dosedanja Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi pri sestavitvi trimesečnih računovodskih izkazov za leto 2006.
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-1611-0081
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.
»PRILOGA 1
»PRILOGA 1
I. BILANCA STANJA
Bilanca stanja zavarovalnic ima pri vseh vrstah zavarovalnic, ne glede na njihovo velikost, najmanj naslednje postavke:

 

Sredstva

A.    Neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1.     Neopredmetena dolgoročna sredstva

2.     Dobro ime

3.     Predujmi za neopredmetena sredstva

4.     Dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

5.     Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

B.     Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe

I.      Zemljišča in zgradbe

a)     Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

        1.     Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

        2.     Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

        3.     Druga zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

                b)     Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposrednemu izvajanju zavarovalne dejavnosti

                        1.     Zemljišča

          2.     Zgradbe

II.      Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

  1.     Delnice in deleži v družbah v skupini

  2.     Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim družbam v skupini

  3.     Delnice in deleži v pridruženih družbah

  4.     Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana pridruženim družbam

  5.     Druge finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

III.     Druge finančne naložbe

                1.     Dolgoročne finančne naložbe

                        1.1.  Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi skladov

                        1.2.  Dolžniški vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji s stalnim donosom

                        1.3.  Deleži v investicijskih skladih

                        1.4.  Dana hipotekarna posojila

                        1.5.  Dana posojila zavarovana z zastavno pravico

                        1.6.  Druga dana posojila

                        1.7.  Depoziti pri bankah

                        1.8.  Ostale finančne naložbe

  2.     Kratkoročne finančne naložbe

        2.1.  Delnice in deleži kupljeni za prodajo

        2.2.  Vrednostni papirji kupljeni za prodajo oziroma s preostalo dospelostjo do enega leta

        2.3. Dana kratkoročna posojila

        2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah

        2.5. Ostale kratkoročne finančne naložbe

        IV.    Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih

 

 

 

C.    Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

 

 

D.     Terjatve (terjatve do pridruženih družb in do družb v skupini je treba ločeno izkazati kot   

        podpostavke postavk I, II, III)

I.      Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

1.     Terjatve do zavarovalcev

2.     Terjatve do zavarovalnih posrednikov

3.     Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

II.    Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

   1.     Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja

   2.     Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja

   3.     Terjatve za deleže sozavarovateljev v škodah

   4.     Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

   5.     Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

III.     Druge terjatve in odložene terjatve za davek

1.     Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov

2.     Kratkoročne terjatve iz financiranja

3.     Druge kratkoročne terjatve

4.     Dolgoročne terjatve

                5.     Odložene terjatve za davek

IV.    Nevplačani vpoklicani kapital

 

 

E.     Razna sredstva

        I.      Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb

1.     Oprema

2.     Druga opredmetena osnovna sredstva

        II.      Denarna sredstva

        III.     Zaloge in druga sredstva

1.     Zaloge

2.     Druga sredstva

 

 

F.     Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

        1.     Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin

        2.     Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj

        3.     Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

 

 

 

G.    Zunajbilančna evidenca

Obveznosti

A.    Kapital

        I.      Vpoklicani kapital

                1.     Osnovni kapital

                2.     Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

        II.      Kapitalske rezerve

        III.     Rezerve iz dobička

                1.     Varnostna rezerva

                2.     Zakonske in statutarne rezerve

                3.     Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

                4.     Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

                5.     Druge rezerve iz dobička

        IV.    Presežek iz prevrednotenja

                1.     Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi

        2.     Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami

        3.     Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami

        4.     Drugi presežki iz prevrednotenja

        V.    Preneseni čisti poslovni izid

        VI.    Čisti poslovni izid poslovnega leta

 

 

B.     Podrejene obveznosti

 

 

C.    Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od premij (če zavarovalnica    

        sklepa posle sozavarovanj, posebej prikaže znesek oddan v sozavarovanje kot točka 3     

        v okviru postavk I-VI)

