Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2006 z dne 30. 3. 2006

Kazalo

1369. Sprememba programa priprave za »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II, stran 3546.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04) je župan Občine Idrija sprejel
S P R E M E M B O P R O G R A M A
P R I P R A V E
za »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II
1. člen
V Programu priprave za »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič« – sektor II (Uradni list RS, št. 77/05) se spremeni 1. točka tako, da se glasi:
»1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem odloka »Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič«, ki se nanašajo na sektor II znotraj industrijske cone. Na območju industrijske cone Godovič sta sprejeta že dva programa priprave (za coni III in IV).
Pripravljavec plana »Spremembe in dopolnitve ZN Industrijska cona Godovič« je Občina Idrija. Investitor izdelave plana je Brus d.o.o. Transport.
Pripravljavec plana Občina Idrija je obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri za pripravo izdelave plana »Dopolnitev ZN Industrijska cona Godovič«, ki je v odločbi št. 354-09-248/2005 povezava 354-09-17/2005 z dne 21. 5. 2005 odločilo, da v postopku priprave plana ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič se pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) točka 2, ki določa, da se skrajšani postopek lahko uporabi tudi v primeru, če se spremembe in dopolnitve nanašajo na prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-5/2002
Idrija, dne 16. marca 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

AAA Zlata odličnost