Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1325. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota, stran 3439.

Na podlagi 12. člena in v povezavi s 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 100/02, 8/03 – popr.), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 15. marca 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje ožjega mestnega središča mesta Murska Sobota, med Trgom zmage, Slovensko ulico, Slomškovo ulico in Kocljevo ulico.
Lokacijski načrt je izdelan v digitalni in analogni obliki, razen smernic, mnenj in izjav, ki so izdelana samo v analogni obliki.
Digitalna zasnova je shranjena v podatkovnem formatu DWG-AutoCad – verzija 2000, obenem pa zaščitena pred nedovoljeno uporabo, spreminjanjem in uničenjem s strani nepooblaščenih.
Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota d.o.o., Staneta Rozmana 1c, 9000 Murska Sobota, številka načrta: LN-01/2005, datum: april 2005.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
   Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni in grafični del,
ter smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij.
   A) Tekstualni del
  1. Splošno.
  2. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče.
  3. Izjave izdelovalca lokacijskega načrta.
  4. Smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij k lokacijskemu
načrtu.
  B) Grafični del
   1. Izrez iz srednjeročnega družbenega plana
    občine Murska Sobota             M 1: 5000
  2. Kopija potrjenega katastrskega načrta
    z območjem obdelave             M 1: 1000
  3. Zakoličbena situacija s predvideno
     parcelacijo                 M 1: 500
  4. Zazidalna situacija z zasnovo ureditve
    zelenih površin                M 1: 500
  5. Gabarit prizidave hotela Diana        M 1: 500
  6. Situacija komunalnih naprav          M 1: 500
  7. Situacija prometnega režima          M 1: 500
  8. Varstvo pred naravnimi in drugimi
    nesrečami                  M 1: 500.
   C) Priloge
  1. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.
II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
(območje)
Območje lokacijskega načrta je identično območju zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 61/01) in obsega površine in objekte med Trgom zmage, Kocljevo, Slomškovo in Slovensko ulico, vključno z uličnim prostorom navedenih ulic in vključno s spremembo prometnega režima na navedenih ulicah. Obravnavano območje obsega 8,5 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
(dejavnosti)
Lokacijski načrt predvideva dopolnitev obstoječih dejavnosti, zato je predvidena izvedba objektov, namenjenih hotelsko-turistično-gostinski ponudbi obstoječega kompleksa Diana, kulturnim, poslovnim in trgovskim vsebinam, ter stanovanjskim potrebam znotraj predvidenih objektov. Dopustne dejavnosti na območju lokacijskega načrta:
– poslovne dejavnosti,
– trgovske dejavnosti,
– gostinsko – hotelske – turistične dejavnosti,
– kulturne dejavnosti,
– storitvene dejavnosti,
– stanovanjske vsebine (obstoječe ob Slovenski ulici),
– rušitve,
– parcelacije.
5. člen
(občasne prireditve)
V ožjem mestnem središču (območje lokacijskega načrta – območje, definirano v 3. členu odloka) je možno izvajanje različnih javnih, sejemskih in drugih prireditev.
Za vse prireditve, ki se občasno izvajajo v ožjem mestnem središču, določajo pogoje pristojne službe.
Vse prireditve in manifestacije in z njimi povezano postavljanje začasnih objektov, drugih elementov urbane opreme in pripadajoče signalizacije je izvajati v skladu s pridobljenim soglasjem upravnega organa.
Postavitve začasnih objektov v nobenem primeru ne smejo ogrožati določil požarne varnosti obstoječih objektov, interventnih dostopov in normalnih dostopov do obstoječih objektov v obravnavanem območju. Po prireditvi so organizatorji prireditve dolžni vzpostaviti prvotno stanje prostora, na katerem se izvede prireditev.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
6. člen
(vrste posegov)
Vrste posegov, ki so dopustni na objektih, ki se ohranijo in na predvidenih objektih po njihovi izgraditvi:
1. tekoča vzdrževalna dela,
2. funkcionalne izboljšave – rekonstrukcije in objektov in naprav,
3. dopolnilne in nadomestne gradnje objektov in naprav,
4. gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur,
5. nadzidave in dozidave zaradi funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
6. spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v okviru obstoječe namembnosti,
7. odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb v skladu z lokacijskim načrtom.