I.      Čiste prenosne premije

                1.     Kosmate prenosne premije

                2.     Znesek oddan v pozavarovanje

II.     Čiste matematične rezervacije

                1.     Kosmate matematične rezervacije

2.     Znesek oddan v pozavarovanje

III.     Čiste škodne rezervacije

1.     Kosmate škodne rezervacije

2.     Znesek oddan v pozavarovanje

IV.   Čiste rezervacije za bonuse in popuste

1.     Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

2.     Znesek oddan v pozavarovanje

V.    Izravnalne rezervacije

VI.   Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

1.     Kosmate druge zavarovalno-tehnične rezervacije

2.     Znesek oddan v pozavarovanje

 

 

D.     Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo  

        naložbeno tveganje

                1.     Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno

                        tveganje

                2.     Znesek oddan v pozavarovanje

 

 

E.     Rezervacije za druge nevarnosti in stroške

                1.     Rezervacije za pokojnine

                2.     Druge rezervacije

 

 

F.     Obveznosti za finančne naložbe pozavarovateljev iz naslova pozavarovalnih pogodb pri      

        cedentih

 

 

G.    Druge obveznosti (obveznosti do pridruženih družb in do družb v skupini je treba              

        izkazovati ločeno kot podpostavke postavk I in II)

I.      Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

1.     Obveznosti do zavarovalcev

2.     Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

3.     Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

II.    Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

 1.      Obveznosti za sozavarovalne premije

 2.      Obveznosti za pozavarovalne premije

 3.      Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja

 4.      Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja

 5.      Druge obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

III.     Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom (zavarovalnica posebej izkazuje zamenljiva posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom)

IV.   Obveznosti do bank

V.    Ostale obveznosti

a)     Ostale dolgoročne obveznosti

                1.            Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema

                2.            Druge dolgoročne obveznosti

                3.            Odložene obveznosti za davek

b)     Ostale kratkoročne obveznosti

                1.            Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

                2.            Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov

                3.            Kratkoročne obveznosti iz financiranja

                4.            Druge kratkoročne obveznosti

 

 

       

H.     Pasivne časovne razmejitve

                1.     Vnaprej vračunani stroški in odhodki

                2.     Druge pasivne časovne razmejitve

 

 

I.      Zunajbilančna evidenca

 

 

II.     IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida v zavarovalnicah se praviloma izdela v stopenjski obliki in ima pri vseh vrstah zavarovalnic, ne glede na njihovo velikost, najmanj naslednje postavke:

 

A.    Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

I.      Čisti prihodki od zavarovalnih premij

                1.     Obračunane kosmate zavarovalne premije

                2.     Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+)

                3.     Obračunana premija oddanega sozavarovanja (-)

                4.     Obračunane pozavarovalne premije (-)

                5.     Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

                6.     Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)

II.      Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza čistega izida zavarovalnice (DVIII)

III.     Drugi čisti zavarovalni prihodki

IV.    Čisti odhodki za škode

                1.     Obračunani kosmati zneski škod

                2.     Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

                3.     Obračunani deleži sozavarovateljev (+/-)

                4.     Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

                5.     Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

                6.     Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni in sozavarovalni del (+/-)

        V.    Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

        VI.    Čisti odhodki za bonuse in popuste

        VII.   Čisti obratovalni stroški

                1.     Stroški pridobivanja zavarovanj

                2.     Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

                3.     Drugi obratovalni stroški

                        3.1.      Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

                        3.2.      Stroški dela

                                    3.2.1.  Plače zaposlenih

                                    3.2.2.  Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

                                    3.2.3.  Drugi stroški dela

                        3.3.      Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o

                                    avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

                        3.4.      Ostali obratovalni stroški

                4.     Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz posameznih

                        pozavarovalnih pogodb (-)

