Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1327. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota, stran 3447.

Na podlagi 10. odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 15. marca 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določanje plač direktorjev javnih podjetij ter plačila predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: občina), če z zakonom ni določeno drugače.
2. člen
Plača direktorja obsega osnovno plačo in dodatek za delovno dobo.
Višino osnovne plače direktorja na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, določi nadzorni svet javnega podjetja. Pogodbo o zaposlitvi direktorja sklene v imenu delodajalca predsednik nadzornega sveta javnega podjetja, ki mora pred podpisom pogodbe o zaposlitvi pridobiti mnenje župana o njeni ustreznosti.
Na podlagi meril določene osnovne plače direktorjev lahko dosegajo najmanj 50% in največ 90% plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Dodatek za delovno dobo se določi v višini, določeni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
3. člen
Merila, ki se upoštevajo pri določanju osnovne plače direktorjev javnih podjetij, so vrednotena v odstotku plače župana:
1. Velikost javnega podjetja, z največ 70%, in sicer ob upoštevanju naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v javnem podjetju v zadnjem poslovnem letu, z največ 20%,
– čisti prihodki od poslovanja v zadnjem poslovnem letu, z največ 25%,
– vrednost aktive javnega podjetja v bilanci stanja javnega podjetja, z največ 25%.
2. Pomen javnega podjetja, z največ 20%.
V okviru kriterija pomen javnega podjetja se upošteva število dejavnosti, ki jih podjetje opravlja kot javne službe.
4. člen
Merila iz prejšnjega člena se vrednotijo v odstotku plače župana, in sicer:
1. povprečno število zaposlenih v javnem podjetju v zadnjem poslovnem
letu:
– do vključno 50 zaposlenih:                    10%
– 51 do vključno 100 zaposlenih:                  15%
– 101 in več zaposlenih:                      20%
2. čisti prihodki od poslovanja v zadnjem poslovnem letu:
– do vključno 500.000.000 SIT:                   15%
– nad 500.000.000 SIT do vključno 1.000.000.000 SIT:        20%
– nad 1.000.000.000 SIT:                      25%
3. vrednost aktive v bilanci stanja javnega podjetja ob koncu poslovnega
leta:
– do vključno 3.000.000.000 SIT:                  15%
– nad 3.000.000.000 SIT do vključno 4.000,000.000:         20%
– nad 4.000,000.000 SIT                      25%
4. obseg dejavnosti, ki jih podjetje opravlja:
– podjetje opravlja do vključno pet dejavnosti, ki so opredeljene kot
javne službe v Odloku
o gospodarskih javnih službah v MOMS:               10%
– podjetje opravlja od šest do vključno
deset dejavnosti, ki so opredeljene kot
javne službe v Odloku o gospodarskih
javnih službah v MOMS:                       15%
– podjetje opravlja več kot deset dejavnosti,
ki soopredeljene kot javne službe
v Odloku ogospodarskih javnih službah v MOMS:           20%.
5. člen
Direktorju poleg osnovne plače pripada tudi nagrada za uspešnost poslovanja javnega podjetja, ki se ugotavlja enkrat letno po sprejemu finančnega poročila. Nagrada se izplača največ v višini ene povprečne plače delojemalca v preteklem letu. Nagrado za uspešnost določi nadzorni svet javnega podjetja po predhodnem soglasju župana.
6. člen
Sejnine v nadzornih svetih javnih podjetij prejemajo predsednik in člani nadzornega sveta.
Sejnina vključuje plačilo za pripravo in udeležbo na seji.
Če se član nadzornega sveta ne udeleži seje nadzornega sveta, mu sejnina ne pripada.
Predsednik nadzornega sveta podjetja je upravičen do plačila sejnine v višini 20% povprečne mesečne plače v RS za predpretekli mesec.
Član nadzornega sveta podjetja je upravičen do plačila sejnine v višini 15% povprečne mesečne plače v RS za predpretekli mesec.
V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do plačila sejnine, ki je določana za predsednika nadzornega sveta.
Zneski izračunanih sejnin predstavljajo bruto zneske sejnin in se izplačujejo po opravljeni seji.
7. člen
Sklenjene pogodbe o določitvi plač direktorjev javnih podjetij se morajo uskladiti s tem pravilnikom v roku enega meseca po začetku veljavnosti tega pravilnika.
Plače direktorjev javnih podjetij se letno usklajujejo z višino plače župana. Uskladitev se opravi z aneksom k pogodbi o zaposlitvi.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 100-0019/2006
Murska Sobota, dne 15. marca 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.