Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1332. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu ŠOLA – VRTEC, stran 3453.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 28. seji dne 14. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu ŠOLA – VRTEC
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt ŠOLA – VRTEC za območja urejanja P7/C13, P7/Z6 in del P7/C4 v Postojni, ki ga je pod številko projekta 27/05 v mesecu oktobru 2005 izdelal in dopolnil v februarju 2006: Arhitekt Majda Zupanič, univ. dipl. inž. arh.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
   (1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega
odloka.
  (2) Besedilo OLN obsega:
  1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN,
  2. ureditveno območje OLN,
  3. umestitev načrtovane ureditve v prostor,
  – opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
  – opis rešitev načrtovanih objektov in površin,
  – lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
  4. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge
gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo,
  5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo
kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin,
  6. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  7. načrt parcelacije,
  8. etapnost izvedbe,
  9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OLN.
  (3) Grafični del OLN obsega:
   list 1 načrt namenske rabe prostora merilo       1:5000,
  list 1.1 načrt namenske rabe – prikaz
javnih površin merilo                   1:1000,
  list 2 načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije merilo                     1:1000,
  list 3 načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor s prikazom vplivov in povezav
s sosednjimi območji merilo                1:1000,
  list 4.1 načrt lege objektov na zemljišču
s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov merilo     1:1000,
  list 4.2. načrt lege objektov na zemljišču,
prikaz višinske ureditve merilo               1:250,
  list 4.3. načrt lege objektov na zemljišču,
razporeditev zelenih površin merilo            1:1000,
  list 4.4. načrt lege objektov na zemljišču,
ureditev prometa – situacija merilo            1:1000,
  list 4.4.1. načrt lege objektov na zemljišču,
ureditev prometa – prečni profil merilo           1:100,
  list 4.5. načrt prostorske ureditve,
lega objektov, zbirni načrt komunalne
infrastrukture merilo                   1:1000,
  list 5. prostorski prikaz prostorske ureditve.
3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta;
4. strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta;
7. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
8. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Odstopanje pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za novo predvidene objekte se omogoča za tlorisne gabarite v okviru do petih procentov (5%) in v okviru določenih gradbenih mej, gradbenih linij in gradbenih parcel ter 5% za višinske gabarite razen za določeno koto pritličja.
(2) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne komunalne infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) V primeru ko meja gradbene parcele odstopa od meja obstoječe zemljiške parcele znotraj natančnosti geodetskih podatkov, se meja gradbene parcele prilagodi meji obstoječe zemljiške parcele.
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Postojna.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-20/2005
Postojna, dne 14. marca 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.