        VIII.  Drugi čisti zavarovalni odhodki

1.     Odhodki za preventivno dejavnost

2.     Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih

3.     Ostali čisti zavarovalni odhodki

        IX.    Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-)

        X.     Izid iz premoženjskih zavarovanj,razen zdravstvenih zavarovanj (I + II + III - IV ± V - VI - VII - VIII ± IX)

 

 

B.     Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj

        I.      Čisti prihodki od zavarovalnih premij

1.     Obračunane kosmate zavarovalne premije

2.     Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+)

3.     Obračunana premija oddanega     sozavarovanja (-)

4.     Obračunane pozavarovalne premije

5.     Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

6.     Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

        II.      Prihodki naložb

1.     Prihodki iz deležev v družbah

         1.1.  Prihodki iz deležev v družbah v skupini

         1.2.  Prihodki iz deležev v pridruženih družbah

         1.3.  Prihodki iz deležev v drugih družbah

2.     Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1, 2.2 in 2.3 zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v

        pridruženih družbah in v družbah v skupini)

         2.1.      Prihodki od zemljišč in zgradb

         2.2.      Prihodki od obresti

         2.3.      Drugi prihodki naložb

                            2.3.1.  Prevrednotovalni finančni prihodki

                            2.3.2.  Drugi finančni prihodki

3.     Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4.     Dobički pri odtujitvah naložb

        III.     Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

        IV.    Drugi čisti prihodki od zavarovanja

        V.    Čisti odhodki za škode

1.     Obračunani kosmati zneski škod

2.     Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

3.     Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

4.     Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

5.     Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

        VI.    Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

                1.     Sprememba matematičnih rezervacij

                        1.1.  Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij

                        1.2.  Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

                2.     Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

                        2.1.  Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

                        2.2.  Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

        VII.   Čisti odhodki za bonuse in popuste

        VIII. Čisti obratovalni stroški

                1.     Stroški pridobivanja zavarovanj

                2.     Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

                3.     Drugi obratovalni stroški

                        3.1.      Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

                        3.2.      Stroški dela

                                    3.2.1.  Plače zaposlenih

                                    3.2.2.  Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

                                    3.2.3.  Drugi stroški dela

                        3.3.      Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o

                                    avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

                        3.4.      Ostali obratovalni stroški

                4.     Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih

                        pogodb (-)

        IX.    Odhodki naložb

   1.     Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

   2.     Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

   3.     Prevrednotovalni finančni odhodki

   4.     Izgube pri odtujitvah naložb

        X.     Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

        XI.    Drugi čisti zavarovalni odhodki

                1.     Odhodki za preventivno dejavnost

                2.     Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki

        XII.   Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)

        XIII.   Izid iz življenjskih zavarovanj (I+ II + III + IV – V ± VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII)

        C. Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj

        I.      Čisti prihodki od zavarovalnih premij

                1.     Obračunane kosmate zavarovalne premije

                2.     Obračunane pozavarovalne premije

                3.     Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

                4.     Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-)

        II.      Prihodki naložb

1.     Prihodki iz deležev v družbah

        1.1.        Prihodki iz deležev v družbah

        1.2.        Prihodki iz deležev v pridruženih družbah

        1.3.        Prihodki iz deležev v drugih družbah

2.     Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1, 2.2 in 2.3 zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v pridruženih družbah in v družbah v skupini)

2.1.        Prihodki od zemljišč in zgradb

       2.2.        Prihodki od obresti

       2.3.        Drugi prihodki naložb

2.3.1.       Prevrednotovalni finančni prihodki

2.3.2.       Drugi finančni prihodki

3.     Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

4.     Dobički pri odtujitvah naložb

        III.     Drugi čisti prihodki od zavarovanja

IV.    Čisti odhodki za škode

                1.     Obračunani kosmati zneski škod

                2.     Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

                3.     Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

                4.     Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

                5.     Sprememba škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-)

                6.     Prihodki iz izravnalne sheme (-)

                7.     Odhodki iz izravnalne sheme (+)

        V.    Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

                1.     Sprememba matematičnih rezervacij

                        1.1.  Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij

                        1.2.  Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

                2.     Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij

                        2.1.  Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

                        2.2.  Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-)

