Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1371. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, stran 3549.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 33. redni seji dne 27. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način sofinanciranja letnih programov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij (v nadaljevanju: izvajalcev). Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Komen, sredstva pa se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
2. člen
Predmet tega pravilnika je določitev postopka, pogojev, meril in kriterijev za dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Komen, ki se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem letnih programov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki po svoji dejavnosti ne sodijo na področje kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež oziroma organizacijsko enoto (velja za tiste, ki so organizirani na območnem, regijskem ali državnem nivoju) v Občini Komen in katerih registrirani člani so prebivalci Občine Komen. Izvajalci morajo svoje programe izvajati tudi na območju občine oziroma za občane Občine Komen.
4. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo tisti izvajalci, ki poleg pogojev iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– so registrirani po zakonu o društvih najmanj leto dni;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– Občinski upravi Občine Komen redno (vsaj enkrat letno) dostavljajo podatke o članstvu, letne programe dela oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih;
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz proračuna Občine Komen;
– za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Komen;
– imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu;
– izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so letni programi z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu Občine Komen.
6. člen
Izvajalci programov iz 5. člena tega pravilnika se za sofinanciranje letnega programa prijavijo na javni razpis, ki ga objavi Občina Komen. Besedilo javnega razpisa se objavi najmanj v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
7. člen
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– pravno podlago;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo višine razpoložljivih sredstev;
– obdobje za porabo sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi ali projekti;
– kriterije in merila za izbor programov;
– informacije o razpisni dokumentaciji;
– rok za prijavo;
– vsebino in obvezne priloge vlog;
– način oddaje vlog s predlogi programov;
– podatke o kontaktni osebi občinske uprave, ki je pristojna za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 45 dni. Društva se prijavijo na javni razpis izključno na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava. V osmih dneh po poteku razpisnega roka se pozovejo k dopolnitvi vloge tisti izvajalci, ki so predložili formalno nepopolno razpisno dokumentacijo. Če v 15 dneh izvajalec ne dopolni razpisne dokumentacije, se njegova vloga s pisnim sklepom zavrže kot nepopolna.
8. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa. Skupni obseg sofinanciranja je določen s proračunom Občine Komen.
9. člen
Višina sofinanciranja se opredeli v točkah. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število točk, ki so jih dosegli vsi izvajalci, in višino proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij.
10. člen
V izjemnih primerih lahko župan Občine Komen s sklepom odobri sredstva za posamezne aktivnosti izvajalcev iz splošne proračunske rezervacije, brez predhodnega javnega razpisa, ko gre za aktivnosti, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob prijavi na razpis. Ta sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi utemeljenih vlog.
11. člen
Župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis pravočasno prispelih predlogov letnih programov. Strokovno komisijo sestavljajo trije člani, od katerih je vsaj en član javni uslužbenec Občinske uprave Občine Komen.
Komisija pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev posameznim izbranim izvajalcem na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov, ki so obvezni in sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Na podlagi predloga o razdelitvi razpoložljivih sredstev, ki ga strokovna komisija posreduje v potrditev županu, občinska uprava v roku 8 dni s pisnim sklepom obvesti vse izbrane izvajalce glede višine sofinanciranja.
V roku 8 dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev lahko predlagatelj vloge vloži pri županu zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa, če meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili. V zahtevku za preveritev mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O zahtevku oziroma pritožbi odloča župan.
13. člen
Z vsakim izbranim izvajalcem se sklene pisna pogodba o sofinanciranju, ki vsebuje:
– navedbo pogodbenih strank z vsemi relevantnimi podatki;
– navedbo predmeta sofinanciranja;
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora nad porabo sredstev;
– določila o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe;
– ostala določila o medsebojnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank.
Po opravljenih nalogah morajo izvajalci predložiti dokazila o izpolnitvi, prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za nerealizirani del programa ukinejo finančna sredstva.
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe in dodeljena proračunska sredstva porabiti le za namene, kot so opredeljeni v pogodbi. O realizaciji programov in bistvenih odstopanjih so dolžni obveščati Občino Komen. Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Če občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Izvajalci, ki kršijo določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu občine ne more kandidirati.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV
14. člen
Vrednotenje na javni razpis prijavljenih letnih programov izvajalcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega pravilnika, bo potekalo v skladu z naslednjimi elementi točkovanja:
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|I. Vrednotenje programov                   | Število točk|
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|1. Pomen programa                       |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Program je pomemben za Občino Komen, pripomore k večji    |  do 10 točk|
|prepoznavnosti Občine Komen v širšem prostoru in omogoča   |       |
|udeležbo širše javnosti                    |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|2. Vsebina programa                      |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode |  do 10 točk|
|dela in obravnava tematiko s področja Občine Komen      |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|3. Članstvo                          |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov,   |  do 5 točk|
|prostovoljcev in strokovnega kadra              |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Komen:– Do 10 |  do 20 točk|
|članov (0,5 točke za vsakega člana)– Od 11 do 30 članov    |       |
|(dodeli se                          |       |
|10 točk)– Nad 30 članov (dodeli se 20 točk)          |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|4. Finančna konstrukcija programa               |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Izvajalec ima zagotovljenih do 40% lastnih (neproračunskih)  |    5 točk|
|sredstev za izvedbo programa                 |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Izvajalec ima zagotovljenih nad 40% do 70% lastnih      |   10 točk|
|(neproračunskih) sredstev za izvedbo programa         |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
|Izvajalec ima zagotovljenih nad 70% lastnih (neproračunskih) |   15 točk|
|sredstev za izvedbo programa                 |       |
+--------------------------------------------------------------+-------------+
Točke posameznih elementov se seštevajo. Podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije. Za letni program pridobi posamezen upravičen izvajalec največ do 60 točk.
15. člen
(vrednotenje javnih prireditev)
+---------------------------------------------------------------+------------+
|II. Prireditve                         |   Število|
|                                |    točk|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Organizacija prireditve v Občini Komen (10 točk za vsako    | do 30 točk|
|samostojno organizirano in izvedeno prireditev – odobrijo se  |      |
|največ 3 prireditve)                      |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Soorganizacija prireditve oziroma udeležba z lastnim programom | do 15 točk|
|na prireditvi v Občini Komen (5 točk za vsako soorganizacijo  |      |
|oziroma udeležbo – odobrijo se največ 3)            |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
16. člen
Posamezni izvajalec lahko pridobi največ 45 točk iz naslova organizacije in soorganizacije oziroma udeležbe z lastnim programom na javni prireditvi v Občini Komen.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev po tem pravilniku so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju in tega pravilnika ter v primeru zahtev dajati občinski upravi dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev in obveznosti.
18. člen
Izvajalci letnega programa dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki so predmet tega pravilnika, so na zahtevo občinske uprave dolžni dajati poročila o izvajanju aktivnosti iz letnega programa.
19. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranja letnih programov izvajalcev iz občinskega proračuna Občine Komen v letu 2006.
Št. 093-04/06-6
Komen, dne 27. februarja 2006
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti