Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1333. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2006, stran 3454.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji dne 9. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ribnica za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za določi višina proračuna Občine Ribnica za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |       |
|                              |       |
+-----------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina kontov                 |  Znesek SIT|
|                              |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |1.408.844.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                | 753.234.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+705)           | 657.716.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|700|Davki na dohodek in dobiček              | 514.000.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|703|Davki na premoženje                  |  75.416.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|704|Domači davki na blago in storitve           |  68.300.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        |  95.518.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|710|Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |  53.615.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|711|Takse in prisojbine                  |  4.204.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|712|Denarne kazni                     |   171.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|713|Prihodki od prodaje blaga in storitev         |  6.420.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|714|Drugi nedavčni prihodki                |  31.108.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           |  45.000.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |  40.000.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|722|Prihodki od prodaje zemljišč              |  5.000.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI (740)               | 610.610.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|740|Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij| 610.610.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |1.596.947.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                     | 497.487.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|400|Plače in drugi izdatki zaposlenim           | 109.685.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|401|Prispevki delodajalca za socialno varnost       |  16.250.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|402|Izdatki za blago in storitve              | 354.889.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|403|Plačilo domačih obresti                |  8.163.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|409|Rezerve                        |  8.500.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                    | 493.800.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|410|Subvencije                       |  18.290.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|411|Transferi posameznikom in gospodinjstvom        | 206.126.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|412|Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |  5.270.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|413|Drugi domači transferi                 | 264.114.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                 | 563.240.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev           | 563.240.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |  42.420.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|430|Investicijski transferi                |  42.420.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)            |       |
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                | –188.103.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+-----------------------------------------------------------+-------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |       |
|                              |       |
+-----------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina kontov                       |  Znesek SIT|
|                              |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (75)         |  33.800.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |       |
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|751|PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV              |  30.000.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|752|KUPNINE OD PRODANIH STANOVANJ             |  3.800.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |  1.140.000|
|  |V. DANA POSOJILA (44)                 |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|442|SREDSTVA RAZPOREJENA V JAVNE SKLADE          |  1.140.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)         |  32.660.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
|  |                            |       |
+-----------------------------------------------------------+-------------+
|                              |       |
|C. RAČUN FINANCIRANJA                   |       |
+-----------------------------------------------------------+-------------+
|Skupina kontov                       |  Znesek SIT|
|                              |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (50)                 | 180.000.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                      | 180.000.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |VIII.ODPLAČILO DOLGA                  |  24.557.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|55 |ODPLAČILO DOLGA                    |  24.557.000|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA            |       |
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  | RAČUNU (I + IV +VII -II – V – VIII)          |      0|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |X. NETO FINANCIRANJE (VI + VII – VIII – IX)      |       |
|  |                            | 188.103.000|
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  |XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB           |  6.114.987|
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
|  | KONCU LETA                      |       |
|  |                            |       |
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
Splošni del proračuna je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja ter posebnega dela z načrtom razvojnih programov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Ribnica.
4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2006. Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki bodo izvršena do konca leta 2006.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Neposredni uporabniki lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe, in sicer:
– med oddelki znotraj posameznega področja v programski klasifikaciji posebnega dela proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega v sprejetem proračunu,
– med področji programske klasifikacije v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10% obsega v sprejetem proračunu.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju in ob zaključnem računu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.
7. člen
Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene. Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2005 in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 5.000.000,00 SIT.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so opredeljene v drugem odstavku 49. člena Zakona o javnih financah do višine proračunske postavke. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati najmanj 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa najmanj 60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok začne teči z dnem, ko uporabnik proračuna prejme listino, ki je podlaga za izplačilo.
Plačilni roki, določeni v 1. odstavku tega člena, se ne uporabljajo za plačila:
– plač, drugih osebnih prejemkov ter nadomestil delavcev,
– pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb in poravnav,
– tekoče transfere.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
14. člen
Uporabniki morajo pri nakupu blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih.
15. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predložiti občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina predložijo poročila v istem roku županu.
16. člen
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke o realizacijo prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezervacije.
17. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi. Predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec.
18. člen
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v skladu s sistemom notranje kontrole.
Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
19. člen
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
20. člen
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti občinski interes.
V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
21. člen
Župan odloča o pridobitvi nepremičnin ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 5.000.000 SIT.
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in z 38. členom statuta Občine Ribnica.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
Občina Ribnica se lahko v letu 2006 zadolžitvi do višine 180.000.000 SIT za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju ministrstva za finance.
24. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
25. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
26. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2006 se uporablja ta odlok in sklep župana.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 410-0030/2005
Ribnica, dne 9. marca 2006
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l.r.