7. člen
(rušitve)
Predvideni objekti za rušitev:
1 Stanovanjski blok, Zvezna ulica 1,
2 Poslovno-stanovanjski objekt, Zvezna ulica 6,
3 Stanovanjsko-poslovni objekt – cvetličarna, Slovenska ulica 36.
8. člen
(dovoljeni posegi na objektih, predvidenih za rušenje)
Na objektih, ki so predvideni za rušenje, so dovoljena vzdrževalna dela. Pred stanovanjsko-poslovnim objektom na Slovenski ulici 36 je možna postavitev začasnega montažnega nadstreška oziroma pergole ali stojnice, ki bo služil kot razstavno prodajni prostor za potrebe obstoječe poslovne dejavnosti – cvetličarne. Navedeni objekt mora biti oblikovno usklajen s sosednjimi objekti. Pred izdajo upravnega dovoljenja se mora projektna dokumentacija potrditi na pristojnem Odboru za urbanizem, urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo.
Investitorji posegov na objektih, ki so predvideni za rušenje niso upravičeni do poznejšega zahtevka za povračilo vrednosti takšnih posegov, oziroma povečanja vrednosti objekta na račun izvedenih posegov, ki ne spadajo pod vzdrževalna dela predmetnega objekta.
9. člen
(novogradnje)
Gradnja novih objektov je možna v skladu z grafičnim delom lokacijskega načrta, ki določa maksimalni horizontalni in vertikalni gabarit novogradenj in sicer:
– prizidava k hotelu Diana (bazenski kompleks – gostinstvo – hotel),
– sprememba namembnosti poslovnih prostorov Zvezda (ureditev hotelskih sob),
– prizidava vhodnega dela hotela Zvezda (dvigalo, stopnišče, recepcija),
– nadzidava in ureditev kompleksa obstoječe tržnice,
– izvedba podzemnih parkirišč za kompleksom Blagovnice,
– ureditev parkirnih prostorov in podzemnih parkirišč vzhodno od predvidene prizidave hotela Diana,
– prizidava in nadzidava obstoječe galerije,
– postavitev manjših storitvenih ali gostinskih objektov severozahodno od Blagovnice,
– gradnja poslovno trgovskega objekta ob Slomškovi ulici,
– kompleksna ureditev prometnega režima na obodu obravnavanega kompleksa,
– talne ureditve na celotnem območju ožjega mestnega središča.
Vse ostale ureditve so možne v skladu z lokacijskim načrtom in so razvidne iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.
10. člen
(gradbene linije)
Gradbene linije objektov morajo biti vzporedne z internimi prometnicami znotraj kompleksa (razvidno iz grafičnih prilog lokacijskega načrta).
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
11. člen
(strehe)
Strehe predvidenih objektov so lahko:
– ravne,
– enokapnice,
– dvokapnice,
– kombinirane,
– ločne.
Oblikovanje streh objektov, ki tvorijo zaključeno celoto, se obravnava enotno.
12. člen
(arhitektonske ovire)
Pri gradnji javnih objektov je treba upoštevati predpisane možnosti dostopa v objekt za invalidne osebe in osebe, omejene v gibanju.
Parkirišča, ki so rezervirana za invalide oziroma osebe vezane na vozičke, morajo imeti neposredni dostop do pločnika (poglobljen robnik).
13. člen
(horizontalni gabariti)
Horizontalni gabariti predvidenih objektov so razvidni iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.