        VI.    Čisti odhodki za bonuse in popuste

 

        VII.   Čisti obratovalni stroški

                1.     Stroški pridobivanja zavarovanj

                2.     Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

                3.     Drugi obratovalni stroški

                        3.1.      Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

                        3.2.      Stroški dela

                                    3.2.1.  Plače zaposlenih

                                    3.2.2.  Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

                                    3.2.3.  Drugi stroški dela

                        3.3.      Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah

                                    o avtorskem delu in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

                        3.4.      Ostali obratovalni stroški

                4.     Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih

                        Pogodb (-)

VIII.  Odhodki naložb

1.     Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

2.     Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

3.     Prevrednotovalni finančni odhodki

4.     Izgube pri odtujitvah naložb

        IX.    Drugi čisti zavarovalni odhodki

                1.     Odhodki za preventivno dejavnost

                2.     Ostali drugi čisti zavarovalni odhodki

        X.     Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)

XI.    Izid iz zdravstvenih zavarovanj (I+ II + III - IV +/- V - VI – VII – VIII – IX – X ) pred razporeditvijo polovice

         pozitivnega izida iz dopolnilnega zavarovanja

XII.       Razporejena polovica pozitivnega izida iz dopolnilnega zavarovanja (-)

XIII.       Izid iz zdravstvenih zavarovanj (XI – XII)

      

 

Ca.  Izkaz izida iz dopolnilnih zavarovanj

Razčlenitev kot pri C (do zaporedne XI)

 

D.     Izračun čistega izida zavarovalnice

        I.      Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj (A.X)

        II.      Izid iz življenjskih zavarovanj (B.XIII)

II.      Izid iz zdravstvenih zavarovanj (C.XIII)

        IV.    Prihodki naložb

                1.     Prihodki iz deležev v družbah

                        1.1.  Prihodki iz deležev v družbah v skupini

                        1.2.  Prihodki iz deležev v pridruženih družbah

                        1.3.  Prihodki iz deležev v drugih družbah

                2.     Prihodki drugih naložb (v postavkah 2.1, 2.2 in 2.3 zavarovalnica ločeno izkazuje prihodke naložb v

                        pridruženih družbah in v družbah v skupini)

                        2.1.  Prihodki od zemljišč in zgradb

                        2.2.  Prihodki od obresti

                        2.3.  Drugi prihodki naložb

                                2.3.1.      Prevrednotovalni finančni prihodki

                                2.3.2.      Drugi finančni prihodki

                3.     Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

                4.     Dobički pri odtujitvah naložb

        V.    Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B.XII)

        VI.    Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj (C.X)    

        VII.   Odhodki naložb

                1.     Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

                2.     Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

                3.     Prevrednotovalni finančni odhodki

                4.     Izgube pri odtujitvah naložb

        VIII.  Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

                (A.II)

        IX.    Drugi prihodki iz zavarovanj

                1.     Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

                2.     Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj

                3.     Drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj

        X.     Drugi odhodki iz zavarovanj

                1.     Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

                2.     Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj

                3.     Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj

        XI.    Drugi prihodki

                1.     Drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

                2.     Drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj

                3.     Drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj

        XII.   Drugi odhodki

                1.     Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

                2.     Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj

                3.     Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj

        XIII.   Davek iz dobička

        XIV. Odloženi davki

        XV.  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (I + II + III + IV + V + VI - VII - VIII + IX – X + XI – XII – XIII ± XIV)

 

 

III.    IZKAZ PO POSREDNI METODI OPREDELJENIH DENARNIH TOKOV

V izkazu po posredni metodi opredeljenih denarnih tokov zavarovalnice so potrebne najmanj tele postavke:

