Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006

Kazalo

1317. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2005, stran 3432.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Cankova na 23. redni seji dne 17. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun občine Cankova za leto 2005 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
+--------------------------------------------------------------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     |
|                                     |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI                        |265.877|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|II. SKUPAJ ODHODKI                        |248.575|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)         | 17.303|
|                                 |    |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
|                                     |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |  662|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV         |   0|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |  662|
|                                 |    |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                           |
|                                     |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|VII. ZADOLŽEVANJE                         | 41.269|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|VIII. ODPLAČILO DOLGA                       | 44.521|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|IX. NETO ZADOLŽEVANJE                       | –3.252|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)=(I. | 14.712|
|+ IV. +VII.) – (II. +V. + VIII.)                 |    |
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU LETA             | 1.413|
|                                 |    |
+------------------------------------------------------------------+-------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-08/2006
Cankova, dne 17. marca 2006
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.