14. člen
(vertikalni gabariti)
Vertikalni gabariti:
– podzemna parkirišča s parkirnimi platoji (K – klet, maksimalna višina nivo terena),
– prizidek hotela Diana (K + P – maksimalna višina 9.40 m),
– gostinsko – hotelski objekt ob Zvezni ulici gradnja v drugi fazi, Zvezda – Diana (K + P + 2),
– prizidava hotela Zvezda (do maksimalne višine obstoječega objekta),
– nadzidava obstoječe tržnice (za eno etažo – skupno K + P + 1),
– prizidava in delna nadzidava galerije (pritličje, del nadstropja – skupno P + 1),
– lokali severozahodno od Blagovnice (pritličje – P),
– poslovno-trgovski objekt na vogalu Slomškove in Kocljeve ulice (2K + P + 3) od tega sta obe kletni etaži namenjeni parkiranju.
15. člen
(drugi objekti)
Kioske, nadstreške, gostinske letne vrtove, stojnice, reklamne in druge začasne objekte ter urbano opremo je dopustno postavljati na prostorih, kjer njihova postavitev dopolnjuje poslovne lokale in javni prostor, ne moti prometa ali drugih intervencijskih površin, ter vzdrževanja komunalnih naprav.
Navedeni objekti morajo biti oblikovani enotno za posamezna zaključena območja.
VI. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH IN PROSTIH POVRŠIN
16. člen
(zelene površine)
Zelene površine je treba urediti v skladu s celotnim konceptom pozelenitve mestnega središča in posebej izdelanimi načrti ureditve posameznih področij, vezanimi na posamezne objekte.
17. člen
(proste površine)
Proste površine je treba urediti v skladu z že izdelanimi in predvidenimi posameznimi načrti talnih ureditev in urbane opreme.
Urbanistično-arhitektonske ureditve na Slovenski ulici se bodo izvajale po posebnem projektu z možnostjo postavitve gostinskih objektov z letnimi vrtovi.
18. člen
Postavitev objektov naštetih v 15. členu tega odloka je možna v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
Naselbinsko območje mesta Murska Sobota je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne Občine Murska Sobota (Uradne objave Pomurskih občin, št. 8/91) definirano kot urbanistični spomenik. Pod umetnostne in arhitekturne spomenike spadajo naslednji objekti:
1. Slovenska ulica 42,
2. Slovenska ulica 48,
3. Trg zmage 8.
Za posege na omenjenih objektih je potrebno pridobiti mnenje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
VIII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE
20. člen
(promet)
Širine predvidenih komunikacij za javni, mirujoči in peš promet so podane v grafičnih prilogah lokacijskega načrta in so obvezne.
V skladu z že izdelano prometno študijo in projektno dokumentacijo je predvidena sprememba prometnega režima na območju obdelave. Zvezna ulica se nameni izključno pešcem in kolesarjem, dopustne so intervencijske poti. (lokacijski načrt – grafične priloge).
Pri posegih, vezanih na promet, je upoštevati smernice in mnenja pristojnih služb, ki so del tega lokacijskega načrta.
Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana na stranke ter stanovanjski bloki in drugi stanovanjski objekti morajo imeti pripadajoča parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi rabe objekta ali naprave z upoštevanjem veljavnih normativov.
Investitorji novogradenj, sprememb namembnosti ali sprememb rabe objekta morajo zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, v kolikor tega normativa ne dosežejo, jih investitorji morajo zagotoviti na drugem mestu, npr. v skupnih garažnih hišah, kar se uredi s sklenitvijo pogodbe med Mestno občino in investitorjem.
IX. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
21. člen
(splošno)
Pri načrtovanju in izvedbi komunalne in energetske infrastrukture je treba upoštevati Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo. Upoštevati je treba smernice in mnenja pristojnih služb k obravnavanemu lokacijskemu načrtu. Priključki predvidenih objektov se izvedejo na komunalne vode v neposredni bližini predvidenih objektov, lahko se izvedejo tudi skupni priključki za več objektov, če to dopuščajo tehnične rešitve.
Novi komunalni vodi se izvedejo načeloma v cestnem svetu, podzemno, z upoštevanjem predpisanih odmikov in potrebne zaščite vodov.
22. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
Predvideni objekti se priključijo na obstoječi sistem mestnega vodovodnega omrežja, ki se dopolni in prilagodi novim ureditvam, v skladu z določili upravljavca sistema.