A.    Denarni tokovi pri poslovanju

a)     Postavke izkaza poslovnega izida

Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju

Prihodki naložb (razen finančnih prihodkov), financiranih iz

        –      zavarovalno-tehničnih rezervacij

        –      drugih virov

Drugi poslovni prihodki (razen za prevrednotenje in brez zmanjšanja rezervacij) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

–      Obračunani čisti zneski škod v obdobju

–      Obračunani stroški bonusov in popustov

–      Čisti obratovalni stroški brez stroškov amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

–      Odhodki naložb (brez amortizacije in finančnih odhodkov), financiranih iz

        –      tehničnih virov

        –      drugih virov

–      Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja

        rezervacij)

–      Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

b)     Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

  Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj

  Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

  Začetne manj končne druge poslovne terjatve

  Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek

  Začetne manj končne zaloge

  Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

  Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

  Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve (razen prenosnih premij)

  Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

c)     Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

 

B.     Denarni tokovi pri naložbenju

a)     Prejemki pri naložbenju

        1.     Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na

                –      naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

                –      druge naložbe               

        2.     Prejemki od deležev iz dobička drugih, ki se nanašajo na

                –      naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

                –      druge naložbe

        3.     Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev, financiranih iz

                –      zavarovalno-tehničnih rezervacij

                –      drugih virov

        4.     Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz

                –      zavarovalno-tehničnih rezervacij

                –      drugih virov

        5.     Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz

                –      zavarovalno-tehničnih rezervacij

                –      drugih virov

        6.     Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz

        –      zavarovalno-tehničnih rezervacij

        –      drugih virov

b)     Izdatki pri naložbenju

        1.     Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

        2.     Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz

                –      tehničnih virov

   –      drugih virov

        3.     Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz

                –      tehničnih virov

   –      drugih virov

        4.     Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz

                –      tehničnih virov

   –      drugih virov

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

 

C.    Denarni tokovi pri financiranju

a)     Prejemki pri financiranju

        1.     Prejemki od vplačanega kapitala

        2.     Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil

        3.     Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil

b)     Izdatki pri financiranju

        1.     Izdatki za dane obresti

        2.     Izdatki za vračila kapitala

        3.     Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

        4.     Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

        5.     Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

c)     Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

 

Č.    Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

        x)     Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

        +

        y)     Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

 

 

IV. IZKAZ GIBANJA KAPITALA

 

Zavarovalnica sestavi izkaz gibanja kapitala ločeno za premoženjska in življenjska ter pozavarovanja tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanco stanja.

V razpredelnici sestavljajo prvo razsežnost (stolpce) različne vrste kapitala, pri katerih se spremembe pojavljajo ali pri eni ali več vrstah kapitala skupaj z nasprotnimi predznaki:

I.      Vpoklicani kapital

1.     Osnovni kapital

2.     Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II.     Kapitalske rezerve

III.    Rezerve iz dobička

1.     Zakonske rezerve

2.     Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

3.     Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

4.     Statutarne rezerve

5.     Druge rezerve iz dobička

IV.   Presežek iz prevrednotenja

V.    Preneseni čisti poslovni izid

1.     Preneseni čisti dobiček

2.     Prenesena čista izguba

VI.   Čisti poslovni izid poslovnega leta

1.     Čisti dobiček poslovnega leta

2.     Čista izguba poslovnega leta

 

V razpredelnici sestavljajo drugo razsežnost (vrstice) možni pojavi, ki povzročajo spremembo najmanj ene izmed omenjenih gospodarskih kategorij. Ti pojavi so lahko:

 