Hidrantno omrežje se dogradi in dopolni v skladu z določili upravljavca.
23. člen
(kanalizacija)
Komunalne odpadne in padavinske vode se odvajajo v javno kanalizacijo.
Kanalizacija komunalnih odpadnih in padavinskih voda predvidenih objektov se priklopi na obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje.
Pri izgradnji kanalizacije je potrebno upoštevati minimalne predpisane odmike med vodovodom in kanalizacijo (0.50 m vertikalno in 3.00 m horizontalno). Kolikor jih ni možno doseči, je potrebno vodovod dodatno zaščititi. Celotna kanalizacija se izvede vodotesno.
Vse posege v sistem kanalizacije in nove priključke je treba izvesti po določilih upravljavca.
Pri odvajanju padavinskih voda je obvezno treba upoštevati:
Padavinska odpadna voda, ki odteka z urejenih površin in je tako onesnažena, da se v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, se mora zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode (v sklopu novograjenega objekta).
Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za izločanje lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-2 in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
Za obratovanje čistilne naprave, zadrževalnika padavinske odpadne vode, čistilne naprave padavinske odpadne vode(v sklopu novograjenega objekta) ali lovilca olj je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 15. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), razen za primere, navedene v 16. členu iste uredbe.
24. člen
(elektrika)
Pri izgradnji predvidenih objektov je potrebno prilagoditi obstoječe elektroenergetsko omrežje, v skladu s pogoji, ki so podani v smernicah in mnenju upravljavca elektroenergetskega omrežja.
Predvidena je prestavitev oziroma izgradnja nove TP, ki se trenutno nahaja na dvorišču hotela Diana.
Na obravnavanem območju se dopolni in uredi javna razsvetljava.
Vse posege in priključke na elektroenergetsko omrežje je izvesti pod pogoji upravljavca.
25. člen
(telekomunikacijsko in informacijsko omrežje)
TK omrežje, kabelska televizija in drugo informacijsko omrežje je potrebno v skladu s predvidenimi objekti prilagoditi in dograditi, vse posege pa izvesti na podlagi posebnih projektov, ki jih investitorji morajo naročiti v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI pri upravljavcu TK omrežja.
26. člen
(ogrevanje)
Za posamezne predvidene objekte ali povezane skupine stavb je predvidena izgradnja lastnih kotlovnic, ki načeloma kot kurilni medij uporabljajo plin iz mestnega plinovoda.
27. člen
(plinovod)
Za zagotovitev oskrbe s plinom je dograditi in prilagoditi plinovodni sistem v skladu z navodili in pogoji upravljavca plinovodnega omrežja. Za oskrbo posameznih objektov s plinom se izvede razvodno omrežje.
28. člen
(termalna voda)
Na obravnavanem področju se nahaja geotermalna vrtina, ki jo za oskrbovanje s toplo vodo uporablja kompleks hotela Diana. V širšem mestnem prostoru se nahaja še ena geotermalna vrtina.
Izkoriščanje termalne vode se lahko izvaja v skladu z veljavno zakonodajo in določili pristojne službe. S tem v zvezi je predvidena reinjekcijska vrtina za vračanje vode do njenega zajetja, in sicer kot skupna za obe geotermalni vrtini v mestnem prostoru.
Za izkoriščanje termalne vode obstoječih in predvidenih kapacitet investitor mora pridobiti vodno soglasje in pravico na podlagi koncesije in vodnega dovoljenja (v skladu z Zakonom o vodah), pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za objekt, v katerem se bo termalna voda rabila.
Do izvedbe reinjekcijske vrtine se odpadna voda odvaja po obstoječem cevovodu do izlivnega mesta v potok Ledava. Za odvajanje odpadne termalne vode, v vode, je treba pridobiti vsa dovoljenja in soglasja v skladu s predpisi s področja varstva okolja in upravljanja z vodami.
X. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
29. člen
(javna higiena)
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, znotraj predvidene gradbene parcele. Obvezno je ločeno zbiranje odpadkov.
30. člen
(hrup)
V obravnavanem območju lokacijskega načrta se izvaja III. Stopnja varstva pred hrupom, kar pomeni, da predvidene in obstoječe dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne vrednosti (60dbA) in nočne mejne vrednosti (50 dbA) ravni hrupa.
31. člen
(požarna varnost)
Pri gradnji in posegih v obravnavani prostor je upoštevati predpise s področja požarnega varstva, predvsem glede odmikov, načina gradnje in uporabe ognjevarnih materialov za gradnjo in zagotavljanja evakuacijskih poti.
Prav tako je upoštevati predpise in navodila o oblikovanju dovozov in dostopov za interventna vozila in tehniko. Oskrbo z vodo je omogočiti preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja.
Odmiki med objekti morajo zagotavljati prosto komunikacijo v primeru rušitve ali požara.
XI. FAZNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
32. člen
(faznost)
Izvajanje prostorskih in gradbenih posegov po predmetnem lokacijskem načrtu bo potekalo fazno in postopoma, v skladu z zmožnostmi in interesi investitorjev. Faznost je prikazana v grafičnem delu lokacijskega načrta.
Pri izvedbi predvidenih objektov je potrebno istočasno urediti tudi vse pripadajoče zunanje površine, kot so dovozi, dostopi, zelenice in parkirišča (razen na območju objektov, ki so predvideni za rušenje).
Prav tako je potrebno do funkcionalnega dokončanja predvidenih objektov izvesti vse predvidene spremljevalne objekte in infrastrukturo (v skladu s pridobljenimi smernicami in mnenji pristojnih organov in organizacij).
V I. fazi izvajanja lokacijskega načrta bo ostala avtobusna postaja v centru. Na obstoječem mestu se vrši javni avtobusni promet, parkirišča za avtobuse, ki niso v funkciji ter turistične avtobuse se predvidi na drugi lokaciji. V končni fazi predvideva lokacijski načrt preselitev avtobusne postaje iz območja centra. Na tem mestu se predvidi zgraditev večjega kompleksa, katerega vsebina ni natančno določena. Predvideva se dopolnitev javnih funkcij (poslovno-trgovsko-turistična vsebina, stanovanja, možna je organizacija dejavnosti, ki bi se navezovale na obstoječo vrtino termalne vode, ki je v samem centru mesta). V kleti tega objekta se predvidi zgraditev parkirišča.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
33. člen
(splošne obveznosti)
Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji predvidenih objektov in izvajalci prostorskih posegov upoštevati:
– v najkrajšem možnem času je odpraviti vse morebitne škodljive posledice, ki nastanejo zaradi gradnje objekta,
– plodno zemljo je uporabiti za ureditev zelenic,
– promet je v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih prometnih zastojev,
– zagotoviti je zavarovanje gradbišč,
– v času gradnje je upoštevati in izvajati potrebne ukrepe proti onesnaženju površinskih in podtalnih voda in okolja nasploh.
XIII. ODSTOPANJA
34. člen
Odstopanja od določil lokacijskega načrta in od maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so povezana s funkcionalnim in arhitektonskim oblikovanjem predvidenega objekta, so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je smiselno preveriti usklajenost predvidene gradnje in določil predmetnega odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev in soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji.
Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso eksplicitno navedeni v tekstualnem in grafičnem delu predmetnega Lokacijskega načrta.
XIV. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
35. člen
Na območju ureditve predmetnega lokacijskega načrta se uveljavlja predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili Odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
XV. NADZOR
36. člen
Pristojne inšpekcijske službe opravljajo nadzor nad izvajanjem določil odloka predmetnega Lokacijskega načrta.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(smernice in mnenja pristojnih služb)
Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati vse smernice in mnenja, ki so sestavni del tega lokacijskega načrta.
38. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 61/01).
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
39. člen
Odlok začne veljati v osmih dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0001/2005
Murska Sobota, dne 15. marca 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.