A.    Začetno stanje v obdobju

B.     Premiki v kapital

a)     Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala

b)     Vpis nevpoklicanega osnovnega kapitala

c)     Vpoklic vpisanega osnovnega kapitala

č)     Vnos dodatnih vplačil kapitala

d)     Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

e)     Vnos zneska prevrednotenj kapitala

f)     Druga povečanja sestavin kapitala

g)     Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

C.    Premiki v kapitalu

a)     Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta

b)     Razporeditev čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine

c)     Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala

č)     Oblikovanje rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala

d)     Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže in razporeditev na druge sestavine kapitala

e)     Izplačila (obračun) dividend v obliki delnic

f)     Druge prerazporeditve sestavin kapitala

Č.    Premiki iz kapitala

a)     Izplačilo dividend

b)     Vračilo kapitala

c)     Uporaba presežka iz prevrednotenja (za oslabitev sredstev)

č)     Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)

d)     Druga zmanjšanja sestavin kapitala

e)     Odtujitev oziroma umik lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

D.     Končno stanje v obdobju

 

 

IV. a) PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA ALI BILANČNE IZGUBE

 

Poseben dodatek k izkazu gibanja kapitala je prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube, ki ima naslednje postavke:

a)     Čisti poslovni izid poslovnega leta

b)     +      Preneseni čisti dobiček / prenesena čista izguba

c)     +      Zmanjšanje rezerv iz dobička

č)     Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih rezerv, rezerv za lastne delnice   

        in lastne poslovne deleže in statutarnih rezerv)

d)     Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta (drugih rezerv iz

        dobička)

e)     Bilančni dobiček (a + b + c - č - d), ki ga skupščina razporedi

-    na delničarje,

-    v druge rezerve

-    za prenos v naslednje leto in

-    za druge namene

        ali

                bilančna izguba.

 

 

 

V.    IZKAZI IZIDA KRITNIH SKLADOV

 

a)     Za izkaz izida kritnega sklada za življenjska zavarovanja iz 1. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar in za druge vrste zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije, iz 7. točke drugega odstavka 127. člena ZZavar, se uporablja računovodska shema B. Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj.

 

Za izkaz izida kritnega sklada za zdravstvena zavarovanja iz 6. točke drugega odstavka 127. člena se uporabi računovodska shema C. Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj.

 

b)     Oblika izkaza izida kritnega sklada za zavarovanja pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje ni predpisana, zavarovalnica sama izdela shemo za tovrstna zavarovanja.

 

c)     Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko zavarovanje v času varčevanja (dodatna in predčasna dodatna starostna pokojnina) in zavarovanj pri katerih je zavarovanec upravičen do dobička iz naslova poslovanja kritnega sklada, zavarovalnica izdela po naslednji shemi:

 

I.      Obračunane kosmate zavarovalne premije

II.     Prihodki od naložb

        1.     Prihodki iz deležev v podjetjih

                1.1.      Prihodki iz deležev v družbah v skupini

                1.2.      Prihodki iz deležev v pridruženih družbah

                1.3.      Prihodki iz deležev v drugih družbah

        2.     Prihodki drugih naložb

                2.1.      Prihodki od zemljišč in zgradb

                2.2.      Prihodki od obresti

                2.3.      Drugi prihodki naložb

                                2.3.1.      Prevrednotovalni finančni prihodki

                                2.3.2.      Drugi finančni prihodki

        3.     Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb

        4.     Dobički pri odtujitvah naložb

 III.   Odhodki iz naslova izplačil zavarovalnih vsot oziroma odkupne vrednosti

        1.     Redno prenehanje

        2.     Izredno prenehanje

                1.1.      z izstopom iz zavarovanja

                1.2.      z odpovedjo pogodbe o zavarovanju

                1.3.      s smrtjo zavarovanca

IV.   Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

        1.     Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)

        2.     Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)

V.    Obračunani stroški in provizije

        1.     Obračunani vstopni stroški

        2.     Izstopni stroški

        3.     Provizija za upravljanje

VI.   Odhodki naložb

        1.     Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje

        2.     Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

        3.     Prevrednotovalni finančni odhodki

        4.     Izgube pri odtujitvah naložb

VII.  Izid kritnega sklada«

 


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti